Ktl-icon-tai-lieu

Ứng dụng lý thuyết tài chính hành vi để lý giải cho những bất thường trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Được đăng lên bởi Nguyễn Quang Vân Nam
Số trang: 94 trang   |   Lượt xem: 3781 lần   |   Lượt tải: 5 lần
B
TR

NG

GIÁO D C VÀ ÀO T O
I H C KINH T TP. H CHÍ MINH
õõõõõ

V

ÌNH K T

NG D NG LÝ THUY T TÀI CHÍNH
HÀNH VI
LÝ GI I CHO NH NG B T
TH
NG TRÊN TH TR
NG CH NG
KHOÁN VI T NAM

LU N V N TH C S KINH T
CHUYÊN NGÀNH: KINH T TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
MÃ S : 60.31.12

NG

IH

NG D N: PGS.TS NGUY N NG C

TP.H

CHÍ MINH – N M 2011

NH

I

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN....................................................................................................... 1
LỜI CẢM ƠN ............................................................................................................ 2
DANH MỤC CÁC BẢNG ......................................................................................... 3
DANH MỤC CÁC HÌNH .......................................................................................... 4
BẢNG KÝ HIỆU CÁC CHỮ VIẾT TẮT ................................................................. 5
MỞ ĐẦU .................................................................................................................... 6
1. Tính cấp thiết của đề tài ........................................................................................... 6
2. Mục tiêu nghiên cứu ................................................................................................ 7
2.1. Mục tiêu chung ..................................................................................................... 7
2.2. Mục tiêu cụ thể ..................................................................................................... 7
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ............................................................................ 8
3. Phương pháp nghiên cứu.......................................................................................... 8
3.1. Quy trình nghiên cứu ............................................................................................ 8
3.2. Phương pháp thu thập số liệu ................................................................................ 9
3.2.1. Nguồn số liệu ..................................................................................................... 9
3.2.2. Phương pháp thu thập thông tin........................................................................ 10
3.3. Phương pháp xử lý số liệu................................................................................... 11
4. Những đóng góp của đề tài .................................................................................... 11
5. Kết cấu của đề tài......................
B GIÁO DC VÀ ÀO TO
TRNG I HC KINH T TP. H CHÍ MINH
õõõõõ
V
V
Ì
Ì
N
N
H
H
K
K
T
T
NG DNG LÝ THUYT TÀI CHÍNH
HÀNH VI  LÝ GII CHO NHNG BT
THNG TRÊN TH TRNG CHNG
KHOÁN VIT NAM
LUN VN THC S KINH T
CHUYÊN NGÀNH: KINH T TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
MÃ S: 60.31.12
NGI HNG DN: PGS.TS NGUYN NGC NH
TP.H CHÍ MINH – NM 2011
Ứng dụng lý thuyết tài chính hành vi để lý giải cho những bất thường trên thị trường chứng khoán Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ứng dụng lý thuyết tài chính hành vi để lý giải cho những bất thường trên thị trường chứng khoán Việt Nam - Người đăng: Nguyễn Quang Vân Nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
94 Vietnamese
Ứng dụng lý thuyết tài chính hành vi để lý giải cho những bất thường trên thị trường chứng khoán Việt Nam 9 10 695