Ktl-icon-tai-lieu

Ước lượng khoảng tin cậy

Được đăng lên bởi gunny1gachien1
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1077 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THỐNG KÊ KINH DOANH
Bài 4

Ước lượng
khoảng tin cậy
Bài. 4 - 1

Những chủ ñề chính
1. Một số khái niệm thường dùng trong ước lượng
2. Ước lượng trung bình của tổng thể chung
•

Trường hợp đã biết phương sai

•

Trường hợp chưa biết phương sai

•

Trường hợp tổng thể chung có giới hạn

•

Các nhân tố ảnh hưởng tới độ lớn của khoảng tin cậy
trong ước lượng

3. Ước lượng tỷ lệ của tổng thể chung

4. Xác định cỡ mẫu
Bài. 4 - 2

1. Một số khái niệm thường dùng
trong ước lượng
•
•
•
•
•
•

Quy trình ước lượng
Ước lượng khoảng tin cậy
Giới hạn tin cậy cho trung bình của tổng
thể chung
Khoảng tin cậy
Mức độ tin cậy
Ước lượng các tham số của tổng thể chung

Bài. 4 - 3

1.1. Quá trình ước lượng
Tổng thể chung
Trung bình, µ,
chưa biết

Mẫu ngẫu nhiên
TB
X = 50

Tôi tin chắc 95%
rằng trung bình
của tổng thể
chung µ nằm
trong khoảng
40 & 60

Lấy mẫu

Bài. 4 - 4

1.2. Ước lượng khoảng tin cậy
• Đưa ra một khoảng giá trị
dựa trên quan sát từ 1 tổng thể mẫu
• Tìm giá trị gần nhất đối với các tham
số của tổng thể chung
• Khoảng tin cậy luôn tương ứng với 1
xác suất nhất định
Xác suất đó không bao giờ ñạt 100%
Bài. 4 - 5

Các yếu tố trong ước lượng KTC
Xác suất để tham số của tổng thể chung rơi vào
trong khoảng tin cậy
Thống kê
Khoảng tin cậy
mẫu

Giới hạn tin cậy
(Giới hạn dưới)

Giới hạn tin cậy
(Giới hạn trên)
Bài. 4 - 6

1.3. Giới hạn tin cậy cho trung bình
của tổng thể chung
Tham số =
Thống kê ± Sai số

µ = X ± Sai số
X − µ = Sai số = µ − X

Z =

X − µ

σ

X

Sai số
=
σ X

Sai số = Z σ

x

µ = X ± Zσ X
© 1984-1994 T/Maker Co.

Bài. 4 - 7

1.4. Khoảng tin cậy
X ± Z •σX = X ± Z •

σ

σx_

n

_
X
µ − 1.645σ x µ + 1.645σ x
90% tổng thể mẫu

µ − 1.96σ x
µ + 1.96σ x
95% tổng thể mẫu

µ − 2.58σ x

99% tổng thể
mẫu

µ + 2.58σ x
Bài. 4 - 8

1.5. ðộ tin cậy
•

Là xác suất để tham số của tổng thể chung
rơi vào trong khoảng tin cậy

•

Biểu hiện: (1 - α) % = độ tin cậy
e.g. 90%, 95%, 99%
o

α là xác suất để tham số của tổng thể chung
không rơi vào trong khoảng tin cậy

Bài. 4 - 9

1.6. Ước lượng các tham số
của tổng thể chung
Ước lượng tham số
của tổng thể chung…

từ thống kê
của tổng_thể mẫu

Trung bình

µ

X

Tỷ lệ

p

ps

Phương sai
Khác biệt

σ

2

µ - µ
1

s
2

2

_
_
x - x
1

2
Bài. 4 - 10

2. Ước lượng trung bình
của tổng thể chung
Khoảng
tin cậy
Trung bình

Đã biết σ

Chưa biết σ

Tỷ lệ

Tổng thể
bộc lộ

Bài. 4 - 11

2.1. Trường hợp đã biết phương sai
(Đã biết σ)
•

•

Giả thiết
o

Đã biết độ lệch chuẩn của tổng thể chung

o

Tổng thể chung phân bố chuẩn

o

Nếu...
Bài. 4
- 1
Bài 4
Ước lượng
khoảng tin cậy
TH
TH
NG KÊ KINH DOANH
NG KÊ KINH DOANH
Ước lượng khoảng tin cậy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ước lượng khoảng tin cậy - Người đăng: gunny1gachien1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Ước lượng khoảng tin cậy 9 10 607