Ktl-icon-tai-lieu

Vai trò và chức năng của ngân hàng trung ương

Được đăng lên bởi duylong4191
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 712 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bài tiểu luân: NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG
Nhóm 3, Lớp TC11K53



ĐỀ TÀI

VAI TRÒ VÀ CHỨC NĂNG CỦA
NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG

Giáo viên hướng dẫn

:

Sinh viên thực hiện

:

Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì [V.U.I]
1

Bài tiểu luân: NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG
Nhóm 3, Lớp TC11K53

1.
2.
3.
4.
5.

Ngân hàng trung ương là ngân hàng độc quyền phát hành tiền ................................... 3
Ngân hàng trung ương là chủ ngân hàng của hệ thống các ngân hàng trung gian ..... 3
Ngân hàng trung ương là chủ ngân hàng, đại lý và cố vấn cho chính phủ .................. 5
Ngân hàng trung ương là ngân hàng trực tiếp quản lý dự trữ quốc gia ...................... 6
Vai trò điều tiết kinh tế vĩ mô của ngân hàng trung ương ............................................. 6

Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì [V.U.I]
2

Bài tiểu luân: NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG
Nhóm 3, Lớp TC11K53

1. Ngân hàng trung ương là ngân hàng độc quyền phát hành tiền

Với vai trò phát hành độc quyền tiền trên toàn quốc như phương tiện trao
đổi, ngân hàng trung ương trực tiếp quản lý cung ứng tiền mặt. Việc quản lý
mức độ cung ứng tiền mặt là công cụ thứ nhất giúp ngân hàng trung ương điều
tiết mức cung ứng tiền tổng hợp.
Với việc độc quyền phát hành tiền thì chính phủ có thể điều chỉnh được
lượng tiền lưu thông để có thể kiểm soát lạm phát và từ đó có thể tăng giảm lãi
suất để tăng lượng cầu hay giảm lượng cầu ứng với mỗi thời điểm của nền kinh
tế.
2. Ngân hàng trung ương là chủ ngân hàng của hệ thống các ngân hàng
trung gian
a. Ngân hàng trung ương là trung tâm thanh toán, chuyển nhượng, bù trừ
của các ngân hàng trung gian.
Vì các ngân hàng thương mại và tổ chức tài chính trong nước đều phải mở
tài khoản và kí quỹ tại ngân hàng trung ương nên hoàn toàn thực hiện được vai
trò điều tiết thanh toán giữa các ngân hàng giống như những thân chủ mua bán
lẫn nhau cùng có một tài khoản ở một ngân hàng. Vai trò này giúp ngân hàng
trung ương kiểm soát, theo dõi, quản lý hoạt động của toàn bộ hệ thống tài
chính trong nước. Mặt khác có thể quản lý được lượng tín dụng ra vào trong hệ
thống tài chính vào những thời điểm nhất định.
b. Ngân hàng trung ương là ngân hàng quản lý dự trữ bắt buộc của hệ thống
ngân hàng trung gian.
Dự trữ bắt buộc là tiền mặt, và tỉ lệ dự trữ bắt buộc tối thiểu là tỉ lệ % tiền
mặt trên tổng số tiền mặt do nhân dân gửi vào mà các ngân hàng thành viên
phải lưu lại trong kho tiền mặt của ngân hàng hay kí gửi tại ngân hàng trung
ương, không được cho vay hết.
Khi tỉ lệ dự trữ bắt buộc tăng lên, cung ứng t...
Bài tiu luân: NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG
Nhóm 3, Lớp TC
11
K53
1
Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì [V.U.I]

ĐỀ TÀI
VAI T VÀ CHC NĂNG CỦA
NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG
Giáo viên hướng dẫn :
Sinh viên thực hiện :
Vai trò và chức năng của ngân hàng trung ương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vai trò và chức năng của ngân hàng trung ương - Người đăng: duylong4191
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Vai trò và chức năng của ngân hàng trung ương 9 10 318