Ktl-icon-tai-lieu

về cách tính lãi suất trong các hợp đồng vay tài sản

Được đăng lên bởi luatsu0989097369
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1324 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VỀ CÁCH TÍNH LÃI SUẤT TRONG CÁC HỢP ĐỒNG VAY TÀI SẢN
Posted on 04/07/2010 by Civillawinfor
Tác giả viết bài này vào thời điểm BLDS năm 1995 còn hiệu lực. Một số
thông tin không còn phù hợp với thời điểm hiện tại. Song có nhiều thông
tin còn hữu ích cho việc nghiên cứu chế định Hợp đồng vay tài sản trong
BLDS năm 2005 và trong quá trình sửa đổi, bổ sung BLDS này.
LS. TRƯƠNG THANH ĐỨC – Chủ tịch Công ty Luật BASICO
Các Toà án thường phải giải quyết rất nhiều vụ tranh chấp về hợp đồng
vay tài sản mà trong đó, lãi suất là một trong những vấn đề vướng mắc
hay xảy ra. Tuy đã có một số văn bản hướng dẫn, giải thích của các cơ
quan pháp luật, nhưng vẫn chưa giải đáp được rõ ràng và chính xác một
số quy định về lãi suất. Nguyên nhân là do các quy định liên quan đến lãi
suất còn quá phức tạp, không đồng bộ, thiếu cụ thể và thường xuyên thay
đổi. Bài viết này xin nêu ra một số vấn đề về mức lãi suất tương ứng, về
lãi suất cho vay trong hạn và về lãi suất cho vay quá hạn trong các hợp
đồng vay tài sản.
1- Về “mức lãi suất tương ứng” trong hợp đồng vay tài sản
Điểm thứ 19, phần III, Công văn số 16/1999/KHXX ngày 1-2-1999 của TANDTC
đã giải thích về mức lãi suất tương ứng trong hợp đồng vay tài sản như sau:
Tuy hướng dẫn tại điểm a và b, khoản 4, mục I, Thông tư liên tịch số 01/TTLT
ngày 19-6-1997 của TANDTC, VKSNDTC, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính “Hướng
dẫn việc xét xử và thi hành án về tài sản” không nêu cụ thể, nhưng trong ví dụ
theo điểm này đã hướng dẫn cách tính cụ thể là: Khi tính lãi phải áp dụng mức
lãi suất tương ứng (mức lãi suất cho vay cùng loại) của Ngân hàng Nhà nước
công bố tại thời điểm xác lập hợp đồng (thời điểm vay), được ghi trên hợp đồng
tín dụng hay khế ước vay tiền.
Tuy nhiên, trong ví dụ đó đưa ra một trường hợp cho vay, mà thời điểm xác
định việc trả nợ tính từ ngày vay cho đến ngày xét xử sơ thẩm là 8 tháng nhưng
lại áp dụng “mức lãi phải trả là mức lãi suất nợ quá hạn của loại vay trung hạn
vì thời gian phải trả lãi quá 6 tháng”. Thực ra, trong trường hợp trên, thời hạn
cho vay chưa quá 12 tháng, thì phải áp dụng “mức lãi suất tương ứng” là lãi
suất ngắn hạn mới đúng. Như vậy, khái niệm “mức lãi suất tương ứng” hay
mức lãi suất cho vay cùng loại được hướng dẫn trong Thông tư liên tịch
01/TTLT nói trên vừa không cụ thể, vừa không chính xác. Cho đến Công văn
giải đáp số 16/1999/KHXX nói trên cũng vẫn chưa thực sự làm rõ được “mức lãi
suất tương ứng của Ngân hàng Nhà nước công bố tại thời điểm xác lập hợp
đồng (thời điểm vay)” là mức lãi suất nào. Cụ...
VỀ CÁCH TÍNH LÃI SUẤT TRONG CÁC HỢP ĐỒNG VAY TÀI SẢN
Posted on 04/07/2010 by Civillawinfor
Tác giả viết bài này vào thời điểm BLDS năm 1995 còn hiệu lực. Một số
thông tin không n phù hợp với thời điểm hiện tại. Song có nhiều thông
tin còn hữu ích cho việc nghiên cứu chế định Hợp đồng vay tài sản trong
BLDS năm 2005 và trong quá trình sửa đổi, bổ sung BLDS này.
LS. TRƯƠNG THANH ĐỨC – Chủ tịch Công ty Luật BASICO
Các Toà án thường phải giải quyết rất nhiều vụ tranh chấp về hợp đồng
vay tài sản trong đó, lãi suất một trong những vấn đề vướng mắc
hay xảy ra. Tuy đã một số văn bản hướng dẫn, giải thích của các
quan pháp luật, nhưng vẫn chưa giải đáp được ràng chính xác một
số quy định về lãi suất. Nguyên nhân là do các quy định liên quan đến lãi
suất còn quá phức tạp, không đồng bộ, thiếu cụ thể và thường xuyên thay
đổi. Bài viết này xin u ra một số vấn đề v mức lãi suất tương ứng, về
lãi suất cho vay trong hạn về lãi suất cho vay quá hạn trong các hợp
đồng vay tài sản.
1- Về mức lãi suất tương ứng trong hợp đồng vay tài sản
Điểm thứ 19, phần III, Công văn số 16/1999/KHXX ngày 1-2-1999 của TANDTC
đã giải thích về mức lãi suất tương ứng trong hợp đồng vay tài sản như sau:
Tuy ớng dẫn tại điểm a b, khoản 4, mục I, Thông liên tịch số 01/TTLT
ngày 19-6-1997 của TANDTC, VKSNDTC, Bộ pháp, Bộ Tài chính “Hướng
dẫn việc xét xử thi hành án về tài sản” không nêu cụ thể, nhưng trong d
theo điểm này đã hướng dẫn cách tính cụ thể là: Khi tính lãi phải áp dụng mức
lãi suất tương ứng (mức lãi suất cho vay cùng loại) của Ngân hàng Nhà nước
công bố tại thời điểm xác lập hợp đồng (thời điểm vay), được ghi trên hợp đồng
tín dụng hay khế ước vay tiền.
Tuy nhiên, trong dụ đó đưa ra một trường hợp cho vay, thời điểm xác
định việc trả nợ tính từ ngày vay cho đến ngày xét xử sơ thẩm là 8 tháng nhưng
lại áp dụng “mức lãi phải trả mức lãi suất nợ quá hạn của loại vay trung hạn
thời gian phải trả lãi quá 6 tháng”. Thực ra, trong trường hợp trên, thời hạn
cho vay chưa quá 12 tháng, thì phải áp dụng “mức lãi suất tương ứng” lãi
suất ngắn hạn mới đúng. Như vậy, khái niệm “mức lãi suất tương ứng” hay
mức lãi suất cho vay cùng loại được hướng dẫn trong Thông liên tịch
01/TTLT nói trên vừa không cụ thể, vừa không chính xác. Cho đến Công văn
giải đáp số 16/1999/KHXX nói trên cũng vẫn chưa thực sự làm rõ được “mức lãi
suất tương ứng của Ngân hàng Nhà nước công bố tại thời điểm xác lập hợp
đồng (thời điểm vay)” mức lãi suất nào. Cụ thể, nếu trong một vụ tranh chấp
thời hạn tính lãi 8 tháng, thì áp dụng mức lãi suất tương đương của loại
cho vay ngắn hạn hay trung-dài hạn?
Đến thời điểm hiện nay, việc “áp dụng mức lãi suất ơng ứng của Ngân hàng
Nhà nước” lại càng trở lên phức tạp hơn. Trước ngày 1-10-1998, theo quy định
của Ngân hàng Nhà nước, thì sự phân biệt ràng giữa hai mức lãi suất
tương ứng với hai loại cho vay ngắn hạn (không quá 12 tháng) cho vay
trung-dài hạn (trên 12 tháng). Nhưng đến “Quy chế cho vay của t chức tín
về cách tính lãi suất trong các hợp đồng vay tài sản - Trang 2
về cách tính lãi suất trong các hợp đồng vay tài sản - Người đăng: luatsu0989097369
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
về cách tính lãi suất trong các hợp đồng vay tài sản 9 10 936