Ktl-icon-tai-lieu

Viettinbank

Được đăng lên bởi thutranpsu-gmail-com
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 136 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LỜI MỞ ĐẦU
Ngân hàng kinh doanh tiền tệ dưới hh nh thức huy động, cho vay, đầu tư và cung cấp các dịch
vụ khác. Huy động vốn- hoạt động tạo nguồn vốn cho ngân hàng thương mại- đóng vai tṛ quan
trọng, ảnh hưởng tới chất lượng hoạt động của ngân hàng. Ngân hàng có thể thu hút nguồn vốn từ
nhiều kênh khác nhau nhưng chủ yếu là thông qua nguồn tiền gửi tiết kiệm của dân cư. Nhằm thu
hút ngày càng nhiều tiền tiết kiệm, các ngân hàng đều cố gắng khuyến khích dân cư thay đổi thói
quen giữ vàng và tiền mặt tại nhà bằng cách mở rộng mạng lưới huy động, đưa ra các hh nh thức huy
động đa dạng và lăi suất cạnh tranh hấp dẫn…
Nhận thấy rơ tầm quan trọng của nguồn tiền gửi trong mỗi ngân hàng, đặc biệt là tiền gửi tiết
kiệm, chúng tôi lựa chọn tiền gửi tiết kiệm của Ngân hàng Công thương Việt Nam- Vietinbank- làm
sản phẩm nghiên cứu. VietinBank được thành lập từ năm 1988 sau khi tách ra từ Ngân hàng Nhà
nước Việt Nam. Là một trong bốn Ngân hàng thương mại nhà nước lớn nhất tại Việt Nam,
VietinBank có tổng tài sản chiếm hơn 25% thị phần trong toàn bộ hệ thống ngân hàng Việt Nam.
Nguồn vốn của VietinBank luôn tăng trưởng qua các năm, tăng mạnh kể từ năm 1996, đạt bh nh quân
hơn
20%/1năm,
đặc
biệt
có
năm
tăng
35%
so
với
năm
trước.
Có mạng lưới kinh doanh trải rộng toàn quốc với 3 Sở Giao dịch, 137 chi nhánh và trên 700 điểm
giao dịch. Sản phẩm dịch vụ của ngân hàng không ngừng gia tăng đi đôi với việc nâng cao chất
lượng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Với sản phẩm tiền gửi tiết kiệm,
Vietinbank luôn là một trong những ngân hàng luôn có những chính sách hấp dẫn, linh hoạt
nhằm thu hút nguồn tiền này.

I.

Nội dung điều tra

1. Sự cần thiết của việc điều tra về sản phẩm tiền gửi
Như chúng ta đă biết, nguồn vốn huy động cho các hoạt động của ngân hàng phần lớn là
nguồn tiền gửi tiết kiệm trong dân cư. Nhưng họ có thể cất trữ tiền mặt, đầu tư vàng, chứng
khoán hay ngoại tệ, cũng có thể kinh doanh bất động sản . Điều đó cho thấy nguồn tiền trong
dân nhàn rỗi trong dân cư không phải lúc nào cũng được gửi tiết kiệm. Câu hỏi đặt ra là tại sao?
Bởi vh: họ đều hi vọng mức sinh lời vào tài sản mà họ đầu tư cao hơn những tài sản khác hoặc họ
là người ưa thích rủi ro, hoặc là phụ thuộc vào thói quen, lối sống tập quán của ḿnh ở mỗi giai
đoạn kinh tế khác nhau. Do đó trên phương diện là một nhà Marketing, việc nghiên cứu hành vi,
thói quen của người dân trong việc gửi tiết kiệm là cần thiết.
2. Đối tượng điều tra
Đối tượng chúng tôi điều tra là những người trong độ...
LỜI MỞ ĐẦU


!"#$%%&#'(%$)*+
,-./01%2!)34&#5
62708+&97(2!:(
47(#;7<=)
+>?(@%A:(/,(%0,

%0BC%,DE
F,'(+,-2&9,(G@A097
(480H-97(2I8'J($J>A$0(
C.K(6!J>L10F5B(MNOOC,5
J(!P(,A#'(%0%J(
J>L)=C.7('QRS,A#J(!
&#2J>L08B,/+B(B(%35B(MNNT%A
+
' QUSVMB( @ A ) B( B WRS C  B( ,!
I)(%0,.,+#WX/YMWZ,6ZUU3(
!X.K( 285B8
01:(2!JC.K(97(
J>A080(,?08)?<CD0%
:(4&!
I.Nội dung điều tra
1.Sự cần thiết của việc điều tra về sản phẩm tiền gửi
4BA7&#%200
&97(,!-)3,?(@
%[)3AC.!\)&,
,G,8.04[197(!I]@,0%C^
L/
_--(C0`C.(-'?C.@-
0`<,2,@0 )+>0#C#F+2a/(G
%7!b),6'0(c,>6
)+>2`,97(07!
2.Đối tượng điều tra
\#148,0?`,=0()?(
F@3(8!
3.Thời gian điều tra và phân tích báo cáo
d5QWVNVQUUOeWUVNVQUUO_d77A.],!
Viettinbank - Trang 2
Viettinbank - Người đăng: thutranpsu-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Viettinbank 9 10 980