Ktl-icon-tai-lieu

Vốn ODA

Được đăng lên bởi honghaivtcbnn
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 1606 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 38/2013/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2013

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGHỊ ĐỊNH
Về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)
và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng
6 năm 2005;
Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Luật Quản lý nợ công ngày 17 tháng 6 năm 2009;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu
tư xây dựng cơ bản ngày 19 tháng 6 năm 2009;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
Chính phủ ban hành Nghị định về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát
triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ,
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định về công tác quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát
triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của Chính phủ nước ngoài, các tổ
chức quốc tế, các tổ chức liên Chính phủ hoặc liên quốc gia (sau đây gọi chung
là nhà tài trợ) cung cấp cho Nhà nước hoặc Chính phủ nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Đối tượng áp dụng là các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc liên quan
đến các hoạt động thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này.
Điều 3. Các hình thức cung cấp ODA và vốn vay ưu đãi
1. ODA bao gồm ODA viện trợ không hoàn lại và ODA vốn vay:
a) ODA viện trợ không hoàn lại là hình thức cung cấp ODA không phải
hoàn trả lại cho nhà tài trợ;

b) ODA vốn vay là hình thức cung cấp ODA phải hoàn trả lại cho nhà tài
trợ với các điều kiện ưu đãi về lãi suất, thời gian ân hạn và thời gian trả nợ, bảo
đảm yếu tố không hoàn lại đạt ít nhất 35% đối với các khoản vay có ràng buộc
và 25% đối với các khoản vay không ràng buộc. Phương pháp tính yếu tố không
hoàn lại nêu tại Phụ lục I của Nghị định này.
2. Vốn vay ưu đãi là hình thức cung cấp vốn vay có điều kiện ưu đãi hơn,
so với vay thương mại, nhưng yếu tố không hoàn lại chưa đạt tiêu chuẩn của
ODA vốn vay được quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này.
Điều 4. Giải thích từ ngữ
Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. “Cơ quan chủ quản chương trình, dự án” (sau đây gọi tắt là “Cơ quan
chủ quản”) là các cơ quan Trung ương của Đảng, Viện Kiểm sát nhân dân tối
cao, Tòa án nh...
CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
S: 38/2013/NĐ-CP Hà Ni, ngày 23 tháng 04 năm 2013
NGHỊ ĐỊNH
Về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)
và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng
6 năm 2005;
Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Luật Quản lý nợ công ngày 17 tháng 6 năm 2009;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu
tư xây dựng cơ bản ngày 19 tháng 6 năm 2009;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
Chính phủ ban hành Nghị định về quản sử dụng nguồn hỗ trợ phát
triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ,
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định về công tác quản sử dụng nguồn hỗ trợ phát
triển chính thức (ODA) vốn vay ưu đãi của Chính phủ nước ngoài, các tổ
chức quốc tế, các tổ chức liên Chính phủ hoặc liên quốc gia (sau đây gọi chung
nhà tài trợ) cung cấp cho Nhà nước hoặc Chính phủ nước Cộng hòa hội
chủ nghĩa Việt Nam.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Đối tượng áp dụng là các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc liên quan
đến các hoạt động thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này.
Điều 3. Các hình thức cung cấp ODA và vốn vay ưu đãi
1. ODA bao gồm ODA viện trợ không hoàn lại và ODA vốn vay:
a) ODA viện trợ không hoàn lại hình thức cung cấp ODA không phải
hoàn trả lại cho nhà tài trợ;
Vốn ODA - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vốn ODA - Người đăng: honghaivtcbnn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Vốn ODA 9 10 802