Ktl-icon-tai-lieu

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH DỊCH

Được đăng lên bởi Đoàn Xuân Huy
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 196 lần   |   Lượt tải: 0 lần
21/1/2010

Môn học sẽ nghiên cứu
XÂY DỰNG
CHƯƠNG TRÌNH DỊCH
Nguyễn Thị Thu Hương - Khoa CNTT – ĐHBKHN
Tel (04) 38696121 - Mobi : 0903253796
Email :huongnt@it-hut.edu.vn,huongnt-fit@mail.hut.edu.vn

Cách thức làm việc của máy tính (tập
lệnh, thanh ghi, mode địa chỉ, các cấu trúc
dữ liệu
ệ được
ợ sử dụng
ụ g khi thực
ự hiện.
ệ ..)
„ Cách thức làm việc của bộ xử lý ngôn ngữ
và chương trình dịch
„ Sinh mã máy cho những cấu trúc ngôn
ngữ cụ thể
„ Thế nào là một thiết kế ngôn ngữ tốt?
„

Tại sao cần nghiên cứu CT dịch?

Những vấn đề chính

Rèn kỹ năng phát triển ứng dụng quy mô
lớn
„ Làm việc với các cấu trúc dữ liệu phức tạp
„ Tìm hiểu sự tương tác giữa các giải thuật

„

„

Bước chuẩn bị cho những
dự án lớn trong tương lai.

„
„
„
„
„
„
„

Bộ xử lý ngôn ngữ
Cấu trúc của một trình biên dịch (1 pha)
Văn phạm sản sinh
BNF và sơ đồ
ồ cú pháp
Phân tích từ vựng và bảng ký hiệu
Phân tích cú pháp trên xuống có quay lui
Phân tích cú pháp tiền định
Văn phạm LL(k)

1

21/1/2010

Những vấn đề chính

Tài liệu tham khảo
„

Phân tích đệ quy trên dưới
„ Phân tích cú pháp cho ngôn ngữ KPL
„ Phân tích ngữ nghĩa
„ Stack calculator
„ Sinh mã trung gian
„ Sinh mã đích
„ Tối ưu mã

Aho.A.V, Sethi.R., Ullman.J.D.
Compiler : Principles, Techniques and Tools.
Addison Wesley.1986

„

„

Bal.H. E.
Modern Compiler Design.
John Wiley & Sons Inc (2000)

„

William Allan Wulf.
The Design of an Optimizing Compiler

Elsevier Science Ltd (1980)
„

Charles N. Fischer.
Crafting a Compiler
Benjamin-Cummings Pub Co (1987)

Tài liệu tham khảo
„

Niklaus Wirth
Compiler Construction.
Addison Westley. 1996

„

Andrew.W.Appel
Modern Compiler Implementation in Java
Pi
Princeton
t University.1998
U i
it 1998

„

Nguyễn Văn Ba

Bài 1.
Bộ xử lý ngôn ngữ

Giáo trình kỹ thuật biên dịch
Đại học Bách Khoa Hà Nội.1994
„

Vũ Lục
Phân tích cú pháp
Đại học Bách Khoa Hà Nội.1990

„
„

Bài giảng về ngôn ngữ và phương pháp dịch


2

21/1/2010

Ngôn ngữ lập trình cấp cao

Ngôn ngữ lập trình thế hệ thứ nhất và thứ hai

Các ngôn ngữ lập trình được chia thành 5
thế hệ.
„ Việc phân chia cấp cao hay thấp phụ
thuộc mức độ trừu tượng của ngôn ngữ
„

Thế hệ thứ nhất : ngôn ngữ máy
„ Thế hệ thứ hai : Assembly
„ Các ngôn ngữ thuộc thế hệ thứ nhất và
thứ hai là ngôn ngữ lập trình cấp thấp
„

Cấp thấp : gần với máy
Cấp cao : gần với ngôn ngữ tự nhiên

Ngôn ngữ lập trình thế hệ thứ ba
Dễ hiểu hơn
„ Cho phép thực hiện các khai báo, chẳng
hạn biến
„ Phần lớn các ngôn ngữ cho phép lập trình
cấu trúc
„ Ví dụ: Fort...
21/1/2010
1
XÂY DNG
CHƯƠNG TRÌNH
DCH
CHƯƠNG
TRÌNH
DCH
Nguyn Th Thu Hương - Khoa CNTT – ĐHBKHN
Tel (04) 38696121 - Mobi : 0903253796
Email :huongnt@it-hut.edu.vn,huongnt-fit@mail.hut.edu.vn
Môn hc s nghiên cu
Cách thc làm vic ca máy tính (tp
lnh, thanh ghi, mode địa ch, các cu trúc
d li
u đư
c s d
n
g
khi th
c hi
n. . .
)
g )
Cách thc làm vic ca b x lý ngôn ng
và chương trình dch
Sinh mã máy cho nhng cu trúc ngôn
ng c th
Thế nào là mt thiết kế ngôn ng tt?
Ti sao cn nghiên cu CT dch?
Rèn k năng phát trin ng dng quy mô
ln
Làm vicvicáccutrúcd liuphctp
Làm
vic
vi
các
cu
trúc
d
liu
phc
tp
Tìm hiu s tương tác gia các gii thut
Bước chun b cho nhng
d án ln trong tương lai.
Nhng vn đề chính
B x lý ngôn ng
Cu trúc ca mt trình biên dch (1 pha)
Văn phm sn sinh
BNF và sơ đ
cú pháp
Phân tích t vng và bng ký hiu
Phân tích cú pháp trên xung có quay lui
Phân tích cú pháp tin định
Văn phm LL(k)
XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH DỊCH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH DỊCH - Người đăng: Đoàn Xuân Huy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH DỊCH 9 10 796