Ktl-icon-tai-lieu

102 Bí quyết thương mại điện tử

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 136 trang   |   Lượt xem: 4254 lần   |   Lượt tải: 0 lần
102 Bí quyết Thương mại điện tử
Cuốn Bí quyết Thương mại điện tử (Secret of Electronic Commerce) Hướng dẫn
xuất nhập khẩu cho các doanh nghiệm vừa và nhỏ

World Wide Web (www) được hình thành từ những gì?
Thương mại điện tử là gì?
Thương mại điện tử sẽ chiếm một tỷ trọng lớn hơn cả thị trường bán lẻ?
Tại sao Internet quan trọng đối với thương mại?
Các doanh nghiệp thường có những sai lầm gì trong thương mại điện tử?
Internet đang làm thay đổi phương thức kinh doanh như thế nào?
Các doanh nghiệp sứ dụng Internet ở mức độ nào?
Những ngành nào đã thay đổi nhiều nhờ thương mại điện tử?
Các dịch vụ trên cơ sở mạng Internet có thể giúp được gì cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ về (SME)
thương mại điện tử?
Doanh nghiệp có thể thu được lợi ích gì khi mở trang web?
Cần phải làm gì trước khi công ty bắt đầu xây dựng một chiến lược thương mại điện tử?
Chiến lược thương mại điện tử của một doanh nghiệp có những yếu tố quan trọng nào?
Những điều gì nên tránh khi phát triển chiến lược TMĐT?
Một số bài học kinh nghiệm, thử thách và giải pháp đối với TMĐT ở các nước đang phát triển là gì?
Làm thế nào để biết được một website đã được xây dựng tốt và liệu công ty đã sẵn sàng cho TMĐT hay
chưa?
Các công ty ở Châu Âu và Bắc Mỹ sử dụng Internet như thế nào?
Một số công ty nhỏ đã không chú ý đến việc sứ dụng Internet như là một công cụ để tiếp thị?
Tăng trưởng và phân bổ sử dụng Thương mại Điện tử trên toàn cầu hiện nay
Cần thu thập thông tin gì về hoạt động của website?
Cần đánh giá những yếu tố nào để giúp cho việc lựa chọn thị trường?
Chi phí để tạo ra và cập nhật website là bao nhiêu?
World wide web (gọi tắc là Web) được tổ chức như thế nào để phổ biến thông tin?
Danh bạ của ITC về các nguồn thông tin thương mại trên mạng Internet gồm những gì?
Doanh nghiệp có thể tìm kiếm thông tin về các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định về vệ sinh an toàn và bảo vệ
môi trường và bảo vệ người tiêu dùng cho sản phẩm của mình ở đâu?
Một số danh bạ trên Internet về các nguồn thông tin để nghiên cứu thị trường trên mạng?
Doanh nghiệp có thể tìm thông tin về đối thủ cạnh tranh của mình đang làm ở đâu?
Doanh nghiệp có thể tìm thông tin về thị trường nước ngoài ở đâu?
Doanh nghiệp có thể truy cập các bản nghiên cứu thị trường của ngành mình ở đâu?
Làm thế nào để thu hút người truy cập vào website đã mở trên mạng?
Doanh nghiệp có thể tìm khách mua hàng của mình ở đâu và bằng cách nào?
Những yếu tố nào xác định loại sản phẩm và dịch vụ có thể kinh doanh tốt trên mạng Internet?
Những dịch vụ nào đang bán...
102 Bí quyết Thương mi đin t
Cun Bí quyết Thương mi đin t (Secret of Electronic Commerce) Hướng dn
xut nhp khu cho các doanh nghim va và nh
World Wide Web (www) được hình thành t nhng gì?
Thương mi đin t là gì?
Thương mi đin t s chiếm mt t trng ln hơn c th trường bán l?
Ti sao Internet quan trng đối vi thương mi?
Các doanh nghip thường có nhng sai lm gì trong thương mi đin t?
Internet đang làm thay đổi phương thc kinh doanh như thế nào?
Các doanh nghip s dng Internet mc độ nào?
Nhng ngành nào đã thay đổi nhiu nh thương mi đin t?
Các dch v trên cơ s mng Internet có th giúp được gì cho các doanh nghip va và nh v (SME)
thương mi đin t?
Doanh nghip có th thu được li ích gì khi m trang web?
Cn phi làm gì trước khi công ty bt đầu xây dng mt chiến lược thương mi đin t?
Chiến lược thương mi đin t ca mt doanh nghip có nhng yếu t quan trng nào?
Nhng điu gì nên tránh khi phát trin chiến lược TMĐT?
Mt s bài hc kinh nghim, th thách và gii pháp đối vi TMĐT các nước đang phát trin là gì?
Làm thế nào để biết được mt website đã được xây dng tt và liu công ty đã sn sàng cho TMĐT hay
chưa?
Các công ty Châu Âu và Bc M s dng Internet như thế nào?
Mt s công ty nh đã không chú ý đến vic s dng Internet như là mt công c để tiếp th?
Tăng trưởng và phân b s dng Thương mi Đin t trên toàn cu hin nay
Cn thu thp thông tin gì v hot động ca website?
Cn đánh giá nhng yếu t nào để giúp cho vic la chn th trường?
Chi phí để to ra và cp nht website là bao nhiêu?
World wide web (gi tc là Web) được t chc như thế nào để ph biến thông tin?
Danh b ca ITC v các ngun thông tin thương mi trên mng Internet gm nhng gì?
Doanh nghip có th tìm kiếm thông tin v các tiêu chun k thut, quy định v v sinh an toàn và bo v
môi trường và bo v người tiêu dùng cho sn phm ca mình đâu?
Mt s danh b trên Internet v các ngun thông tin để nghiên cu th trường trên mng?
Doanh nghip có th tìm thông tin v đối th cnh tranh ca mình đang làm đâu?
Doanh nghip có th tìm thông tin v th trường nước ngoài đâu?
Doanh nghip có th truy cp các bn nghiên cu th trường ca ngành mình đâu?
Làm thế nào để thu hút người truy cp vào website đã m trên mng?
Doanh nghip có th tìm khách mua hàng ca mình đâu và bng cách nào?
Nhng yếu t nào xác định loi sn phm và dch v có th kinh doanh tt trên mng Internet?
Nhng dch v nào đang bán tt trên mng Internet và ti sao?
Người tiêu dùng s tìm mua qua mng nhng mt hàng nào?
Doanh nghip có th tìm thông tin v các hi ch thương mi đâu?
Làm thế nào th đưa sn phm ca doanh nghip vào danh mc ca các công c tìm kiếm thông tin ch yếu
trên mng Internet?
102 Bí quyết thương mại điện tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
102 Bí quyết thương mại điện tử - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
136 Vietnamese
102 Bí quyết thương mại điện tử 9 10 41