Ktl-icon-tai-lieu

1126

Được đăng lên bởi Tuấn Nguyễn
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 838 lần   |   Lượt tải: 0 lần
UBND TỈNH BẮC GIANG
SỞ Y TẾ
Số:……./SYT – TCCB
V/v góp ý dự thảo Thông tư liên tịch

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc giang, ngày ….

tháng 08 năm 2014

Kính gửi:
- Trưởng các phòng, ban trực thuộc Sở Y tế
- Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh;
- Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện,
thành phố;
- Giám đốc Trung tâm Y tế huyện, thành
pho;
- Chi cục trưởng Chi cục Dân Số-KHHGĐ;
- Chi cục trưởng Chi cục ATỴSTP;
- Giám đốc Trung tâm Dân số - KHHGĐ
huyện, thành phố.
Thực hiện Công văn số 5460/BYT-TCCB ngày
15/8/2014 của Bộ Y tế về việc xin ý kiến dự thảo Thông tư
liên tịch, hưởng dẫn chức năng, nhiệm vụ, qttyển
hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế, Phòng Y tế thuộc
ƯBND cấp tỉnh, cấp huyện, Giám đốc Sở Y tế đề
nghị Lãnh đạo các phòng, ban thuộc Sở và Giám đốc các
đơn vị có ý kiến tham gia về tổ chức và cơ chế quản lý trong dự
thảo Thông tư liên tịch, theo mẫu phiếu gửi kèm.
Các ý kiến tham gia đóng góp gửi về Sở Y tế (qua phòng Tố chức
cán bộ Sở) trước ngày 26/8/2014, qua đường công
văn và bản word theo địa chỉ email: nguvettt
svt@bacgiang.gov .vn . để tổng
hợp báo cáo Bộ Y tế.
Nơi nhận:
- Lưu: VT, TCCB.
Bản điện tử:
- Như trên.

PHIẾU THAM GIA Ý KIẾN

Họ và tên: Nguyễn Hữu Thanh
Chức vụ: Giám Đốc
Đơn vị: Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Lạng Giang
Nội dung tham gỉa ỷ kiến:
1. Về tể chức thuộc Sở Y tế
Gồm có 6 tổ chức, gồm Văn phòng, Thanh tra và các phòng Tổ chức cán bộ,
Nghiệp vụ Y, Nghiệp vụ Dược, Kế hoạch Tài chính), đây là các tổ
chức quy định mang tính thống nhất. Ngoài các tổ chức nêu
trên, có thể thành lập thêm các phòng khác (ví dụ phòng bảo hiểm y tế, phòng
pháp chế, phòng quản lỷ hành nghề), hoặc lồng ghép các phòng, trên cơ sở biên chế hành
chính được giao, do ủy ban nhân dân cẩp tỉnh quyết định theo
thẩm quyền.
Đồng ý □
Không đồng ý □
Ý kịến khác:..............................
2. Về Chỉ cục trực thuộc Sở
Chi cục Dân số - KHHGĐ và Chi cục An toàn thực phẩm
Đồng ý □
Không đồng ý □
Ý kiến khác:..............................................................................................

3. Về đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế
1.1. Tuyển tỉnh
- Lĩnh vực y tế dự phòng, chuyên ngành: Các Trung tâm, gồm: Y tế dự phòng; Chăm
sóc Sức khoẻ sinh sản; Truyền thông giáo dục sức khỏe;
HIV/AIDS và các Trung tâm theo đặc thù (Sốt rét - Ký sinh trùng Côn trùng; Kiểm dịch y tế; Sức khỏe lao động và Môi trường). Đến hết năm
2016, hoàn thiện việc thực hiện mô hình Trung tâm Kiểm soát bệnh tật trên
cơ sở sáp nhập các Trung tâm thuộc lĩnh...
UBND TNH BC GIANG
SỞ Y TẾ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
S:./SYT TCCB
V/v góp ý dự thảo Thông tư liên tch
Bc giang, ngày . tháng 08 năm 2014
Kính gi:
- Trưng các phòng, ban trực thuộc Sở Y tế
- Giám đc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh;
- Giám đc Bnh vin Đa khoa huyn,
thành ph;
- Giám đc Trung tâm Y tế huyn, thành
pho;
- Chi cc trưng Chi cc Dân S-KHHGĐ;
- Chi cc trưng Chi cc ATSTP;
- Giám đc Trung tâm Dân s - KHHGĐ
huyn, thành ph.
Thc hin Công văn số 5460/BYT-TCCB ngày
15/8/2014 ca B Y tế về việc xin ý kiến dự thảo Thông
liên tịch, hưởng dẫn chức năng, nhiệm vụ, qttyển
hạn cấu tổ chức của Sở Y tế, Phòng Y tế thuộc
ƯBND cấp tỉnh, cấp huyện, Giám đc S Y tế đ
ngh Lãnh đo các phòng, ban thuộc S Giám đc các
đơn vị ý kiến tham gia về tổ chức cơ chế qun lý trong dự
thảo Thông tư liên tch, theo mu phiếu gi kèm.
Các ý kiến tham gia đóng góp gửi về SY tế (qua phòng Tchc
cán bộ S) trưc ngày 26/8/2014, qua đưng ng
văn bản word theo địa ch email: nguvettt
svt@bacgiang.gov .vn . đ tổng
hp báo cáo B Y tế.
Nơi nhn:
- u: VT, TCCB.
Bản điện tử:
- Như trên.
1126 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
1126 - Người đăng: Tuấn Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
1126 9 10 744