Ktl-icon-tai-lieu

150 câu hỏi IQ của Viettel

Được đăng lên bởi Ryan Lee
Số trang: 55 trang   |   Lượt xem: 64634 lần   |   Lượt tải: 663 lần
NHCH_IQ_THAM KHẢO
1. Tìm số còn thiếu thay cho dấu chấm hỏi.
36 (813) 75
94 (126) 23
48 (815) 74
42 ( ? ) 67
A. 108
B. 181
C. 180
DA-D. 118

D. 118

2. Tìm số còn thiếu thay cho dấu chấm hỏi.
74 (22) 32
59 (31) 27
68 (21) 93
84 ( ? ) 28
A. 46
B. 24
C. 16
D. 56
DA-C.16 (8x4=32 – (2x8=16)
3. Tìm số thích hợp có thể điền vào vị trí có dấu chấm hỏi?

195

383

575

763

955

A. 1143

B. 1134
C. 1314
ĐA: A. 1143
4. Tìm số thích hợp có thể điền vào vị trí có dấu chấm hỏi?
7122

6521
A. 1

8332

C. 3
ĐA: D. 4
5. Tìm số thích hợp ở vị trí có dấu chấm hỏi?

A. 1

B. 2

4743

9911
D. 4

B. 2
C. 6
D. 7
ĐA: B. 2 ( Tổng các số ở mỗi cạnh =15)
6. Tìm số thích hợp có thể điền vào vị trí có dấu chấm hỏi?

?
D. 1431

387?
E. 5

E. 9

A. 96

B. 116
C. 136
D. 156
ĐA: D. 156
7. Tìm số thích hợp có thể điền vào vị trí có dấu chấm hỏi?

A. 5

B. 4

C. 3
D. 2
ĐA: C. 3
8. Tìm số thích hợp có thể điền vào vị trí có dấu chấm hỏi?

E. 1

A. 5

B. 4

E. 1

C. 3
D. 2
ĐA: A. 5
9. Tìm số thích hợp có thể điền vào vị trí có dấu chấm hỏi ?

26
1
A. 6

2
B. 8

4
C. 10
ĐA: C. 10

6

?
D. 12

E. 13

10.

Tìm số thích hợp có thể điền vào vị trí có dấu chấm hỏi ?

26
5

7

10

3

?

A. 0

11.

B. 1
C. 2
D. 3
E. 4
ĐA: F. 5 ( Đối xứng ở giữa, tổng =10)
Tìm số thích hợp có thể thay dấu hỏi chấm trong hình dưới.

A. 5

A. 5

12.

13.

B. 6

C. 2
D. 3
E. 8
ĐA: B. 6
Tìm số thích hợp có thể thay dấu hỏi chấm trong hình dưới.

B. 11

A. 85

B. 73

C 12
D. 6
E. 9
ĐA: E. 9
Tìm số thích hợp có thể thay dấu hỏi chấm trong hình dưới.

C. 61

D. 71

E. 92

F. 5

14.

ĐA: E. 92
Tìm số thích hợp có thể thay dấu hỏi chấm trong hình dưới đây.

A. 6

B. 1

C. 4

D. 8

15.

ĐA: C. 4
Tìm số thích hợp có thể thay dấu hỏi chấm trong hình dưới đây.

16.

A. 5
B. 2
C. 3
D. 9
Tìm số thích hợp có thể thay dấu hỏi chấm trong hình dưới đây.

A. 18
B. 22
C. 8
D. 16
E. 4
ĐA: D. 16
17.
Tìm số thích hợp có thể thay thế dấu hỏi chấm trong hình dưới đây?

A. 2

18.

C. 5
D. 12
ĐA: B. 3
Tìm số thích hợp có thể thay thế dấu hỏi chấm trong hình dưới đây?

A. 6

19.

B. 3

B. 7

C. 1
D. 12
E. 27
ĐA: A. 6
Tìm số thích hợp có thể thay thế dấu hỏi chấm trong hình dưới đây?

A. 3

A. 2

20.

21.

B. 8

C. 9
D. 10
ĐA: C. 9
Tìm số thích hợp có thể thay dấu hỏi chấm trong hình dưới đây?

B. 5

C. 4

ĐA: B. 5
Điền số thích hợp vào dấu ngoặc :
347
643

(418)
( ? )

389
721

D. 7

A. 681

B. 682

C. 683

D. 684

ĐA: B. 682
22.

Dãy số nào dƣới đây có thể thay cho dãy có các dấu hỏi chấm ở trên?

A. Dãy A
B. Dãy B
C. Dãy C
D. Dãy D
ĐA: D...
NHCH_IQ_THAM KHẢO
1. Tìm số còn thiếu thay cho dấu chấm hỏi.
36 (813) 75
94 (126) 23
48 (815) 74
42 ( ? ) 67
A. 108 B. 181 C. 180 D. 118
DA-D. 118
2. Tìm số còn thiếu thay cho dấu chấm hỏi.
74 (22) 32
59 (31) 27
68 (21) 93
84 ( ? ) 28
A. 46 B. 24 C. 16 D. 56
DA-C.16 (8x4=32 (2x8=16)
3. Tìm số thích hợp có thể điền vào vị trí có dấu chấm hỏi?
A. 1143 B. 1134 C. 1314 D. 1431
ĐA: A. 1143
4. Tìm số thích hợp có thể điền vào vị trí có dấu chấm hỏi?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5
ĐA: D. 4
5. Tìm số thích hợp ở vị trí có dấu chấm hỏi?
A. 1 B. 2 C. 6 D. 7 E. 9
ĐA: B. 2 ( Tổng các số ở mỗi cạnh =15)
6. Tìm số thích hợp có thể điền vào vị trí có dấu chấm hỏi?
7122
6521
8332
4743
9911
387?
195
383
575
763
955
?
150 câu hỏi IQ của Viettel - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
150 câu hỏi IQ của Viettel - Người đăng: Ryan Lee
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
55 Vietnamese
150 câu hỏi IQ của Viettel 9 10 180