Ktl-icon-tai-lieu

18 đời vua Hùng Vương

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 915 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nguyên Nguyên
18 đời vua Hùng Vương: Một ý niệm về liên tục
Đề tài chính của bài này: Chuyện 18 đời vua Hùng Vương có thật hay không? Con số 18 có chính xác chỉ
18 đời vua hay không? Hoặc giả được ghi sai chép trật? Từ 80 đời hoặc 180 đời, chép lộn ra thành 18
đời? Hoặc không có gì hết.
Sau đây xin quan sát 'chuyện 18 đời' dưới một góc độ tương đối mới, và sẽ cố gắng tránh đề cập đến
những vấn đề liên hệ, như: trăm con, gốc gác Âu Cơ và Lạc Long Quân, Hùng Vương, Văn Lang, v.v. Xin
để dành cho những dịp khác.
Viết về Họ Hồng Bàng, quyển Việt Nam Sử Lược của Trần Trọng Kim [1] có chép:
'Cứ theo tục truyền thì Vua Đế Minh là cháu ba đời của vua Thần Nông, đi tuần thú phương Nam đến
Ngũ Lĩnh (thuộc tỉnh Hồ Nam bây giờ) gặp một nàng tiên, lấy nhau đẻ ra người con tên Lộc Tục. Sau Đế
Minh truyền ngôi lại cho con trưởng là Đế Nghi làm vua phương Bắc, và phong Lộc Tục làm vua phương
Nam, xưng là Kinh Dương Vương, quốc hiệu là Xích Quỷ.
Bờ cõi nước Xích Quỷ bấy giờ phía Bắc giáp Động Đình Hồ (Hồ Nam), phía Nam giáp nước Hồ Tôn
(Chiêm thành), phía Tây giáp Ba Thục (Tứ Xuyên), phía Đông giáp bể Nam Hải.
Kinh Dương Vương làm vua nước Xích Quỷ vào quãng năm Nhâm Tuất (2879 trước Tây Lịch?) và lấy con
gái Động Đình Quân là Long nữ đẻ ra Sùng Lãm, nối ngôi làm vua, xưng là Lạc Long Quân.
Lạc Long Quân lấy con gái vua Đế Lai tên là Âu Cơ, đẻ một lần được một trăm người con trai. Lạc Long
quân bảo Âu Cơ rằng: ''Ta là dòng dõi Long-quân, nhà ngươi dòng dõi thần tiên, ăn ở lâu với nhau không
được. Nay được trăm đứa con thì nhà ngươi đem 50 đứa lên núi, còn 50 ta đem xuống bể Nam Hải.''
Sau đó vẫn theo 'truyền thuyết' Lạc Long Quân phong cho người con trai trưởng làm vua nước Văn Lang,
xưng là Hùng Vương. Hùng Vương cai trị nước Văn Lang theo lối cha truyền con nối đến 18 đời, thì bị
Thục Phán, từ biên cương phía Bắc, đánh bại. Thục Phán lên ngôi, xưng là An Dương Vương, đổi quốc
hiệu là Âu Lạc. Đó là năm 258 trước Công Nguyên (TCN).
Theo sách vở cũ, các đời vua Hùng bắt đầu từ năm 2879 và kết thúc vào 258 TCN. Tổng cộng 2622 năm.
Nếu chia ra 18 đời thì mỗi một đời vua kéo dài trung bình 146 năm. Một chuyện hết sức hoang đường,
nếu nhớ: (i) Các triều đại vua chúa bên Tàu vào thời Xuân Thu Chiến Quốc kéo dài trung bình khoảng
10-20 năm, như Châu Trang Vương (696-682 TCN), 14 năm chẳng hạn; và (ii) Đời sống con người thời
đó trung bình chỉ kéo dài khoảng 50 năm. Hơn thời sống trong hang động chừng 20 năm.
Đại Việt Sử Ký Toàn Thư [2], xuất hiện khoảng 1479 dưới đời vua Lê Thánh...
Nguyên Nguyên
18 đời vua Hùng Vương: Mt ý nim v liên tc
Đề tài chính ca bài này: Chuyn 18 đời vua Hùng Vương có tht hay không? Con s 18 có chính xác ch
18 đời vua hay không? Hoc gi được ghi sai chép trt? T 80 đời hoc 180 đời, chép ln ra thành 18
đời? Hoc không có gì hết.
Sau đây xin quan sát 'chuyn 18 đời' dưới mt góc độ tương đối mi, và s c gng tránh đề cp đến
nhng vn đề liên h, như: trăm con, gc gác Âu Cơ và Lc Long Quân, Hùng Vương, Văn Lang, v.v. Xin
để dành cho nhng dp khác.
Viết v H Hng Bàng, quyn Vit Nam S Lược ca Trn Trng Kim [1] có chép:
'C theo tc truyn thì Vua Đế Minh là cháu ba đời ca vua Thn Nông, đi tun thú phương Nam đến
Ngũ Lĩnh (thuc tnh H Nam bây gi) gp mt nàng tiên, ly nhau đẻ ra người con tên Lc Tc. Sau Đế
Minh truyn ngôi li cho con trưởng là Đế Nghi làm vua phương Bc, và phong Lc Tc làm vua phương
Nam, xưng là Kinh Dương Vương, quc hiu là Xích Qu.
B cõi nước Xích Qu by gi phía Bc giáp Động Đình H (H Nam), phía Nam giáp nước H Tôn
(Chiêm thành), phía Tây giáp Ba Thc (T Xuyên), phía Đông giáp b Nam Hi.
Kinh Dương Vương làm vua nước Xích Qu vào quãng năm Nhâm Tut (2879 trước Tây Lch?) và ly con
gái Động Đình Quân là Long n đẻ ra Sùng Lãm, ni ngôi làm vua, xưng là Lc Long Quân.
Lc Long Quân ly con gái vua Đế Lai tên là Âu Cơ, đẻ mt ln được mt trăm người con trai. Lc Long
quân bo Âu Cơ rng: ''Ta là dòng dõi Long-quân, nhà ngươi dòng dõi thn tiên, ăn lâu vi nhau không
được. Nay được trăm đứa con thì nhà ngươi đem 50 đứa lên núi, còn 50 ta đem xung b Nam Hi.''
Sau đó vn theo 'truyn thuyết' Lc Long Quân phong cho người con trai trưởng làm vua nước Văn Lang,
xưng là Hùng Vương. Hùng Vương cai tr nước Văn Lang theo li cha truyn con ni đến 18 đời, thì b
Thc Phán, t biên cương phía Bc, đánh bi. Thc Phán lên ngôi, xưng là An Dương Vương, đổi quc
hiu là Âu Lc. Đó là năm 258 trước Công Nguyên (TCN).
Theo sách v cũ, các đời vua Hùng bt đầu t năm 2879 và kết thúc vào 258 TCN. Tng cng 2622 năm.
Nếu chia ra 18 đời thì mi mt đời vua kéo dài trung bình 146 năm. Mt chuyn hết sc hoang đường,
nếu nh: (i) Các triu đại vua chúa bên Tàu vào thi Xuân Thu Chiến Quc kéo dài trung bình khong
10-20 năm, như Châu Trang Vương (696-682 TCN), 14 năm chng hn; và (ii) Đời sng con người thi
đó trung bình ch kéo dài khong 50 năm. Hơn thi sng trong hang động chng 20 năm.
Đại Vit S Ký Toàn Thư [2], xut hin khong 1479 dưới đời vua Lê Thánh Tôn, chính là b s đầu tiên
đưa truyn thuyết Âu Cơ - Lc Long Quân, ri Hùng Vương vào s sách nước Vit. Trước thi Đại Vit S
Ký Toàn Thư, có 2 b s na, nhưng hoàn toàn không đề cp đến truyn thuyết Lc Long Quân. Đó là
18 đời vua Hùng Vương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
18 đời vua Hùng Vương - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
18 đời vua Hùng Vương 9 10 939