Ktl-icon-tai-lieu

20 bí quyếtt bán hàng của doanh nhân mỹ

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 625 lần   |   Lượt tải: 0 lần
20 BÍ QUYẾT BÁN HÀNG CỦA DOANH NHÂN MỸ

Làm thế nào để sản phẩm của
mình nổi bật so với sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh.?Nên hỏi khách hàng cái gì? Làm thế nào để tiến
gần tới mục tiêu? Một số tác giả nổi tiếng của các loại sách và băng đĩa dạy bán hàng ở Mỹ sẽ trả lời những
câu hỏi trên thông qua việc tiết lộ các bí quyết bán hàng thành công.
Brian Tracy: Mẹo bán hàng dành cho những người lần đầu tiên kinh doanh
1. Bán những lợi ích chứ không bán đặc tính của sản phẩm. Lỗi lớn nhất mà người bán hàng phạm phải
là cứ tập trung miêu tả sản phẩm và dịch vụ của mình. Trong khi việc tốt hơn nên làm là nói về những điều
khiến cho sản phẩm đó trở nên quan trọng.

2. Bán cho những người có khả năng mua nhất. Khách hàng tiềm năng tốt nhất của bạn là người rất quan
tâm tới sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn và có nguồn tài chính để mua nó. “Nếu bạn đang bán máy
photocopy, đừng cố gắng bán nó cho những người chưa từng mua loại sản phẩm này trước đó”, Tracy
khuyên. “Hãy bán cho những người đã từng mua sản phẩm này hoặc những người bạn biết là có nhu cầu
mua. Hãy chỉ cho họ thấy các sản phẩm của bạn tốt như thế nào”.

3. Tạo sự khác biệt cho sản phẩm của bạn. Tại sao khách hàng nên mua hàng của bạn mà không nên
mua sản phẩm do đối thủ cạnh tranh với bạn chào mời? Tracy gợi ý nên tạo ra ít nhất 3 lý do để khách hàng
mua sản phẩm của bạn: Sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn hoạt động nhanh hơn, giá rẻ hơn và có chất lượng
cao hơn.

4. Tiếp cận khách hàng trực tiếp. Việc đầu tư một số tiền lớn vào quảng cáo trên các ấn phẩm hoặc gửi
mail trực tiếp là một trong những cách kém hiệu quả nhất đối với những doanh nhân lần đầu làm kinh doanh.
Không có đường tắt trong việc tiếp cận mang tính chất cá nhân. Hãy gặp gỡ với từng khách hàng của bạn,
nếu không gặp trực tiếp thì ít nhất cũng gọi điện thoại.

5. Hướng tới lần bán hàng kế tiếp. Gần 85% các vụ mua bán diễn ra thông qua con đường truyền khẩu:
“Chúng là kết quả của việc một ai đó nói với bạn bè hoặc đồng nghiệp rằng nên mua một sản phẩm hoặc
dịch vụ nào đó bởi chính họ đã từng có được sự hài lòng”, Tracy nói. Vì vậy, cần tập trung xây dựng các vụ
mua bán trong tương lai với mỗi khách hàng. "Tất cả những việc bạn làm đều phải hướng tới các lần mua bán
tiếp theo".

Linda Richardson: Thành công trong cách thuyết phục khách hàng

Bạn có thể nâng cao hơn nữa tỷ lệ thành công trong các lần bán hàng bằng cách tìm hiểu hết mức có thể về
khách hàng tiềm năng của bạn, đặc biệt tập trung tìm hiểu các nhu cầu của họ.

1. Xây dựng mối quan hệ...
20 BÍ QUY T BÁN HÀNG C A DOANH NN M
Làm th o đ s n ph m c aế
mình n i b t so v i s n ph m c a các đ i th c nh tranh.?Nên h i khách hàng cái gì? Làm th o đ ti n ế ế
g n t i m c tiêu? M t s tác gi n i ti ng c ac lo i sách và băng đĩa d y bán hàng M s tr l i nh ng ế
câu h i trên thông qua vi c ti t l các bí quy t bán hàng thành công. ế ế
Brian Tracy: M o bán hàng dành cho nh ng ng i l n đ u tiên kinh doanh ườ
1. Bán nh ng l i ích ch không bán đ c tính c a s n ph m. L i l n nh t mà ng i bánng ph m ph i ườ
là c t p trung miêu t s n ph m và d ch v c a mình. Trong khi vi c t t h n nên làm là nói v nh ng đi u ơ
khi n cho s n ph m đó tr nên quan tr ng.ế
2. Bán cho nh ng ng i có kh năng mua nh t ườ . Khách hàng ti m năng t t nh t c a b n là ng i r t quan ườ
tâm t i s n ph m ho c d ch v c a b n và có ngu n tài chính đ mua nó. “N u b n đang bán máy ế
photocopy, đ ng c g ng bán nó cho nh ng ng i ch a t ng mua lo i s n ph m này tr c đó”, Tracy ườ ư ướ
khuyên. “Hãy bán cho nh ng ng i đã t ng mua s n ph m này ho c nh ng ng i b n bi t là có nhu c u ườ ườ ế
mua. Hãy ch cho h th y các s n ph m c a b n t t nh th nào”. ư ế
3. T o s khác bi t cho s n ph m c a b n. T i sao khách hàng nên mua hàng c a b n mà không nên
mua s n ph m do đ i th c nh tranh v i b n chào m i? Tracy g i ý nên t o ra ít nh t 3 lý do đ khách hàng
mua s n ph m c a b n: S n ph m ho c d ch v c a b n ho t đ ng nhanh h n, giá r h n và có ch t l ng ơ ơ ượ
cao h n.ơ
20 bí quyếtt bán hàng của doanh nhân mỹ - Trang 2
20 bí quyếtt bán hàng của doanh nhân mỹ - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
20 bí quyếtt bán hàng của doanh nhân mỹ 9 10 761