Ktl-icon-tai-lieu

24h học flash

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 149 trang   |   Lượt xem: 5234 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giờ thứ 01: Làm quen với AS, Your First Look at AS
AS là một ngôn ngữ lập trình được xây dựng trong Flash. AS giống như các ngôn ngữ
khác như Javascript, C++ v.v. nhưng bạn không cần biết các ngôn ngữ khác để học
AS (nếu có thì càng dễ hơn).
Bắt đâu học AS, thì chúng ta coi thử AS là gì, làm được những gì và có quan hẹ gì với
các chức năng khác của Flash. Trong bài này, bạn sẽ tìm hiểu coi AS ra đời như thế
nào, xem cách viết AS làm sao, tìm hiểu AS làm được những gì và sau sau cùng là
xác định được nơi lưu trữ AS ở trong Flash.
Để đi sát nghĩa và tiện cho sau này, mình sẽ không dịch một số từ ngữ ra tiếng việt
như script, movieclip v.v.
Script là gì?
AS là ngôn ngữ lập trình, với các lệnh sai khiến Flash movie làm việc theo đúng
những gì mình viết (chỉ có mình viết sai chứ computer không làm sai
). Phần nhiều
thì AS chỉ làm việc trong môi trường của Flash, tuy nhiên AS cũng có thể gửi lệnh
cho browser, hệ điều hành v.v.
Script có thể ngắn gọn vài chữ hay cũng có thể dài cả trăm trang. Script có thể được
việt gộp lại một chổ hay cũng có thể viết rãi rác khắp nơi trong movie.
Xuất xứ của AS
AS rât giống ngôn ngữ C++, Java, javascript .v.v và được dựa trên tiêu chuẩn do
ECMA (European Computer Manufactuers Association) lập ra gọi là ECMAScript.
Nhiều người hiểu lầm rằng AS dựa trên Javascript, nhưng thực chất cả 2 đều dựa trên
ECMAScript.
Lúc đầu viết script trong Flash rất đơn giản và cho tới Flash 4 mới đuợc phát triển
nhưng cũng vẫn còn "thô sơ" với những vòng lặp và các điều kiện "if...else". Cho tới
Flash 5 thì dân Flash mới có thể lập trình và gắn liền script với các yếu tố trong
movie. . Sang tới Flash MX thì AS đã trở thành ngôn ngữ lập trình toàn diện với hơn
300 câu lệnh, hàm .v.v
Nhận biêt AS
AS đơn giản là những câu lệnh được viết bằng tiếng Anh (vì lẽ này mà mình sẽ không
dịch các tư tiếng Anh liên quan đến AS, và một phần thì mình không giỏi thuật ngữ
computer hay tiếng việt cho lắm) và các phép tính và dấu câu. Ví dụ sau:

ActionScript
on (press) {
gotoAndPlay ("my frame");
}

Bạn có thể giải nghĩa đoạn mã trên bằng cách tìm hiểu các từ chính trong đó. Chữ
"press" gới ý răng người dùng đang kích chuột vào một cái gì đó, (và trong trường
hợp này là cái nút) Chữ kế tiếp "gotoAndPlay" do 4 chữ "go to and play" gộp lại, gợi
ý rằng AS ra lệnh cho Flash tớimột điểm nào đó trong movie và bắt đầu chơi từ điểm
đó.
AS có thể làm những gì?
Flash movie gồm có các scence (cảnh), và mổi cảnh sẽ có 1 timeline (thời giản
biểu???) và timeline sẽ có các frame ...
Gi th 01: Làm quen vi AS, Your First Look at AS
AS là mt ngôn ng lp trình được xây dng trong Flash. AS ging như các ngôn ng
khác như Javascript, C++ v.v. nhưng bn không cn biết các ngôn ng khác để hc
AS (nếu có t càng d hơn).
Bt đâu hc AS, thì chúng ta coi th AS là gì, làm được nhng gì và có quan h vi
các chc năng khác ca Flash. Trong bài này, bn s tìm hiu coi AS ra đời như thế
o, xem cách viết AS làm sao, tìm hiu AS làm được nhng gì và sau sau cùng
c đnh được nơi lưu tr AS trong Flash.
Để đi sát nghĩa và tin cho sau này, mình s không dch mt s t ng ra tiếng vit
như script, movieclip v.v.
Script là gì?
AS là ngôn ng lp trình, vi các lnh sai khiến Flash movie làm vic theo đúng
nhng gì mình viết (chnh viết sai ch computer không làm sai ). Phn nhiu
t AS ch làm vic trong môi trường ca Flash, tuy nhiên AS cũng có th gi lnh
cho browser, h điu hành v.v.
Script có th ngn gn vài ch hay cũng có th dài c trăm trang. Script có th được
vit gp li mt ch hay cũng có th viết rãi rác khp nơi trong movie.
Xut x ca AS
AS rât ging ngôn ng C++, Java, javascript .v.vđược da trên tiêu chun do
ECMA (European Computer Manufactuers Association) lp ra gi là ECMAScript.
Nhiu người hiu lm rng AS da trên Javascript, nhưng thc cht c 2 đều da trên
ECMAScript.
Lúc đầu viết script trong Flash rt đơn gin và cho ti Flash 4 mi đuc phát trin
nhưng cũng vn còn "thô sơ" vi nhng vòng lp và các điu kin "if...else". Cho ti
Flash 5 thì dân Flash mi có th lp trình và gn lin script vi các yếu t trong
movie. . Sang ti Flash MX thì AS đã tr thành ngôn ng lp trình toàn din vi hơn
300 câu lnh, hàm .v.v
Nhn biêt AS
AS đơn gin nhng câu lnh được viết bng tiếng Anh (vì l này mà mình s không
dch các tư tiếng Anh liên quan đến AS, và mt phn thì mình không gii thut ng
computer hay tiếng vit cho lm) và các phép tính và du câu. Ví d sau:
ActionScript
on (press) {
gotoAndPlay ("my frame");
}
24h học flash - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
24h học flash - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
149 Vietnamese
24h học flash 9 10 449