Ktl-icon-tai-lieu

25 bí mật bán hàng

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 774 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Sưu tầm trên Internet

Nguyễn Văn Tiếng

25 bí mật bán hàng
Làm thể nào để sản phẩm của tôi nổi bật hơn so với các đối thủ
cạnh tranh? Tôi phải giải quyết các khiếu nại của khách hàng ra
sao? Tôi nên cư xử thế nào để có được các đơn đặt hàng?…Để
trả lời các câu hỏi trên, một số chuyên gia hàng đầu, tác giả của
những cuốn sách về bán hàng sẽ chia sẻ các kinh nghiệm của họ.
Brian Tracy - chủ tịch hãng Brian Tracy International, California,
tác giả một số cuốn sách nổi tiếng, trong đó có cuốn Advanced
Selling Strategies (Chiến lược bán hàng hiệu quả) và Great Little
Book on Successful Selling (Cuốn sách nhỏ hữu ích cho hoạt
động bán hàng thành công): Bí quyết bán hàng cho những công
ty lần đầu gia nhập thị trường.
1. Bán lợi ích, chứ không bán đặc điểm. Sai lầm lớn nhất mà
các công ty thường mắc phải là hướng sự tập trung vào đặc điểm
của sản phẩm/dịch vụ. Thay vì làm như vậy, bạn hãy chú ý đến
lợi ích của sản phẩm/dịch vụ và nhấn mạnh những tác dụng, hiệu
quả của chúng. Hãy luôn tập trung vào những ích lợi mà sản
phẩm tạo ra cho các khách hàng của bạn.
2. Bán cho những người có vẻ như sẽ mua sản phẩm của bạn. Khách hàng tiềm năng là những
người rất quan tâm đến sản phẩm/dịch vụ của bạn, họ cũng là những người có quyết định mua sắm
rất nhanh chóng. Nếu bạn đang bán máy photocopy, đừng cố gắng bán cho những người chưa từng
mua một chiếc máy photocopy, mà hãy bán cho những người đã sở hữu một chiếc máy, hay những
người mà bạn biết chắc rằng họ đang rất quan tâm tới việc mua cho mình một chiếc máy. Hãy cho
họ thấy sản phẩm của bạn nổi trội như thế nào.
3. Khác biệt hoá sản phẩm của bạn. Tại sao các khách hàng lại mua sắm sản phẩm/dịch vụ của
công ty bạn chứ không phải là của các đối thủ cạnh tranh? Mọi người không thích phá bỏ sự quen
thuộc và tiện nghi thường ngày của mình để thử một cái gì đó mới mẻ. Vì vậy, hãy đưa ra cho các
khách hàng ba lý do thích hợp để dùng thử sản phẩm của bạn, ví dụ, sản phẩm/dịch vụ của bạn có
tốc độ cao hơn, giá thành rẻ hơn và có chất lượng cao hơn.
4. Mặt đối mặt. Việc tiêu phí tiền bạc cho hoạt động quảng cáo trên các phương tiện truyền thông là
một trong những cách thức ít hiệu quả nhất đối với những công ty mới khởi sự kinh doanh. Không
có con đường tắt nào để tiếp cận với khách hàng tốt hơn việc bạn trực tiếp mặt đối mặt với các
khách hàng của mình - hoặc ít nhất là nói chuyện qua điện thoại.
5. Tập trung vào công việc bán hàng thứ cấp. Gần 85% doanh thu bán hàng được tạo ra từ hoạt
động giao tiếp và qua lời nói. Đó là kết quả...
Sưu tm trên Internet Nguyn Văn Tiếng
25 bí mt bán hàng
Làm th nào để sn phm ca tôi ni bt hơn so vi các đối th
cnh tranh? Tôi phi gii quyết các khiếu ni ca khách hàng ra
sao? Tôi nên cư x thế nào đểđược các đơn đặt hàng?…Để
tr li các câu hi trên, mt s chuyên gia hàng đầu, tác gi ca
nhng cun sách v bán hàng s chia s các kinh nghim ca h.
Brian Tracy - ch tch hãng Brian Tracy International, California,
tác gi mt s cun sách ni tiếng, trong đó có cun Advanced
Selling Strategies (Chiến lược bán hàng hiu qu) và Great Little
Book on Successful Selling (Cun sách nh hu ích cho hot
động bán hàng thành công): Bí quyết bán hàng cho nhng công
ty ln đầu gia nhp th trường.
1. Bán li ích, ch không bán đặc đim. Sai lm ln nht mà
các công ty thường mc phi là hướng s tp trung vào đặc đim
ca sn phm/dch v. Thay vì làm như vy, bn hãy chú ý đến
li ích ca sn phm/dch v và nhn mnh nhng tác dng, hiu
qu ca chúng. Hãy luôn tp trung vào nhng ích li mà sn
phm to ra cho các khách hàng ca bn.
2. Bán cho nhng người có v như s mua sn phm ca bn. Khách hàng tim năng là nhng
người rt quan tâm đến sn phm/dch v ca bn, h cũng là nhng người có quyết định mua sm
rt nhanh chóng. Nếu bn đang bán máy photocopy, đừng c gng bán cho nhng người chưa tng
mua mt chiếc máy photocopy, mà hãy bán cho nhng người đã s hu mt chiếc máy, hay nhng
người mà bn biết chc rng h đang rt quan tâm ti vic mua cho mình mt chiếc máy. Hãy cho
h thy sn phm ca bn ni tri như thế nào.
3. Khác bit hoá sn phm ca bn. Ti sao các khách hàng li mua sm sn phm/dch v ca
công ty bn ch không phi là ca các đối th cnh tranh? Mi người không thích phá b s quen
thuc và tin nghi thường ngày ca mình để th mt cái gì đó mi m. Vì vy, hãy đưa ra cho các
khách hàng ba lý do thích hp để dùng th sn phm ca bn, ví d, sn phm/dch v ca bn có
tc độ cao hơn, giá thành r hơn và có cht lượng cao hơn.
4. Mt đối mt. Vic tiêu phí tin bc cho hot động qung cáo trên các phương tin truyn thông là
mt trong nhng cách thc ít hiu qu nht đối vi nhng công ty mi khi s kinh doanh. Không
có con đường tt nào để tiếp cn vi khách hàng tt hơn vic bn trc tiếp mt đối mt vi các
khách hàng ca mình - hoc ít nht là nói chuyn qua đin thoi.
5. Tp trung vào công vic bán hàng th cp. Gn 85% doanh thu bán hàng được to ra t hot
động giao tiếp và qua li nói. Đó là kết qu ca vic mt ai đó khuyên bn bè, người thân ca h
nên mua sn phm/dch v ca bn, do đó bn hãy tp trung vào vic thiết lp nhiu mi quan h
để nhng người quen gii thiu người quen ca h vi bn. Hãy t hi bn thân: Liu các khách
hàng ca mình đã thc s tho mãn để qua đó h tiếp tc mua sm sn phm/dch v mình đang
cung cp và gii thiu v mình cho bn bè, người thân ca h chưa?.
Linda Richardson - ch tch công ty The Richardson, tác gi cun Stop Telling, Start Selling:
Using Customer Focus Dialogue to Close Sales (Hãy dng nói chuyn, Bt đầu bán hàng: S dng
cuc hi thoi trng tâm vào khách hàng để đạt được thành công khi tiến hành hot động gii thiu
bán hàng): Thành công vi nhng li gii thiu bán hàng.
25 bí mật bán hàng - Trang 2
25 bí mật bán hàng - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
25 bí mật bán hàng 9 10 353