Ktl-icon-tai-lieu

30 năm Viện Quan hệ Quốc tế

Được đăng lên bởi Rainy Rainyy
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 528 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HäC VIÖN CHÝNH TRÞ - HµNH CHÝNH
QUèC GIA Hå CHÝ MINH

CéNG HOµ X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
------------------------Hµ Néi, ngµy 17 th¸ng 11 n¨m 2008

-----------VIÖN QUAN HÖ QUèC TÕ

B¸o c¸o
30 n¨m x©y dùng vµ ph¸t triÓn
ViÖn Quan hÖ quèc tÕ
KÝnh tha PGS,TS NguyÔn §¨ng Thµnh, Phã Gi¸m ®èc Häc viÖn!
KÝnh tha c¸c Quý vÞ ®¹i biÓu!
KÝnh tha c¸c ®ång chÝ!
Tríc hÕt, cho phÐp t«i thay mÆt tËp thÓ c¸n bé, c«ng chøc ViÖn quan hÖ
quèc tÕ, xin nhiÖt liÖt chµo mõng vµ ch©n thµnh c¶m ¬n s©u s¾c: L·nh ®¹o Häc
viÖn, c¸c quý vÞ ®¹i biÓu ®¹i diÖn cho c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ ë trong vµ ngoµi Häc
viÖn, c¸c nhµ gi¸o - nhµ khoa häc, c¸c céng t¸c viªn th©n thiÕt, c¸c thÕ hÖ häc
viªn cña ViÖn vµ toµn thÓ c¸c ®ång chÝ, mÆc dï bËn tr¨m c«ng ngh×n viÖc, song
h«m nay ®· bít chót thêi gian quý gi¸, tíi dù buæi gÆp mÆt cña c¸c thÕ hÖ c¸n bé
ViÖn Quan hÖ quèc tÕ kû niÖm 30 n¨m thµnh lËp ViÖn vµ chµo mõng Ngµy Nhµ
gi¸o ViÖt Nam (20-11).
KÝnh tha c¸c ®¹i biÓu vµ ®ång chÝ!
Lµ mét trong nh÷ng ®¬n vÞ khoa häc cã bÒ dµy truyÒn thèng cña Häc viÖn
ChÝnh trÞ- Hµnh chÝnh Quèc gia Hå ChÝ Minh, ViÖn Quan hÖ quèc tÕ ®· tr¶i qua
nh÷ng chÆng ®êng ho¹t ®éng s«i næi víi nhiÒu bíc trëng thµnh v÷ng m¹nh vÒ mäi
mÆt. Ngày 17/10/1978, Khoa Phong trào cộng sản và công nhân quốc tế thuộc
Trường Đảng Cao cấp Nguyễn Ái Quốc Trung ương được thành lập, mở đầu quá
trình 30 năm xây dựng và phát triển của Viện Quan hệ quốc tế ngày nay. Trong
suốt quá trình đó, lớp lớp c¸c thÕ hÖ c¸n bé, c«ng chøc cña ViÖn lu«n kiªn ®Þnh
lËp trêng c¸ch m¹ng, t©m huyÕt víi nghÒ, ®oµn kÕt phÊn ®Êu, cïng víi c¸c ®¬n vÞ
kh¸c cña Häc viÖn, gãp phÇn xøng ®¸ng vµo sù nghiÖp gi¸o dôc, ®µo t¹o, båi dìng ®éi ngò c¸n bé l·nh ®¹o, qu¶n lý chñ chèt, c¸n bé lµm c«ng t¸c lý luËn chÝnh
trÞ cña §¶ng vµ Nhµ níc ta qua c¸c thêi kú. Cã thÓ nãi, qu¸ tr×nh x©y dùng vµ tr1

ëng thµnh cña ViÖn Quan hÖ quèc tÕ lu«n g¾n bã mËt thiÕt víi sù trëng thµnh lín
m¹nh cña Häc viÖn CT-HCQG Hå ChÝ Minh, ®¸p øng nh÷ng nhiÖm vô ®Æt ra cña
c«ng t¸c ®µo t¹o c¸n bé vµ c«ng t¸c nghiªn cøu lý luËn trong tõng thêi kú lÞch sö
cña sù nghiÖp c¸ch m¹ng níc nhµ.
Trong kh«ng khÝ phÊn khëi kû niÖm 30 n¨m ngµy thµnh lËp ViÖn vµ chµo
mõng Ngµy Nhµ gi¸o ViÖt Nam, chóng t«i xin ®îc ®iÓm l¹i nh÷ng cét mèc chñ
yÕu trong qu¸ tr×nh x©y dùng vµ trëng thµnh cña ViÖn.
TiÒn th©n cña ViÖn Quan hÖ quèc tÕ lµ Tæ LÞch sö §¶ng Céng s¶n Liªn X«
ra ®êi th¸ng 9 n¨m 1957. §©y lµ mét trong 5 tæ gi¶ng d¹y lý luËn M¸c - Lªnin
®Çu tiªn cña Trêng §¶ng cao cÊp NguyÔn ¸i Quèc. Tõ n¨m 195...
HäC VIÖN CHÝNH TRÞ - HµNH CHÝNH
QUèC GIA Hå CHÝ MINH
------------
VIÖN QUAN HÖ QUèC TÕ
CéNG HOµ X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
-------------------------
Hµ Néi, ngµy 17 th¸ng 11 n¨m 2008
B¸o c¸o
30 n¨m x©y dùng vµ ph¸t triÓn
ViÖn Quan hÖ quèc tÕ
KÝnh tha PGS,TS NguyÔn §¨ng Thµnh, Phã Gi¸m ®èc Häc viÖn!
KÝnh tha c¸c Quý vÞ ®¹i biÓu!
KÝnh tha c¸c ®ång chÝ!
Tríc hÕt, cho phÐp t«i thay mÆt tËp thÓ c¸n bé, c«ng chøc ViÖn quan
quèc tÕ, xin nhiÖt liÖt chµo ng vµ ch©n thµnh c¶m ¬n s©u s¾c: L·nh ®¹o Häc
viÖn, c¸c quý vÞ ®¹i biÓu ®¹i diÖn cho c¸c quan, ®¬n ë trong vµ ngoµi Häc
viÖn, c¸c nhµ gi¸o - nhµ khoa häc, c¸c céng t¸c viªn th©n thiÕt, c¸c thÕ häc
viªn cña ViÖn toµn thÓ c¸c ®ång chÝ, mÆc bËn tr¨m c«ng ngh×n viÖc, song
h«m nay ®· bít chót thêi gian quý gi¸, tíi buæi gÆp mÆt cña c¸c thÕ c¸n
ViÖn Quan quèc niÖm 30 n¨m thµnh lËp ViÖn chµo mõng Ngµy Nhµ
gi¸o ViÖt Nam (20-11).
KÝnh tha c¸c ®¹i biÓu vµ ®ång chÝ!
mét trong nh÷ng ®¬n khoa häc dµy truyÒn thèng cña Häc viÖn
ChÝnh trÞ- nh chÝnh Quèc gia ChÝ Minh, ViÖn Quan quèc ®· tr¶i qua
nh÷ng chÆng ®êng ho¹t ®éng s«i næi víi nhiÒu bíc trëng thµnh v÷ng m¹nh vÒ mäi
mÆt. Ngày 17/10/1978, Khoa Phong trào cộng sản công nhân quốc tế thuộc
Trường Đảng Cao cấp Nguyễn Ái Quốc Trung ương được thành lập, mở đầu q
trình 30 năm xây dựng phát triển của Viện Quan hệ quốc tế ngày nay. Trong
suốt quá trình đó, lớp lớp c¸c thÕ c¸n bé, c«ng chøc cña ViÖn lu«n kiªn ®Þnh
lËp trêng c¸ch m¹ng, t©m huyÕt víi nghÒ, ®oµn kÕt phÊn ®Êu, cïng víi c¸c ®¬n
kh¸c cña Häc viÖn, gãp phÇn xøng ®¸ng vµo nghiÖp gi¸o dôc, ®µo t¹o, båi d-
ìng ®éi ngò c¸n l·nh ®¹o, qu¶n chñ chèt, c¸n lµm c«ng t¸c luËn chÝnh
trÞ cña §¶ng Nhµ níc ta qua c¸c thêi kú. thÓ nãi, qu¸ tr×nh x©y dùng tr-
1
30 năm Viện Quan hệ Quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
30 năm Viện Quan hệ Quốc tế - Người đăng: Rainy Rainyy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
30 năm Viện Quan hệ Quốc tế 9 10 187