Ktl-icon-tai-lieu

300 câu hỏi của bố mẹ trẻ

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 72 trang   |   Lượt xem: 2614 lần   |   Lượt tải: 0 lần
300 CÂU HỎI CỦA BỐ MẸ TRẺ

2

I. Trẻ sơ sinh
1. Cân nặng và chiều cao của trẻ sơ sinh là bao nhiêu thì được coi là bình
thường?
Đối với trẻ sơ sinh đủ tháng (không dưới 40 tuần mang thai), trọng lượng cơ
thể dao động trong khoảng từ 3,2-3,8 kg (trung bình là 3,5 kg), chiều cao 5053 cm (trung bình là 51 cm) được coi là bình thường. Trọng lượng cơ thể và
chiều cao của trẻ sơ sinh có thể ít hơn mức này nếu trẻ đẻ thiếu tháng hoặc
do mẹ có hút thuốc lá, uống rượu.
2. Con tôi bị đẻ thiếu tháng. Tại sao lại như vậy? Liệu những đứa con sau
này cũng bị đẻ thiếu tháng không?
Có nhiều nguyên nhân gây đẻ non: Sức khỏe của người mẹ, chế độ ăn uống
khi có thai, lứa tuổi của người mẹ, tư thế và sức khỏe của bào thai, các yếu
tố về mặt di truyền. Đẻ non cũng có thể xảy ra đối với những phụ nữ đẻ
nhiều lần, có cổ tử cung không phát triển đầy đủ, bị u xơ, bị nhiễm độc sau
tháng thứ 4.
Một số phụ nữ sinh lần thứ hai cũng vẫn bị đẻ non. Trong bất kỳ trường hợp
nào cũng cần phải gặp bác sĩ phụ sản để xác định rõ nguyên nhân gây ra đẻ
non, tiến hành điều trị và chỉ sau đó mới quyết định có nên tiếp tục mang
thai hay không.
3. Hiện tượng trẻ bị sụt cân ngay sau khi sinh liệu có bình thường không?
Nếu bình thường thì sụt cân bao nhiêu là vừa đủ?
Hiện tượng trẻ bị sụt cân sau khi sinh là hoàn toàn bình thường. Trong cơ
thể của trẻ sơ sinh có rất nhiều nước, chiếm tới 35% trọng lượng cơ thể trẻ.
Trong vòng 3-5 ngày đầu tiên sau khi sinh, trung bình trẻ sụt khoảng 100200 g nước thừa.
4. Mỗi tháng, trẻ tăng cân bao nhiêu là đủ? Trẻ thường cao lên thêm bao
nhiêu sau mỗi tháng?
Để kiểm tra xem trẻ có phát triển bình thường không, có thể căn cứ vào các
chỉ số sau:
- Trẻ đẻ đủ tháng mỗi tháng tăng trung bình khoảng 600 g. Tháng thứ 2 và
tháng thứ 3 tăng khoảng 800 g. Trong những tháng tiếp theo, mức tăng sẽ

300 CÂU HỎI CỦA BỐ MẸ TRẺ

3

giảm 50 g so với tháng trước đó. Chẳng hạn như ở tháng thứ tư, sự tăng cân
của trẻ sẽ là 800 g trừ 50 g, có nghĩa là 750 g.
- Về chiều cao, trong 3 tháng đầu, mức tăng trung bình là khoảng 3 cm mỗi
tháng. Ở độ tuổi 3-6 tháng, mức tăng là 2,5 cm/tháng. Từ 6 đến 9 tháng: 1,5
- 2 cm/tháng; từ 9 đến 12 tháng: 1-1,5 cm. Như vậy, sau một năm, chiều cao
của trẻ tăng khoảng 25 đến 27 cm, đạt mức 75-78 cm. Chiều cao của các
cháu gái trong năm đầu tiên thường ít hơn so với các cháu trai khoảng 1,5
cm.
5. Việc sử dụng dầu hướng dương để làm mềm da cho trẻ sơ sinh có hại gì
không?
Không, hòan toàn vô hại; nhưng nói chung trẻ sơ sinh chưa cần tới bất cứ
loại kem ho...
300 CÂU HI CA B M TR 2
I. Tr sơ sinh
1. Cân nng và chiu cao ca tr sơ sinh là bao nhiêu thì được coi là bình
thường?
Đối vi tr sơ sinh đủ tháng (không dưới 40 tun mang thai), trng lượng cơ
th dao động trong khong t 3,2-3,8 kg (trung bình là 3,5 kg), chiu cao 50-
53 cm (trung bình là 51 cm) được coi là bình thường. Trng lượng cơ th
chiu cao ca tr sơ sinh có th ít hơn mc này nếu tr đẻ thiếu tháng hoc
do m có hút thuc lá, ung rượu.
2. Con tôi b đẻ thiếu tháng. Ti sao li như vy? Liu nhng đứa con sau
này cũng b đẻ thiếu tháng không?
Có nhiu nguyên nhân gây đẻ non: Sc khe ca người m, chế độ ăn ung
khi có thai, la tui ca người m, tư thế và sc khe ca bào thai, các yếu
t v mt di truyn. Đẻ non cũng có th xy ra đối vi nhng ph n đẻ
nhiu ln, có c t cung không phát trin đầy đủ, b u xơ, b nhim độc sau
tháng th 4.
Mt s ph n sinh ln th hai cũng vn b đẻ non. Trong bt k trường hp
nào cũng cn phi gp bác sĩ ph sn để xác định rõ nguyên nhân gây ra đẻ
non, tiến hành điu tr và ch sau đó mi quyết định có nên tiếp tc mang
thai hay không.
3. Hin tượng tr b st cân ngay sau khi sinh liu có bình thường không?
Nếu bình thường thì st cân bao nhiêu là va đủ?
Hin tượng tr b st cân sau khi sinh là hoàn toàn bình thường. Trong cơ
th ca tr sơ sinh có rt nhiu nước, chiếm ti 35% trng lượng cơ th tr.
Trong vòng 3-5 ngày đầu tiên sau khi sinh, trung bình tr st khong 100-
200 g nước tha.
4. Mi tháng, tr tăng cân bao nhiêu là đủ? Tr thường cao lên thêm bao
nhiêu sau mi tháng?
Để kim tra xem tr có phát trin bình thường không, có th căn c vào các
ch s sau:
- Tr đẻ đủ tháng mi tháng tăng trung bình khong 600 g. Tháng th 2 và
tháng th 3 tăng khong 800 g. Trong nhng tháng tiếp theo, mc tăng s
300 câu hỏi của bố mẹ trẻ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
300 câu hỏi của bố mẹ trẻ - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
72 Vietnamese
300 câu hỏi của bố mẹ trẻ 9 10 956