Ktl-icon-tai-lieu

36 Kế Nhân Hòa - cách sống, làm việc và kinh doanh

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 169 trang   |   Lượt xem: 1438 lần   |   Lượt tải: 0 lần
36 KÕ nh©n hoµ (phÇn 1)

1

Muåc luåc

Kïë 1. Kïë ban ún ............................................................................................................................ 4
1 . Kïët tònh ngûúâi lûu hêåu löå....................................................................................................... 5
2. Giuáp ngûúâi chúá laâm mêët thïí diïån ngûúâi .............................................................................. 7
3. Khaát tùång nûúác ........................................................................................................................10
Kïë 2. Kïë vu höìi.............................................................................................................................12
1 . Khuác nhaåc chûa thaânh, trûúác phaãi coá tònh ......................................................................12
2. Ba kyä xaão tiïëp cêån ..................................................................................................................14
3. Ài con àûúâng öng giaâ treã con ................................................................................................18
4. Thöng qua ngûúâi giaâ vaâ treã con coá thïí hoâa nhêåp caã nhaâ. .............................................19
Kïë 3. Kïë mûúån cúá .........................................................................................................................21
1 . Duâ cho noái lung tung cuäng phaãi coá caách noái ....................................................................21
2. Danh chñnh thò ngön thuêån ..................................................................................................22
3. Baãy loaåi lyá do tö ûu àï tùång quaâ ..........................................................................................23
4. Mûúån miïång ngûúâi noái viïåc trong loâng ta..........................................................................26
Kïë 4. Kïë têën cöng caånh sûúân ....................................................................................................28
1 . Noái chuyïån phiïëm cuäng coá thïí àaã kñch ngûúâi ..................................................................28
2. Khöng cêìn noái maâ khiïën ngûúâi ta cuäng hiïíu ....................................................................32
3. Àuöíi kheáo keã quêín Chên.......................................................................................................34
Kïë 5 Kïë khen thûúãng...........................................
36 KÕ nh©n hoµ (phÇn 1)
HTTP://Ebooks.vdcmedia.com
1
Muåc luåc
Kïë 1. Kïë ban ún ............................................................................................................................ 4
1 . Kïët tònh ngûúâi lûu hêåu löå....................................................................................................... 5
2. Giuáp ngûúâi chúá laâm mêët thïí diïån ngûúâi .............................................................................. 7
3. Khaát tùång nûúác........................................................................................................................10
Kïë 2. Kïë vu höìi.............................................................................................................................12
1 . Khuác nhaåc chûa thaânh, trûúác phaãi coá tònh ......................................................................12
2. Ba kyä xaão tiïëp cêån ..................................................................................................................14
3. Ài con àûúâng öng giaâ treã con................................................................................................18
4. Thöng qua ngûúâi giaâ vaâ treã con coá thïí hoâa nhêåp caã nhaâ. .............................................19
ë 3. Kïë mûúån cúá.........................................................................................................................21
1 . Duâ cho noái lung tung cuäng phaãi coá caách noái ....................................................................21
2. Danh chñnh thò ngön thuêån..................................................................................................22
3. Baãy loaåi lyá do tö ûu àï tùång quaâ..........................................................................................23
4. Mûúån miïång ngûúâi noái viïåc trong loâng ta..........................................................................26
Kïë 4. Kïë têën cöng caånh sûúân ....................................................................................................28
1 . Noái chuyïån phiïëm cuäng coá thïí àaã kñch ngûúâi..................................................................28
2. Khöng cêìn noái maâ khiïën ngûúâi ta cuäng hiïíu....................................................................32
3. Àuöíi kheáo keã quêín Chên.......................................................................................................34
Kïë 5 Kïë khen thûúãng..................................................................................................................39
1. Keã sô chïët vò ngûúâi tri kyã.......................................................................................................39
2. Diïåu kïë chuåp aãnh vúái cêëp dûúái.............................................................................................41
3. Laåt mïìm buöåc chùåt .................................................................................................................44
4. Khiïën keã lûúâi laâm viïåc nùång.................................................................................................47
Kïë 6 Kïë laán tuång .........................................................................................................................51
1 . Cho àöåi muä caánh chuöìn bùçng caách duâng lúâi noái hoang àûúâng myä lïå . .......................51
2. Khöng thïí trùæng trúån mua loâng ngûúâi ta ..........................................................................54
3. Taán tuång phaãi chñnh xaác, múái meã........................................................................................56
4. Miïång ngoåt chûa chùæc loâng cay............................................................................................59
36 Kế Nhân Hòa - cách sống, làm việc và kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
36 Kế Nhân Hòa - cách sống, làm việc và kinh doanh - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
169 Vietnamese
36 Kế Nhân Hòa - cách sống, làm việc và kinh doanh 9 10 381