Ktl-icon-tai-lieu

36 Kế Nhân Hòa - Phần 2

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 167 trang   |   Lượt xem: 1708 lần   |   Lượt tải: 0 lần
36 KÕ nh©n hoµ (Phêìn 2)
HTTP://Ebooks.vdcmedia.com
1
Muåc Luåc
Kïë 13. Kïë nhûúång böå ..................................................................................................................4
1 Àêìu tiïn lui bûúác, cuöëi cuâng thùæng lúåi.................................................................................4
2. Kheáo duâng “bònh múái àûång rûúåu cuäi” .................................................................................7
3. Lûúäng höí tûúång tranh bêët hûäu nhêët thûúng ....................................................................8
4. Nhûúång ngûúâi möåt bûúác khöng phaãi laâ heân....................................................................10
Kïë14. Kïë lûå traâo ........................................................................................................................14
1. Tûå mònh cuâ, tûå mònh cûúâi....................................................................................................14
2. Nhên vêåt àaåi chuáng laåi caâng cêìn phaãi tûå mònh cûúâi mònh..........................................16
3. Ngûúâi khöng tûå traâo laâ ngûúâi nhoã nhen...........................................................................17
4. Tûå mùæng mònh laâ an toaân nhêët .........................................................................................20
5. Baåt tai khöng àaánh ngûúâi tûå traâo .....................................................................................22
6. Noái mònh maâ ngûúâi khaác phaãi àoã mùåt..............................................................................23
Kïë 15. Kïë nhòn mùåt...................................................................................................................26
1. Biïët xem hûúáng gioá múái cêìm laái töët ..................................................................................26
2. Gioãi nùæm bùæt yá taåi ngön ngoaåi............................................................................................29
3. Sùæc mùåt laâ sùæc mêy trïn trúâi..............................................................................................32
4.Qua aánh mùæt nhêån nhên têm .............................................................................................34
5. Duâng chöî ngöìi veä "àõa àöì nhên têm" ................................................................................37
6.Tûâ trang phuåc thêëy nöåi têm ................................................................................................39
Kïë 16. Kïë hai mùåt .....................................................................................................................42
1 . Diïîn viïn taâi cao phaãi gioãi biïën sùæc mùåt.........................................................................42
2. Taã Xung hûäu àöåt, cûúng nhu hiïåp àöìng...........................................................................44
3. Mùåt àen trûúác, mùåt àoã sau..................................................................................................46
4. Cêy gêåy vaâ cuã caâ röët .............................................................................................................48
5. Àïì phoâng tiïíu nhên trúã mùåt...............................................................................................52
Kïë 17. Kïë àe doåa........................................................................................................................55
1. Phêën phaát duäng khñ tiïu diïåt uy phong àõch thuã ..........................................................56
2. Ca tuång maâ khöng àe doåa thò keám phêìn thaânh cöng ...................................................60
3. Noái trûúác àûúåc lúâi..................................................................................................................62
4. Chuyïån àe doåa phaãi noái thêìm............................................................................................65
Kïë 18 Kïë thùm doâ......................................................................................................................68
1 . Biïët mùåt biïët ngûúâi coân phaãi biïët loâng............................................................................68
36 Kế Nhân Hòa - Phần 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
36 Kế Nhân Hòa - Phần 2 - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
167 Vietnamese
36 Kế Nhân Hòa - Phần 2 9 10 494