Ktl-icon-tai-lieu

419 câu trắc nghiệm Mác-Lênin

Được đăng lên bởi chat-chat-chi
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 3290 lần   |   Lượt tải: 5 lần
NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮ
Môn

-Lênin

Câu 1.Chủ
ĩa Mác- Lênin là?
A. Lí thuyết về xã hội của CacMac, Angghen.
B. Hệ thố qua điểm và học thuyết khoa học của C.Mac, Angghen, và sự phát triển của Lênin.
C. Hệ thống chủ thuyết chính trị của CacMac và Lênin.
D. Học thuyết bàn về kinh tế t bản chủ
ĩa.
Câu 2.Xét về lịch sử hình thành và giá trị t t ởng thì chủ ng ĩa ác- Lê nin là?
A. Sự hình thành và phát triển trê c sở kế thừa những giá trị t t ởng nhân loại và thực tiễn thời đại.
B. Thế giới qua ,
á lu n phổ biến của nh n thức khoa học và thực tiễn cách mạng.
C. Khoa học về sự nghiệp giải phóng giai cấp vô sản, giải ó
â dâ lao động khỏi chế độ áp bức, bóc lột và tiến
tới giải ó co
ời.
D. Bao gồm cả 3 đá á trê .
Câu 3.Trê lĩ vực xã hội , hoạt độ
ào là c sở chủ yếu nhất cho sự ra đời của chủ
ĩa Mác?
A. Sự phát triển mạnh mẽ của chủ
ĩa t bản.
B. Sự phát triển của các nghành khoa học xã hội.
C. Thực tiễn cách mạng của giai cấp công nhân.
D. Bao gồm ba hoạt động trên.
Câu 4. Tiề đề lý lu n cho sự ra đời chủ
ĩa Mác:
A. Triết học cổ điể Đức; Kinh tế chính trị Anh; Chủ
ĩa xã ội K
t ởng Pháp.
B. P o trào k ai sá P á ;
ọc cổ điển I.Niu-t ; Lý lu n về chủ
ĩa v c í
ủ của Pru-đ .
C. Thuyết t
đối (A.Anh-xtanh); Phân tâm học (S.
-rớt); Lôgíc học của Hê-ghen.
D. Thuyết tiế óa (s.đác-uyn); Học thuyết bảo toàn và chuyể óa ă l ợng (R.Maye); Học thuyết tế bào (M. s -layden và T.Sa-van-s ).
Câu 5. Tiề đề khoa học cho sự ra đời chủ
ĩa Mác:
A. Lý thuyết điện từ của M.Pha-ra-đây; Định lu t bảo toàn các nguyên tố hóa học của Men-đê-lê-ép; Di truyền học hiện
đại của Men-đe .
B.
ọc cổ điển của I.Niu-t ; T uyết t
đối của A.Anh-xtanh; Học thuyết về ti vâ vũ trụ của I.kan-t .
C. Hình học i Ơ-c lít; Môn hình nguyên tử của Tôm-x ; thuyết t
đối của Anh-xtanh.
D. Thuyết tiến hóa của S.Đác-Uyn, Học thuyết bảo toàn và chuyể óa ă l ợng, Học thuyết tế bào (M.S -Lay-Den
và T.Sa-Van-So).
Câu 6.Đặc điể c bản của chủ
ĩa Mác iai đoạn 1842-1844:
A. Kế tục triết học Hê-ghen.
B. Phê phán các thành tựu triết học của nhân loại.
C. Sự chuyển biến về t t ởng từ chủ
ĩa duy tâ và dâ c ủ cách mạ sa c u
ĩa duy v t và cộng sản chủ
ĩa.
D. Phê phán tôn giáo.
Câu 7.Nội dung hoạt động nghiên cứu khoa học của .Mác và Ă -ghen ở iai đoạn 1844-1848:
A. Tiếp tục hoàn thành các tác phẩm triết học nhằm phê phán tôn giáo.
B. Hình thành những nguyên lý triết học duy v t biện chứng, duy v t lịch sử và CNXHKH.
C. Nghiên cứu vế vai trò của hoạt động thực tiễ đối với nh n thức.
D. Hoà t à “Bộ T Bả ”.
Câu 8.Tác phẩm ào đ ợc xe là vă ki...
NGÂN HÀNG CÂU HI TR
Môn-Lênin

Câu 1.Ch - Lênin là?
A. Lí thuyt v xã hi ca CacMac, Angghen.
B. H thm và hc thuyt khoa hc ca C.Mac, Angghen, và s phát trin ca Lênin.
C. H thng ch thuyt chính tr ca CacMac và Lênin.
D. Hc thuyt bàn v kinh t n ch 
Câu 2.Xét v lch s hình thành và giá tr ng thì ch ng- Lê nin là?
A. S hình thành và phát trin  k tha nhng giá tr ng nhân loi và thc tin thi.
B. Th gin ph bin ca nhn thc khoa hc và thc tin cách mng.
C. Khoa hc v s nghip gii phóng giai cp sn, ging khi ch  áp bc, bóc lt tin
ti gii.
D. Bao gm c 
Câu 3c xã hi , ho ch yu nht cho s i ca ch 
A. S phát trin mnh m ca ch n.
B. S phát trin ca các nghành khoa hc xã hi.
C. Thc tin cách mng ca giai cp công nhân.
D. Bao gm ba hong trên.
Câu 4. Ti lý lun cho s i ch 
A. Trit hc c c; Kinh t chính tr Anh; Ch ng Pháp.
B. c c n I.Niu-n v ch  ca Pru-
C. Thuyi (A.Anh-xtanh); Phân tâm h-rt); Lôgíc hc ca Hê-ghen.
D. Thuyt ti-uyn); Hc thuyt bo toàn và chuyng (R.Maye); Hc thuyt t -lay-
den và T.Sa-van-).
Câu 5. Ti khoa hc cho s i ch 
A. Lý thuyn t ca M.Pha-ra-nh lut bo toàn các nguyên t hóa hc ca Men---ép; Di truyn hc hin
i ca Men-
B. c c n ca I.Niu-i ca A.Anh-xtanh; Hc thuyt v  ca I.kan-.
C. Hình h-c lít; Môn hình nguyên t ca Tôm-thuyi ca Anh-xtanh.
D. Thuyt tin hóa c-Uyn, Hc thuyt bo toàn chuyng, Hc thuyt t -Lay-Den
và T.Sa-Van-So).
Câu 6n ca ch n 1842-1844:
A. K tc trit hc Hê-ghen.
B. Phê phán các thành tu trit hc ca nhân loi.
C. S chuyn bin v ng t ch  cách mt cng sn ch

D. Phê phán tôn giáo.
Câu 7.Ni dung hong nghiên cu khoa hc c-ghen n 1844-1848:
A. Tip tc hoàn thành các tác phm trit hc nhm phê phán tôn giáo.
B. Hình thành nhng nguyên lý trit hc duy vt bin chng, duy vt lch s và CNXHKH.
C. Nghiên cu v vai trò ca hong thc tii vi nhn thc.
D.  
Câu 8.Tác phm u tiên ca ch 
A. Bn tho kinh t-trit h
B. Tuyên ngôn cng cng sn.
C. H c.
D. n thánh.
Câu 9.Tác phm quan trn hình nht ca ch n 1848-1895?
419 câu trắc nghiệm Mác-Lênin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
419 câu trắc nghiệm Mác-Lênin - Người đăng: chat-chat-chi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
419 câu trắc nghiệm Mác-Lênin 9 10 949