Ktl-icon-tai-lieu

56 câu hỏi tự luận và đáp án môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

Được đăng lên bởi duyphuongmfa
Số trang: 86 trang   |   Lượt xem: 52162 lần   |   Lượt tải: 227 lần
Nơi cập nhật tài liệu-Phần mềm thi NEU

56 CÂU HỎI TỰ LUẬN VÀ ĐÁP ÁN MÔN TTHCM
PHẦN LỜI GIẢI DO NHÓM BIÊN TẬP LỚP BĐS 50B
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN HÀ NỘI THỰC HIỆN
www.Diachu.ning.com Địa chỉ cập nhật tài liệu ôn thi -Phần mềm
thi trắc nhiệm-Kho luận văn-Báo cáo tốt nghiệp cho sinh viên NEU
Câu 1.
Câu 2.
Câu 3.
Câu 4.
Câu 5.
Câu 6.
Câu 7.
Câu 8.
Câu 9.

Trình bày khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh.
Điều kiện lịch sử - xã hội Việt nam và thế giới ảnh hưởng đến sự hình thành và
phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh như thế nào?
Phân tích ảnh hưởng của truyền thống văn hóa dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân
loại đối với sự hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh.
Phân tích vai trò của chủ nghĩa Mác - Lênin đối với việc hình thành tư tưởng Hồ
Chí Minh.
Phân tích vai trò của nhân tố chủ quan (các phẩm chất riêng của Người) trong việc
hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh.
Hãy trình bày các giai đoạn hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh.
Dựa trên cơ sở nào để khẳng định đến năm 1930, tư tưởng Hồ Chí Minh đã được
hình thành về cơ bản?
Các giai đoạn hình thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh được phân định
theo những căn cứ nào?
Hãy nêu phương pháp nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh?

Câu 10. Hãy kể tên các tác phẩm, bài viết lớn của Hồ Chí Minh ?
Câu 11. Phân tích cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc.
Câu 12. Chứng minh rằng, tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền của các dân tộc vừa mang tính
cách mạng, khoa học vừa mang tính nhân văn sâu sắc.
Câu 13. Phân tích cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân
tộc.
Câu 14. Phân tích nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân
tộc.
Câu 15. Vì sao phải vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc vào sự nghiệp đổi
mới hiện nay ở nước ta.
Câu 16. Không có gì quý hơn độc lập, tự do hay còn có gì quý hơn độc lập tự do? Chứng
minh trả lời.
Câu 17. Phân tích nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội.
Câu 18. Phân tích quan niệm của Hồ Chí Minh về những đặc trưng bản chất của chủ nghĩa

www.Diachu.ning.com

Nơi cập nhật tài liệu-Phần mềm thi NEU

www.Diachu.ning.com

Nơi cập nhật tài liệu-Phần mềm thi NEU

xã hội.
Câu 19. Nhận thức của anh (hay chị) về quan niệm của Hồ Chí Minh về mục tiêu và động
lực của chủ nghĩa xã hội
Câu 20. Phân tích tính tất yếu của thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam?
Câu 21. Phân tích quan niệm của Hồ Chí Minh về con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở
Việt Nam
Câu 22. Nêu phương hướng vận dụng ...
www.Diachu.ning.com Nơi cập nhật tài liệu-Phần mềm thi NEU
56 CÂU HỎI TỰ LUẬN VÀ ĐÁP ÁN MÔN TTHCM
PHẦN LỜI GIẢI DO NHÓM BIÊN TẬP LỚP BĐS 50B
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN HÀ NỘI THỰC HIỆN
www.Diachu.ning.com Địa chỉ cập nhật tài liệu ôn thi -Phần mềm
thi trắc nhiệm-Kho luận văn-Báo cáo tốt nghiệp cho sinh viên NEU
Câu 1. Trình bày khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh.
Câu 2. Điều kiện lịch sử - hội Việt nam thế giới ảnh hưởng đến sự hình thành
phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh như thế nào?
Câu 3. Phân tích ảnh hưởng của truyền thống văn hóa dân tộc tinh hoa văn hóa nhân
loại đối với sự hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh.
Câu 4. Phân tích vai trò của chủ nghĩa Mác - Lênin đối với việc hình thành tưởng Hồ
Chí Minh.
Câu 5. Phân tích vai trò của nhân tố chủ quan (các phẩm chất riêng của Người) trong việc
hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh.
Câu 6. Hãy trình bày các giai đoạn hình thành và phát triển tư tưng HChí Minh.
Câu 7. Dựa trên sở nào để khẳng định đến năm 1930, tưởng Hồ Chí Minh đã được
hình thành về cơ bản?
Câu 8. Các giai đoạn hình thành phát triển của tưởng Hồ Chí Minh được phân định
theo những căn cứ nào?
Câu 9. Hãy nêu phương pháp nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh?
Câu 10. Hãy kể tên các tác phẩm, bài viết lớn của Hồ Chí Minh ?
Câu 11. Phân tích cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc.
Câu 12. Chứng minh rằng, tưởng Hồ Chí Minh về quyền của các dân tộc vừa mang tính
cách mạng, khoa học vừa mang tính nhân văn sâu sắc.
Câu 13. Phân tích sở hình thành tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân
tộc.
Câu 14. Phân tích nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân
tộc.
Câu 15. sao phải vận dụng tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc vào sự nghiệp đổi
mới hiện nay ở nước ta.
Câu 16. Không quý hơn độc lập, tự do hay còn quý hơn độc lập tự do? Chứng
minh trả lời.
Câu 17. Phân tích nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội.
Câu 18. Phân tích quan niệm của Hồ Chí Minh về những đặc trưng bản chất của chủ nghĩa
www.Diachu.ning.com Nơi cập nhật tài liệu-Phần mềm thi NEU
56 câu hỏi tự luận và đáp án môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
56 câu hỏi tự luận và đáp án môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Người đăng: duyphuongmfa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
86 Vietnamese
56 câu hỏi tự luận và đáp án môn Tư tưởng Hồ Chí Minh 9 10 145