Ktl-icon-tai-lieu

56 câu hỏi tư tưởng HCM

Được đăng lên bởi Sĩ Võ
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 2701 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Câu 2: Trình bày những phẩm chất cá nhân ảnh hưởng đến quá trình hình
thành và phát triển tư tưởng HCM:

- Thứ nhất: Đó là tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo cộng với đầu óc phê phán tinh
tường, sáng suốt trong việc nghiên cứu các cuộc cách mạng tư sản hiện đại
không bị đánh lừa bởi hào nhoáng bên ngoài. Người thấy rằng cách mạng tư sản
về cơ bản vẫn chưa thể giảiphóng loài người, vẫn còn người bóc lột người.

- Thứ hai: Đó là sự khổc ông học tập chiếm lĩnh vốn tri thức vốn có của thời đại,
vốn kinh nghiệm đấu tranh của phong trào giải phóng dân tộc, phong trào công
nhân quốc tế để có thể tiếp cận với chủ nghĩa Mác-Lênin, khoa học về cách mạng
của giai cấp vô sản quốc tế.

- Thứ ba: Đó là tâm hồncủa một nhà yêu nước, một chiến sĩ cộng sản nhiệt thành
cách mạng, một trái tim yêu nước thương dân, thương yêu những người cùng
khổ, sẵn sàng chịu đựng những hy sinh cao nhất vì độc lập của Tổ quốc, vì tự do
và hạnh phúc của đồng bào.

- Thứ tư: Hồ Chí Minh là người có khả năng xử lý và chuyển hóa những tri thức
của dân tộc, nhân loại thành tri thức của bản thân mình.
Nhân cách, phẩm chất, tài năng của HCM đã tác động rất lớn đến sự hình thành
và phát triển tư tưởng của Người. Đó là mot con người sống có hoài bão, có lý
tưởng yêu nước, thương dân, có bản lĩnh kiên định, có lòng tin vào nhân dân,
khiêm tốn, bình dị, ham học hỏi, nhạy bén cái mới, thông minh, có hiểu biết
rộng, có phương pháp biện chứng, có đầu óc thực tiễn… Chính nhờ vậy, Người
đã khám phá sáng tạo về lý luận cách mạng thuộc địa trong thời đại mới, xây

dựng được 1 hệ thống quan điểm toàn diện, sâu sắc và sáng tạo về cách mạng
VN, đã vượt qua mọi thử thách, sóng gió trong hoạt động thực tiễn, kiên trì chân
lý, định ra các quyết sách đúng đắn và sáng tạo ,biến tư tưởng thành hiện thực
các mạng.
LỜI GIẢI CHI TIÊT 56 CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN HỌC TTHCM

Câu 2: Điều kiện lịch sử - xã hội Việt nam và thế giới ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển của tư tưởng Hồ
Chí Minh như thế nào?

Trả lời:
1. Hoàn cảnh Việt Nam:
Trước khi Pháp xâm lược, nước ta là một nước phong kiến, kinh tế nông nghiệp lạc hậu, chính quyền phong kiến suy
tàn, bạc nhược khiến nước ta không phát huy được những lợi thế về vị trí địa lý, tài nguyên, trí tuệ, không tạo đủ sức
mạnh chiến thắng sự xâm lược của thực dân Pháp.
Từ giữa 1958 từ một nước phong kiến độc lập, Việt Nam bị xâm lược trở thành một nước thuộc địa nửa phong kiến.
Với truyền thống yêu nước anh dũng chống ngoại xâm, các cuộc khởi nghĩa của dân ta nổ ra liên tiếp, rầm rộ nh...
Câu 2: Trình bày những phẩm chất cá nhân ảnh hưởng đến quá trình hình
thành và phát triển tư tưởng HCM:
- Thứ nhất: Đó là tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo cộng với đầu óc phê phán tinh
tường, sáng suốt trong việc nghiên cứu các cuộc cách mạng tư sản hiện đại
không bị đánh lừa bởi hào nhoáng bên ngoài. Người thấy rằng cách mạng tư sản
về cơ bản vẫn chưa thể giảiphóng loài người, vẫn còn người bóc lột người.
- Thứ hai: Đó là sự khổc ông học tập chiếm lĩnh vốn tri thức vốn có của thời đại,
vốn kinh nghiệm đấu tranh của phong trào giải phóng dân tộc, phong trào công
nhân quốc tế để có thể tiếp cận với chủ nghĩa Mác-Lênin, khoa học về cách mạng
của giai cấp vô sản quốc tế.
- Thứ ba: Đó là tâm hồncủa một nhà yêu nước, một chiến sĩ cộng sản nhiệt thành
cách mạng, một trái tim yêu nước thương dân, thương yêu những người cùng
khổ, sẵn sàng chịu đựng những hy sinh cao nhất vì độc lập của Tổ quốc, vì tự do
và hạnh phúc của đồng bào.
- Thứ tư: Hồ Chí Minh là người có khả năng xử lý và chuyển hóa những tri thức
của dân tộc, nhân loại thành tri thức của bản thân mình.
Nhân cách, phẩm chất, tài năng của HCM đã tác động rất lớn đến sự hình thành
và phát triển tư tưởng của Người. Đó là mot con người sống có hoài bão, có lý
tưởng yêu nước, thương dân, có bản lĩnh kiên định, có lòng tin vào nhân dân,
khiêm tốn, bình dị, ham học hỏi, nhạy bén cái mới, thông minh, có hiểu biết
rộng, có phương pháp biện chứng, có đầu óc thực tiễn… Chính nhờ vậy, Người
đã khám phá sáng tạo về lý luận cách mạng thuộc địa trong thời đại mới, xây
56 câu hỏi tư tưởng HCM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
56 câu hỏi tư tưởng HCM - Người đăng: Sĩ Võ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
56 câu hỏi tư tưởng HCM 9 10 99