Ktl-icon-tai-lieu

8 đề kiểm tra hóa 10 chương I

Được đăng lên bởi quynhsiob1901
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 511 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Sở GD & ĐT Gia Lai
Trường THPT Lê Thánh Tông
Họ và tên : ......................................
Lớp
: ..............................

KIỂM TRA 1Tiết
Môn : Hóa 10
(lần 1)

I.Trắc Nghiệm ( 7điểm)
câu 1: Hai nguyên tử 2040Ca và 1939K có cùng số ....................... và khác nhau về
số ......................
Câu 2: Các hạt cấu tạo nên hầu hết hạt nhân nguyên tử là ......................
và ..........................
Câu 3: Nguyên tố clo có kí hiệu 1735Cl, có cấu hình electron: 1s22s22p63s23p5 .
Vậy điện tích hạt nhân của nguyên tử clo là ..................... và số electron ở lớp
ngoài cùng là ....................
Câu 4: Số electron tối đa của phân lớp f là ........... và của lớp L là ....................
Câu 5: Nguyên tử 40Ca có cấu hình electron: 1s22s22p63s23p64s2. Nguyên tử Ca
có ............ lớp electron và lớp electron có mức năng lượng cao nhất là ..............
Câu 6: Thường các nguyên tử có 1,2,3 electron ở lớp ngoài cùng là những
nguyên tố ..................... và các nguyên tử có 5,6,7 electron ở lớp ngoài cùng là
những nguyên tố ......................
Câu 7: Nguyên tử X có cấu hình electron là 1s22s22p63s23p3 . Nguyên tử X đó có
......................... electron ngoài cùng, X thuộc nguyên tố ..................................
II. Tự Luận : (3điểm)
Bài 1: Cho 5,6g sắt tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl 0,1M thu được V lít
khí Hidrô ( ở đktc) và dung dịch muối sắt (II)
a. Viết PTHH xảy ra và tính thể tích dd HCl đã dùng
b. Tính khối lượng muối thu được
(cho biết Fe = 56 ; H = 1; Cl = 35,5)
Bài 2: Nguyên tử kẽm có bán kính là 1,35Ao , khối lượng nguyên tử kẽm là 65u.
a. Tính khối lượng riêng của nguyên tử kẽm
b. Tính thể tích của 1 mol kẽm tinh thể. Biết rằng trong tinh thể, các
nguyên tử kẽm chỉ chiếm 74% thể tích, còn lại là khe trống.
Bài 3: Khối lượng nguyên tử hidro là 1,008. Trong nước chỉ có hai đồng vị của
hiđrô là 11H và 21D (đơtêri) . Hãy tính :
a. Thành phần % đồng vị 21D
b. Có bao nhiêu số nguyên tử của đồng vị 21D trong 9,008 ml nước.
Biết rằng khối lượng riêng của nước là 1 g/ml
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
...........................................................................
Sở GD & ĐT Gia Lai
Trường THPT Lê Thánh Tông KIỂM TRA 1Tiết
Họ và tên : ...................................... Môn : Hóa 10
Lớp : .............................. (lần 1)
I.Trắc Nghiệm ( 7điểm)
câu 1: Hai nguyên tử
20
40
Ca và
19
39
K có cùng số ....................... và khác nhau về
số ......................
Câu 2: Các hạt cấu tạo nên hầu hết hạt nhân nguyên tử là ......................
và ..........................
Câu 3: Nguyên tố clo có kí hiệu
17
35
Cl, có cấu hình electron: 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
5
.
Vậy điện tích hạt nhân của nguyên tử clo là ..................... và số electron ở lớp
ngoài cùng là ....................
Câu 4: Số electron tối đa của phân lớp f là ........... và của lớp L là ....................
Câu 5: Nguyên tử
40
Ca có cấu hình electron: 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
4s
2
. Nguyên tử Ca
có ............ lớp electron và lớp electron có mức năng lượng cao nhất là ..............
Câu 6: Thường các nguyên tử có 1,2,3 electron ở lớp ngoài cùng là những
nguyên tố ..................... và các nguyên tử có 5,6,7 electron ở lớp ngoài cùng là
những nguyên tố ......................
Câu 7: Nguyên tử X có cấu hình electron là 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
3
. Nguyên tử X đó có
......................... electron ngoài cùng, X thuộc nguyên tố ..................................
II. Tự Luận : (3điểm)
Bài 1: Cho 5,6g sắt tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl 0,1M thu được V lít
khí Hidrô ( ở đktc) và dung dịch muối sắt (II)
a. Viết PTHH xảy ra và tính thể tích dd HCl đã dùng
b. Tính khối lượng muối thu được
(cho biết Fe = 56 ; H = 1; Cl = 35,5)
Bài 2: Nguyên tử kẽm có bán kính là 1,35A
o
, khối lượng nguyên tử kẽm là 65u.
a. Tính khối lượng riêng của nguyên tử kẽm
b. Tính thể tích của 1 mol kẽm tinh thể. Biết rằng trong tinh thể, các
nguyên tử kẽm chỉ chiếm 74% thể tích, còn lại là khe trống.
Bài 3: Khối lượng nguyên tử hidro là 1,008. Trong nước chỉ có hai đồng vị của
hiđrô là
1
1
H và
2
1
D (đơtêri) . Hãy tính :
a. Thành phần % đồng vị
2
1
D
b. Có bao nhiêu số nguyên tử của đồng vị
2
1
D trong 9,008 ml nước.
Biết rằng khối lượng riêng của nước là 1 g/ml
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
- 1 -
8 đề kiểm tra hóa 10 chương I - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
8 đề kiểm tra hóa 10 chương I - Người đăng: quynhsiob1901
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
8 đề kiểm tra hóa 10 chương I 9 10 638