Ktl-icon-tai-lieu

A DataDriven Fuzzy RuleBased Approach for Student Academic Performance EvaluationErnest Wu P

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 136 lần   |   Lượt tải: 0 lần
A Data-Driven Fuzzy Rule-Based
Approach for Student
Academic Performance Evaluation

Ernest Wu
Paper Reading

Outline
„
„
„
„
„
„

Basic concepts of academic performance
evaluation.
Basic concepts of Fuzzy Rule-Based System
demonstration
Data Driven FRBS
Subsethood-Based Rule Generation
Algorithm (SBA)
Weighted Subsethood-based Rule
Generation Algorithm

衡量學業表現的原因
„

可以對學生的表現有更多瞭解
‰
‰

„

藉由學業表現對學生作出相應的決策
‰

„

老師可以藉此給予學生幫助
學生也可以因此克服弱點,或是成為進步的誘因
學生成績不好,重修或留級

也能用來衡量老師的表現
‰

老師對學生表現的幫助有多少

衡量學業表現的方式
„

Formative assessment
‰
‰

„

Summative assessment
‰

„

著重在教授的”過程”
日常的活動:平時表現、平時報告、小考
最後總結的成績

通常都會綜合以上兩者
‰
‰
‰

面對不同的衡量目標,採行不同的方式
Formative assessment可以提供feedback
更全面的瞭解

Assessment Components (method)
„
„
„
„
„
„
„
„

Series of tests and quizzes
Portfolios
Formal written examinations
Individual Assignments and Coursework
Group work
Observation
Theses and publishable materials
Posters and oral presentation

References
„


87/ch2.doc

AeSL, Ambient e-Service Lab

Please visit our website:

Research Topics: SOA & SSME (service science)

64, Sec. 2,Zhi-nan Rd., Wenshan, Taipei 116, Taiwan, Republic of China,Commerce Building 5F

...
A Data-Driven Fuzzy Rule-Based
Approach for Student
Academic Performance Evaluation
Ernest Wu
Paper Reading
A DataDriven Fuzzy RuleBased Approach for Student Academic Performance EvaluationErnest Wu P - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
A DataDriven Fuzzy RuleBased Approach for Student Academic Performance EvaluationErnest Wu P - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
A DataDriven Fuzzy RuleBased Approach for Student Academic Performance EvaluationErnest Wu P 9 10 437