Ktl-icon-tai-lieu

afghanistan-1-contents

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 266 lần   |   Lượt tải: 0 lần
© Lonely Planet Publications
13

Contents
On the Road
Destination
Afghanistan
Getting Started
Itineraries
History
The Culture
Food & Drink
Environment

4
15
16
20
25
41
59
64

Safety in
Afghanistan

68

Working in
Afghanistan

76
79

Kabul
History
Climate
Orientation
Information
Dangers & Annoyances
Sights
Festivals & Events
Sleeping
Eating
Drinking
Entertainment
Shopping
Getting There & Away
Getting Around

Around Kabul
Istalif
Paghman
Qargha Lake
Bagram
Panjshir Valley
Salang Pass

81
82
83
84
87
87
95
95
98
101
102
102
103
104

106
107
108
108
109
110
112

Bamiyan & Central
Afghanistan

113

Climate
114
Getting There & Away
114
BAMIYAN
114
History
114
Orientation
116
Information
117
Sights
117
Sleeping
120
Eating
121
Getting There & Away
121
Around Bamiyan
122
THE CENTRAL ROUTE
124
Practicalities
124
Bamiyan to Chaghcheran 125
Chaghcheran to Herat
126

Herat &
Northwestern
Afghanistan
Climate
Getting There & Away
HERAT
History
Orientation
Information
Dangers & Annoyances
Sights
Sleeping
Eating & Drinking
Shopping
Getting There & Away
Getting Around
THE NORTHWEST
Herat to Maimana
Maimana
Andkhoi
Shiberghan

Mazar-e Sharif &
Northeastern
Afghanistan
Climate
Getting There & Away
MAZAR-E SHARIF
History
Orientation
Information
Dangers & Annoyances

130
132
132
132
134
135
135
135
135
140
140
141
141
142
142
142
143
144
145

147
148
148
148
149
151
151
152

© Lonely Planet Publications
14 C O N T E N T S

Sights
Sleeping
Eating & Drinking
Shopping
Getting There & Away
Getting Around
AROUND
MAZAR-E SHARIF
Balkh
MAZAR-E SHARIF
TO BADAKHSHAN
Tashkurgan
Samangan (Aibak)
Pul-e Khumri
Kunduz
Ai khanoum
BADAKHSHAN
Faizabad
Lake Shewa
South to the Anjoman Pass
Ishkashim
Wakhan &
The Afghan Pamir

Life Along
the Silk Road
Jalalabad &
Eastern
Afghanistan
Climate
Getting There & Away

152
153
153
154
154
155
155
155
158
158
158
159
160
162
163
164
166
166
167
167

173

181
182
182

JALALABAD
Orientation
Information
Sights
Sleeping & Eating
Getting There &
Around
Around Jalalabad
NURISTAN
History
Culture
Travel in Nuristan

Kandahar &
Southern
Afghanistan
Climate
Getting There &
Away
KANDAHAR
History
Orientation
Information
Dangers &
Annoyances
Sights
Sleeping
Eating & Drinking
Shopping
Getting There & Away
Getting Around

182
183
183
183
184
184
184
186
186
187
187

188
190
190
190
191
191
193
193
194
194
194
195
195

Around Kabul
p107

Bamiyan &
Central Afghanistan
pp126-7

Kandahar & Southern
Afghanistan p189

Mazar-e Sharif &
Northeastern
Afghanistan pp148-9
Jalalab...
13
On the Road 4
Destination
Afghanistan
15
Getting Started 16
Itineraries 20
History 25
The Culture 41
Food & Drink 59
Environment 64
Safety in
Afghanistan
68
Working in
Afghanistan
76
Kabul 79
History 81
Climate 82
Orientation 83
Information 84
Dangers & Annoyances 87
Sights 87
Festivals & Events 95
Sleeping 95
Eating 98
Drinking 101
Entertainment 102
Shopping 102
Getting There & Away 103
Getting Around 104
Around Kabul 106
Istalif 107
Paghman 108
Qargha Lake 108
Bagram 109
Panjshir Valley 110
Salang Pass 112
Bamiyan & Central
Afghanistan
113
Climate 114
Getting There & Away 114
BAMIYAN 114
History 114
Orientation 116
Information 117
Sights 117
Sleeping 120
Eating 121
Getting There & Away 121
Around Bamiyan 122
THE CENTRAL ROUTE 124
Practicalities 124
Bamiyan to Chaghcheran 125
Chaghcheran to Herat 126
Herat &
Northwestern
Afghanistan
130
Climate 132
Getting There & Away 132
HERAT 132
History 134
Orientation 135
Information 135
Dangers & Annoyances 135
Sights 135
Sleeping 140
Eating & Drinking 140
Shopping 141
Getting There & Away 141
Getting Around 142
THE NORTHWEST 142
Herat to Maimana 142
Maimana 143
Andkhoi 144
Shiberghan 145
Mazar-e Sharif &
Northeastern
Afghanistan
147
Climate 148
Getting There & Away 148
MAZAR-E SHARIF 148
History 149
Orientation 151
Information 151
Dangers & Annoyances 152
Contents
© Lonely Planet Publications
afghanistan-1-contents - Trang 2
afghanistan-1-contents - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
afghanistan-1-contents 9 10 312