Ktl-icon-tai-lieu

Africa-contents

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 363 lần   |   Lượt tải: 0 lần
© Lonely Planet Publications
9

Contents
The Authors
Getting Started
Itineraries
Snapshot
History
The Culture
African Music
Environment
Africa’s Wildlife

13
19
24
32
33
38
47
51
56

Africa & Development:
What Gives?
62

Southern Libya
Libya Directory
Transport in Libya

Morocco
Rabat
Around Rabat
The Mediterranean
Coast & the Rif
The Atlantic Coast
Central Morocco &
the Atlas Mountains
Morocco Directory
Transport in Morocco

Sudan
Khartoum
Around Khartoum
Northern Sudan
Eastern Sudan
South of Khartoum
Sudan Directory
Transport in Sudan

Tunisia
North Africa

67

Algeria

68

Algiers
Northern Algeria
Central Algeria
Southern Algeria
Algeria Directory
Transport in Algeria

Egypt
Cairo
Around Cairo
Sinai
Suez Canal
Red Sea Coast
Mediterranean Coast
Western Desert
Nile Valley
Egypt Directory
Transport in Egypt

Libya
Tripoli
Northern Libya

73
75
75
75
77
79

82
86
98
98
102
103
104
108
111
120
123

126
131
134

Tunis
Northern Tunisia
Central Tunisia
Southern Tunisia
Tunisia Directory
Transport in Tunisia

West Africa
Benin
Cotonou
Southern Benin
Northern Benin
Benin Directory
Transport in Benin

Burkina Faso
Ouagadougou
Southern Burkina
Faso
Northern Burkina
Faso
Burkina Faso
Directory
Transport in Burkina
Faso

136
138
140

142
147
151
151
169
178
190
194

197
201
205
206
207
208
209
211

213
218
223
227
232
239
241

243

244
247
252
255
257
259

261
265
269
272
273
274

10

CONTENTS

Cameroon

276

Yaoundé
Western Cameroon
Southern Cameroon
Northern Cameroon
Eastern Cameroon
Cameroon Directory
Transport in
Cameroon

Côte d’Ivoire

280
284
293
294
299
299
302

303

Abidjan
The Eastern Coast
The Western Coast
The Centre
The North
Côte d’Ivoire
Directory
Transport in Côte d’Ivoire

The Gambia

307
309
309
310
310
311
313

314

Banjul
318
Serekunda & the
Atlantic Coast
320
Around Banjul & Serekunda 325
Lower Gambia River
325
Upper Gambia River
326
The Gambia Directory
327
Transport in the
Gambia
329

Ghana
Accra
The Coast
The Centre
The North
The East
Ghana Directory
Transport in Ghana

Guinea
Conakry
Western Guinea
Fouta Djalon
Southern Guinea
Guinea Directory
Transport in Guinea

Guinea-Bissau
Bissau
Arquipélago dos
Bijagós
The Northwest
The Northeast

330
335
342
345
348
350
350
353

356
360
364
364
365
367
368

371
374
376
377
378

The South
Guinea-Bissau
Directory
Transport in GuineaBissau

Liberia
Monrovia
The Coast
The Interior
Liberia Directory
Transport in Liberia

Mali
Bamako
Niger River Route
Dogon Country
(Pays Dogon)
Southern Mali
Western Mali
Ma...
Contents
9
The Authors 13
Getting Started 19
Itineraries 24
Snapshot 32
History 33
The Culture 38
African Music 47
Environment 51
Africa’s Wildlife 56
Africa & Development:
What Gives?
62
North Africa 67
Algeria
68
Algiers 73
Northern Algeria 75
Central Algeria 75
Southern Algeria 75
Algeria Directory 77
Transport in Algeria 79
Egypt 82
Cairo 86
Around Cairo 98
Sinai 98
Suez Canal 102
Red Sea Coast 103
Mediterranean Coast 104
Western Desert 108
Nile Valley 111
Egypt Directory 120
Transport in Egypt 123
Libya 126
Tripoli 131
Northern Libya 134
Southern Libya 136
Libya Directory 138
Transport in Libya 140
Morocco 142
Rabat 147
Around Rabat 151
The Mediterranean
Coast & the Rif 151
The Atlantic Coast 169
Central Morocco &
the Atlas Mountains 178
Morocco Directory 190
Transport in Morocco 194
Sudan 197
Khartoum 201
Around Khartoum 205
Northern Sudan 206
Eastern Sudan 207
South of Khartoum 208
Sudan Directory 209
Transport in Sudan 211
Tunisia 213
Tunis 218
Northern Tunisia 223
Central Tunisia 227
Southern Tunisia 232
Tunisia Directory 239
Transport in Tunisia 241
West Africa 243
Benin 244
Cotonou 247
Southern Benin 252
Northern Benin 255
Benin Directory 257
Transport in Benin 259
Burkina Faso 261
Ouagadougou 265
Southern Burkina
Faso 269
Northern Burkina
Faso 272
Burkina Faso
Directory 273
Transport in Burkina
Faso 274
© Lonely Planet Publications
Africa-contents - Trang 2
Africa-contents - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Africa-contents 9 10 942