Ktl-icon-tai-lieu

Ai hoạch định - Ai điều hành - Ai đánh giá?

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 951 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ai hoạch định - Ai điều hành - Ai đánh giá?
Hoạch định - Điều hành - Đánh giá là ba hoạt động rất cơ
bản của nhà lãnh đạo doanh nghiệp. Ở Việt Nam, phần lớn
cả ba chức năng này đều đổ dồn vào một cá nhân - giám
đốc doanh nghiệp.

Dù rằng trách nhiệm của giám đốc với những hoạt
động này là đương nhiên, nhưng việc tập trung vào
hoạt động nào hay nói đúng hơn là cân đối chúng thế
nào lại là việc cần bàn. Trong phạm vi bài viết này,
người viết xin chia sẻ vài nhận định mong giúp được
phần nào cho các vị lãnh đạo trong việc quản lý
doanh nghiệp của mình.
Hoạch định, điều hành, đánh giá
Hoạch định

Như một nhà kinh tế từng nói: “Hầu hết các doanh
nghiệp đều được bắt đầu bởi một doanh gia với một ý
tưởng nào đó”. Khái niệm hoạch định nói chung được
hiểu là việc phác thảo và hoàn thiện các ý tưởng kinh

doanh.

Tiếp đến là thiết lập ra tổ chức mà cụ thể hơn là bộ
máy nhân sự để thực thi ý tưởng đó. Hoạch định là
hoạt động mang tính chiến lược cao và cùng với sự
phát triển của công ty thì vai trò của nó cũng ngày
một quan trọng hơn. Cuối cùng, nó trở thành xương
sống chi phối mọi hoạt động cũng như văn hóa doanh
nghiệp.

Hoạch định có đặc tính cơ bản là nó luôn mang tính
chủ quan rất cao. Nói chung, mọi doanh nhân đều rất
tâm đắc với ý tưởng kinh doanh của mình và có
khuynh hướng tìm những người cùng “chí hướng” để
thực thi ý tưởng này. Vậy nếu thấy người mà mình
dự định cùng chung vai gánh vác doanh nghiệp có
quá nhiều ý kiến phản bác, dù lý lẽ của người đó có
thuyết phục tới cỡ nào chăng nữa thì việc mà bạn
nên làm là “cảm ơn vì đã cảnh báo”.

Bạn hãy luôn giữ quyền quyết định có hoặc không khi

triển khai ý tưởng, tuyệt nhiên không nên nghe theo
những ý kiến “chỉnh lý” của người khác. Bởi lẽ ở
bước chiến lược mà nhà lãnh đạo không khẳng định
được bản lĩnh cá nhân của mình thì chưa thể đủ điều
kiện để trở thành một nhà lãnh đạo thành công trong
tương lai.

Tóm lại, người cùng bạn hoạch định chiến lược phải
là người bàn “nên làm việc gì” và “có thể làm việc gì”
chứ không phải là “không nên làm việc gì” hay “không
thể làm việc gì”. Tuy vậy, ta cũng không được phủ
nhận hoàn toàn vai trò của người can gián hay bàn ra
mà ngược lại rất cần sự đóng góp của họ để hoàn
thiện ý tưởng của mình.

Tiếc rằng không mấy doanh nhân biết cách và thích
thú với việc duy trì những người này lâu dài trong tổ
chức. Trả lương cho một người để anh ta phản bác
mình xem ra không mấy dễ chịu!
Điều hành

Khi bộ máy đã thành hình, các nguồn lực đã bảo đảm
cho bộ máy hoạt động thì sẽ xuất h...
Ai hoạch định - Ai điều hành - Ai đánh giá?
Hoạch định - Điều hành - Đánh giá là ba hoạt động rất cơ
bản của nhà lãnh đạo doanh nghip. Ở Việt Nam, phần lớn
cả ba chức năng này đều đổ dồn vào một cá nhân - giám
đốc doanh nghiệp.
Dù rằng trách nhiệm của giám đốc với những hoạt
động này là đương nhiên, nhưng việc tập trung vào
hot động nào hay nói đúng hơn là cân đối chúng thế
nào lại là việc cần bàn. Trong phm vi bài viết này,
người viết xin chia sẻ vài nhận định mong giúp được
phn nào cho các vị lãnh đạo trong việc quản lý
doanh nghiệp của mình.
Hoạch định, điều hành, đánh giá
Hoạch định
Như một nhà kinh tế từng nói: “Hầu hết các doanh
nghiệp đều được bắt đầu bởi một doanh gia với một ý
tưởng nào đó”. Khái niệm hoạch định nói chung được
hiu là việc phác thảo và hoàn thiện các ý tưởng kinh
Ai hoạch định - Ai điều hành - Ai đánh giá? - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ai hoạch định - Ai điều hành - Ai đánh giá? - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Ai hoạch định - Ai điều hành - Ai đánh giá? 9 10 700