Ktl-icon-tai-lieu

Âm thù kiếm lục - Chương 58

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 611 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nguyeân taùc: Coå LongDòch giaû: Thöông Lan

AÂn Thuø Kieám Luïc
Chöông 58

Moät Chieâu Tuyeät Theá

Phong thö cuûa Töôûng Tieáu Daân theo lôøi haén thaùc
laïi phaûi ñöôïc trao taän tay chuû nhaân Tinh Linh tieåu
laâu.
Neáu vaäy thì öôùc ñoaùn cuûa Phöông Böûu Ngoïc khoâng
sai, Töôûng Tieáu Daân quaû coù lieân quan tôùi Baïch Thuûy
Cung.
Thaûo naøo luùc trao thö haén khoâng caàn noùi Tinh Linh tieåu laâu ôû ñòa
phöông naøo. Haén hieåu laø theá naøo chaøng cuõng tôùi Baïch Thuûy Cung.
Baát giaùc chaøng ñöa tay sôø trong mình. Phong thö vaãn coøn ñoù.
Töôûng Tieáu Daân laáy caùi cheát ñeå ñoåi moät lôøi höùa cuûa chaøng, moät lôøi
höùa moät maïng ngöôøi, coù khi naøo chaøng queân ñöôïc.
Phöông Böûu Ngoïc nghó cuõng may maø chaøng ñi moät coâng hai vieäc.
Chöù neáu moät vieäc chuyeån thö khoâng thì laën loäi tôùi ñaây maø cheát thaät oan
maïng quaù chöøng. Coù ñeán ñaây roài môùi bieát ñöôøng vaøo Tinh Linh tieåu laâu
laø ñöôøng daãn tôùi Uoång Töû Thaønh.
Chaøng laïi nghó, neáu nhö luùc tröôùc Töôûng Tieáu Daân coù chæ ñöôøng cho
chaøng thì chaøng cuõng nhaän lôøi nhö thöôøng. Vì chaøng ñaâu coù theå töôûng
töôïng raèng treân theá gian laïi coù moät nôi ngöôøi ta khoâng theå lui tôùi.
Ngöôøi ta khoâng caám ñeán, song cöù muoán ñeán neáu maát maïng cuõng
chaúng oaùn traùch ai ñöôïc. Khoâng phaûi töï mình muoán theá hay sao?
Ñaû töï: Phi Hoa

1658

Trình baøy: ÑHT

Nguyeân taùc: Coå LongDòch giaû: Thöông Lan

Ñeán Tinh Linh tieåu laâu phaûi reõ qua moät ngaû khaùc. Ñeán Tinh Linh
tieåu laâu roài laïi trôû laïi ñaây ñeå tieáp tuïc ñi tôùi trung taâm Baïch Thuûy Cung,
thaät khoù hôn leân trôøi.
Hôn nöõa, ai bieát ñöôïc aån giaáu sau vieäc nhôø vaû ñöa thö, Töôûng Tieáu
Daân ñaõ saép xeáp moät aâm möu gì?
Chaøng khoâng daùm chaéc con ngöôøi mang noãi nhuïc bò chaøng ñaùnh baïi
coù haûo yù vôùi chaøng.
Trong möôøi ngöôøi ñaõ heát chín, coù nhuïc röûa nhuïc, coù thuø traû thuø.
Ñaáy laø leõ ñöông nhieân, Töôûng Tieáu Daân coù muoán haïi chaøng cuõng laø bình
thöôøng.
Tinh Linh tieåu laâu laø nôi nhö theá naøo, an toaøn hay nguy hieåm, nôi
thanh bình yeân aû hay mieäng coïp hang roàng, chaøng khoâng bieát. Nguy
hieåm thì chöa chaéc, nhöng ñieàu chaéc chaén laø coâng löïc chaøng phaûi tieâu
hao ñaùng keå.
Giaû söû luùc naøy coù bieán coá phaùt sinh, chaøng cuõng khoâng coù ñuû söùc
maø öùng phoù höõu hieäu. Ngay baây giôø coøn theá, noùi gì ñi tôùi cuoái con ñöôøng
daøi ngaén bao nhieâu chaøng cuõng chaúng bieát, nguy hieåm cô...
Nguyeân taùc: Coå Long www.vietkiem.com Dòch giaû: Thöông Lan
Ñaû töï: Phi Hoa Trình baøy: ÑHT
1658
A
A
Â
Â
n
n
T
T
h
h
u
u
ø
ø
K
K
i
i
e
e
á
á
m
m
L
L
u
u
ï
ï
c
c
Chöông 58
M
M
o
o
ä
ä
t
t
C
C
h
h
i
i
e
e
â
â
u
u
T
T
u
u
y
y
e
e
ä
ä
t
t
T
T
h
h
e
e
á
á
Phong thö cuûa Töôûng Tieáu Daân theo lôøi haén thaùc
laïi phaûi ñöôïc trao taän tay chuû nhaân Tinh Linh tieåu
laâu.
Neáu vaäy thì öôùc ñoaùn cuûa Phöông Böûu Ngoïc khoâng
sai, Töôûng Tieáu Daân quaû coù lieân quan tôùi Baïch Thuûy
Cung.
Thaûo naøo luùc trao thö haén khoâng caàn noùi Tinh Linh tieåu laâu ôû ñòa
phöông naøo. Haén hieåu laø theá naøo chaøng cuõng tôùi Baïch Thuûy Cung.
Baát giaùc chaøng ñöa tay sôø trong mình. Phong thö vaãn coøn ñoù.
Töôûng Tieáu Daân laáy caùi cheát ñeå ñoåi moät lôøi höùa cuûa chaøng, moät lôøi
höùa moät maïng ngöôøi, coù khi naøo chaøng queân ñöôïc.
Phöông Böûu Ngoïc nghó cuõng may maø chaøng ñi moät coâng hai vieäc.
Chöù neáu moät vieäc chuyeån thö khoâng thì laën loäi tôùi ñaây maø cheát thaät oan
maïng quaù chöøng. Coù ñeán ñaây roài môùi bieát ñöôøng vaøo Tinh Linh tieåu laâu
laø ñöôøng daãn tôùi Uoång Töû Thaønh.
Chaøng laïi nghó, neáu nhö luùc tröôùc Töôûng Tieáu Daân coù chæ ñöôøng cho
chaøng thì chaøng cuõng nhaän lôøi nhö thöôøng. chaøng ñaâu coù theå töôûng
töôïng raèng treân theá gian laïi coù moät nôi ngöôøi ta khoâng theå lui tôùi.
Ngöôøi ta khoâng caám ñeán, song cöù muoán ñeán neáu maát maïng cuõng
chaúng oaùn traùch ai ñöôïc. Khoâng phaûi töï mình muoán theá hay sao?
Âm thù kiếm lục - Chương 58 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Âm thù kiếm lục - Chương 58 - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Âm thù kiếm lục - Chương 58 9 10 469