Ktl-icon-tai-lieu

Ân thù kiếm lục - chương 11

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 667 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nguyeân taùc: Coå LongDòch giaû: Thöông Lan

AÂn Thuø Kieám Luïc
Chöông 11

Moät laàn Keát Nghóa

Bình minh ñaõ veà, vuøng duyeân haûi qua côn gioâng baõo

phuõ phaøng ñaõ laáy laïi phaàn naøo phong quang thuûy tuù
sôn kyø, maët duø coøn raûi raùc ñoù ñaây nhöõng di tích taøn
phaù.
Moät chieác ngö thuyeàn töø phöông baéc ñeán, caäp bôø.
Goïi laø thuyeàn bôûi noù löôùt treân maët nöôùc, tieán ñeán nôi muoán ñeán, bôûi noù
khoâng laø beø, chöù thöïc ra, noù coù hình daùng heát söùc quaùi dò, coù theå baûo
treân theá gian naøy, khoâng coù moät chieác thöù hai naøo.
Thuyeàn hình vuoâng vuoâng, daøi daøi, baèng maáy caønh caây gheùp laïi,
caønh khoâng loät voû, khoâng ñeõo suoâng treân nhöõng caønh caây coù caùi mui
hình tam giaùc.
Ñaëc bieät nhaát laø caùnh buoàm to gaáp ba thaân thuyeàn, coù veû chaéc laém,
thaân thuyeàn tuy baèng caønh caây gheùp laïi, cuõng chaéc khoâng keùm, duø
truøng döông coù gaëp soùng to gioù lôùn, cuõng chaúng vôõ tan.
Treân thuyeàn coù moät ñaïi haùn, da ñen nhö ñoàng, luùc thuyeàn töø töø caäp
bôø thì haén ñang naèm ngöûa nhìn trôøi, nôi coät buoàm.
Haén naèm, tay dang ra, chaân duoãi thaúng, toû roõ thaân voùc to lôùn phi
thöôøng.
Thuyeàn caëp bôø, chaïm phaûi baõi caùt, haén giaät mình, vuït ñöùng leân,
Ñaû töï: Muoicon

338

Trình baøy: ÑHT

Nguyeân taùc: Coå LongDòch giaû: Thöông Lan

mieäng caøu nhaøu haén nhaûy xuoáng, roài naém ñaàu thuyeàn keùo leân treân xa
haún maët nöôùc, con thuyeàn naëng neà laém maø haén keùo deã daøng, khoâng ñeå
loä moät coá gaéng naøo.
Haén ñöùng leân, troâng haén nhö caùi thaùp, chieàu cao ít nhaát cuõng treân
tröôïng, vôùi chieàu cao ñoù, dó nhieân vai haén phaûi roäng, löng phaûi to, chaân
tay phaûi lôùn.
Haén vaän boä y phuïc voõ só, neáu laø ngöôøi thöôøng thì coù leõ laø vöøa taàm
voùc, song ñoái vôùi haén thì chaúng khaùc naøo moät keû tröôûng thaønh vôù voäi y
phuïc treû con maø maëc vaøo, vöøa ngaén, vöøa cheït, ngaén gaàn nhö traàn
truoàng, cheït ñeán khoù day trôû, neáu cöû ñoäng maïnh raát coù theå seõ raùch toaïc
ra.
Nhöng cuõng may, loaïi y phuïc ñoù luoân luoân laøm baèng haøng vaûi raén
chaéc thaønh ra coù theå chòu ñöïng vôùi haén laâu ngaøy.
Thoaùng nhìn qua taát hieåu ngay boä y phuïc ñoù khoâng phaûi cuûa haén
roài, bôûi chaúng ai may moät boä y phuïc sai leäch kích thöôùc quaù khoâi haøi
nhö vaäy. Khoâng phaûi cuûa haén thì dó nhieân laø hoaëc haén taïm möôïn, hoaëc
haén cöôùp ñoaït maø duøng.
Thaân hình hoä phaùp ñoù gaây khieáp ñaûm ch...
Nguyeân taùc: Coå Long www.vietkiem.com Dòch giaû: Thöông Lan
Ñaû töï: Muoicon Trình baøy: ÑHT
338
A
A
Â
Â
n
n
T
T
h
h
u
u
ø
ø
K
K
i
i
e
e
á
á
m
m
L
L
u
u
ï
ï
c
c
Chöông 11
M
M
o
o
ä
ä
t
t
l
l
a
a
à
à
n
n
K
K
e
e
á
á
t
t
N
N
g
g
h
h
ó
ó
a
a
B
Bình minh ñaõ veà, vuøng duyeân haûi qua côn gioâng baõo
phuõ phaøng ñaõ laáy laïi phaàn naøo phong quang thuûy tuù
sôn kyø, maët duø coøn raûi raùc ñoù ñaây nhöõng di tích taøn
phaù.
Moät chieác ngö thuyeàn töø phöông baéc ñeán, caäp bôø.
Goïi laø thuyeàn bôûi noù löôùt treân maët nöôùc, tieán ñeán nôi muoán ñeán, bôûi noù
khoâng laø beø, chöù thöïc ra, noù coù hình daùng heát söùc quaùi dò, coù theå baûo
treân theá gian naøy, khoâng coù moät chieác thöù hai naøo.
Thuyeàn hình vuoâng vuoâng, daøi daøi, baèng maáy caønh caây gheùp laïi,
caønh khoâng loät voû, khoâng ñeõo suoâng treân nhöõng caønh caây coù caùi mui
hình tam giaùc.
Ñaëc bieät nhaát laø caùnh buoàm to gaáp ba thaân thuyeàn, coù veû chaéc laém,
thaân thuyeàn tuy baèng caønh caây gheùp laïi, cuõng chaéc khoâng keùm, duø
truøng döông coù gaëp soùng to gioù lôùn, cuõng chaúng vôõ tan.
Treân thuyeàn coù moät ñaïi haùn, da ñen nhö ñoàng, luùc thuyeàn töø töø caäp
bôø thì haén ñang naèm ngöûa nhìn trôøi, nôi coät buoàm.
Haén naèm, tay dang ra, chaân duoãi thaúng, toû roõ thaân voùc to lôùn phi
thöôøng.
Thuyeàn caëp bôø, chaïm phaûi baõi caùt, haén giaät mình, vuït ñöùng leân,
Ân thù kiếm lục - chương 11 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ân thù kiếm lục - chương 11 - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Ân thù kiếm lục - chương 11 9 10 507