Ktl-icon-tai-lieu

Ân thù kiếm lục - Chương 21

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 509 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nguyeân taùc: Coå LongDòch giaû: Thöông Lan

AÂn Thuø Kieám Luïc
Chöông 21

Nhaãn Ñieàu Khoù Nhaãn

Naêm naêm qua!
Cuõng coù theå laø saùu naêm!
Töø ngaøy Töû Y Haàu taï theá, ngöôøi treân thuyeàn buoàm
nguõ saéc phaûi ñieâu linh, phieâu baït khaép boán phöông
trôøi.
Ñang soáng trong nhung luïa, boãng döng bò tung ra treân vaïn neûo
ñöôøng, khoâng nôi nöông töïa, khoâng ngheà nghieäp, thöû hoûi coù nöõ nhaân
naøo maø chaúng hôn moät laàn tao ngoä chua cay?
Laø nam nhi, Phöông Böûu Nhi coøn phaûi chòu bao cuoäc phuø traàm, vaøo
nguy ra hieåm, huoáng hoà laø moät nöõ nhaân bò haát ra veä ñöôøng hoaø caûnh
thaûm thöông?
Ñoàng caûnh töông lieân, huoáng chi ñaõ coù luùc ñoàng tình töông caûm?
Gaëp nhau roài heát khoùc laïi cöôøi, heát buoàn laïi vui, bi hoaøi xuùc ñoäng daâng
leân cao ñoä.
Thaáy Chaâu Nhi, Phöông Böõu Nhi laïi nhôù ñeán Hoà Baát Saàu roài chaøng
laïi lieân töôûng ñeán Thuûy Thieân Cô, ñeán tieåu coâng chuùa, nguoàn caûm xuùc
laïi soâi ñoäng trôû laïi sau khi laéng dòu!
AÂu Döông Chaâu coøn nhoøa ngaán leä, nhöng mieäng laïi cöôøi töôi:
- Ta nghe giang hoà truyeàn thuyeát, moät thieáu nieân taøi tuaán vöøa xuaát
hieän, ta nghó ngay ñeán ngöôi! Ta ñoaùn khoâng laàm.
Ñaû töï: Thanh Thanh

661

Trình baøy: ÑHT

Nguyeân taùc: Coå LongDòch giaû: Thöông Lan

Naøng döøng laïi, ñieåm nuï cöôøi duyeân tieáp noái:
- Ta bieát laø ngöôi neân ta chaúng coøn laï gì haøng traêm, haøng ngaøn
thieáu nöõ mô voïng ñeán ngöôi, tìm ngöôi nhö baày thieâu thaân tìm löûa.
Treân theá gian naøy coøn moät thieáu nieân naøo coù caùi söùc huùt nhaïy vaø maïnh
nhö ngöôi ñaâu! Böûu Nhi ôi! Ta cao höùng voâ cuøng!
Phöông Böûu Nhi ñoû maët leân.
AÂu Döông Chaâu ñaûo maét nhìn quanh, aùnh maét loä nieàm bieát ôn naøng
voøng tay caûm taï:
- Trong nhöõng ngaøy qua, Böûu Nhi ñöôïc caùc vò chieáu coá taän tình,
ñieàu ñoù laøm cho toâi khích ñoäng laém laém. Xin môøi caùc vò nhaän cho moät
cheùn röôïu laït ñeå ñaùnh daáu söï tao ngoä cuûa toâi cuøng caùc vò, maø cuõng laø söï
truøng phuøng vôùi Böûu Nhi!
Kim Toå Laâm nghe yeát haàu ngöùa ngaùy khoù chòu khaùc laï, khoâng ñôïi
moïi ngöôøi toû thaùi ñoä, voäi cao gioïng phuï hoïa:
- YÙ kieán hay! Baát cöù tao ngoä hay truøng phuøng naøo chaúng coù röôïu
meàm moâi, ñeàu voâ vò caû!
Roài y naâng cao cheùn, cheùn vöøa keà mieäng laø röôïu chui toït qua moâi
nhanh hôn gioù loøn qua khe cöûa.
Y vaø AÂu Döông Chaâu gaàn nhö ñoàng thôøi caïn cheùn.
Những ngöôøi kia khoâng theå laøm khaùc hôn cuõng caïn...
Nguyeân taùc: Coå Long www.vietkiem.com Dòch giaû: Thöông Lan
Ñaû töï: Thanh Thanh Trình baøy: ÑHT
661
A
A
Â
Â
n
n
T
T
h
h
u
u
ø
ø
K
K
i
i
e
e
á
á
m
m
L
L
u
u
ï
ï
c
c
Chöông 21
N
N
h
h
a
a
ã
ã
n
n
Ñ
Ñ
i
i
e
e
à
à
u
u
K
K
h
h
o
o
ù
ù
N
N
h
h
a
a
ã
ã
n
n
Naêm naêm qua!
Cuõng coù theå laø saùu naêm!
Töø ngaøy Töû Y Haàu taï theá, ngöôøi treân thuyeàn buoàm
nguõ saéc phaûi ñieâu linh, phieâu baït khaép boán phöông
trôøi.
Ñang soáng trong nhung luïa, boãng döng tung ra treân vaïn neûo
ñöôøng, khoâng nôi nöông töïa, khoâng ngheà nghieäp, thöû hoûi coù nöõ nhaân
naøo maø chaúng hôn moät laàn tao ngoä chua cay?
Laø nam nhi, Phöông Böûu Nhi coøn phaûi chòu bao cuoäc phuø traàm, vaøo
nguy ra hieåm, huoáng hoà laø moät nöõ nhaân haát ra veä ñöôøng hoaø caûnh
thaûm thöông?
Ñoàng caûnh töông lieân, huoáng chi ñaõ coù luùc ñoàng tình töông caûm?
Gaëp nhau roài heát khoùc laïi cöôøi, heát buoàn laïi vui, bi hoaøi xuùc ñoäng daâng
leân cao ñoä.
Thaáy Chaâu Nhi, Phöông Böõu Nhi laïi nhôù ñeán Hoà Baát Saàu roài chaøng
laïi lieân töôûng ñeán Thuûy Thieân Cô, ñeán tieåu coâng chuùa, nguoàn caûm xuùc
laïi soâi ñoäng trôû laïi sau khi laéng dòu!
AÂu Döông Chaâu coøn nhoøa ngaán leä, nhöng mieäng laïi cöôøi töôi:
- Ta nghe giang hoà truyeàn thuyeát, moät thieáu nieân taøi tuaán vöøa xuaát
hieän, ta nghó ngay ñeán ngöôi! Ta ñoaùn khoâng laàm.
Ân thù kiếm lục - Chương 21 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ân thù kiếm lục - Chương 21 - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Ân thù kiếm lục - Chương 21 9 10 555