Ktl-icon-tai-lieu

Ân thù kiếm lục - Chương 30

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 477 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nguyeân taùc: Coå Long

Dòch giaû: Thöông Lan

AÂn Thuø Kieám Luïc
Chöông 30

Thuû Tuùc Töông Taøn

Tieáng chaân ngöôøi caøng luùc caøng gaàn, chöøng nhö ai ñoù
khoâng böôùc ñi gaáp laém.

Moät thoaùng sau coù tieáng ngöôøi vang leân:
- Nôi ñaây yeân tónh laém roài, chuùng ta chaúng sôï ai ñeán
quaáy nhieãu, mình coù theå noùi chuyeän maø chaúng sôï ai
rình nghe...
Gioïng noùi raát quen thuoäc, phaûng phaát gioïng noùi cuûa ngöôøi raát thaân
vôùi chaøng.
Nhöng ngöôøi phaùt ra gioïng noùi ñoù laø ai?
Chaøng ñaõ ñoaùn ra chöa?...
Chaøng muoán nhìn taän maët, song ñaát phuû ñaày maët che khuaát taàm
maét cuûa chaøng...
Maø duø khoâng coù lôùp ñaát che, chaøng cuõng chaúng laøm sao nhìn ñöôïc
töø döôùi loã huyeät khaù saâu, ngöôøi naøo ñoù coøn caùch loã huyeät xa xa, chaøng
thì khoâng ngoùc ñaàu leân noåi ñeå nhìn qua meùp huyeät.
Caâu noùi cuûa ngöôøi ñoù, chöùng toû laø beân treân huyeät coù ít nhaát hai
ngöôøi.
Nhìn khoâng ñöôïc, Phöông Böûu Ngoïc laéng tai nghe.
Ngöôøi kia ñaùp:
- Ñaõ coù ñieàu bí maät, muoán thöông löôïng vôùi ta taïi sao ngöôi khoâng
Ñaû töï: Muoicon

914

Trình baøy: ÑHT

Nguyeân taùc: Coå LongDòch giaû: Thöông Lan

ñaøng hoaøng tìm ta, thaúng thaén coâng khai baøn luaän, laïi heïn ta ñeán choán
naøy, coøn bao ñaàu bao maët giaáu chaân töôùng, thaät ta chaúng hieåu noåi!
Gioïng noùi sau cuøng coù veû cao ngaïo, Phöông Böûu Ngoïc nhaän ra ngöôøi
vöøa noùi, ñoù laø Laõnh Baêng Ngö.
Ngöôøi tröôùc cöôøi nheï:
- Giaù nhö ngöôi tin ñöôïc ta thì caàn chi bieát maët bieát maøy ta? Coøn
nhö ngöôi chaúng tin ta thì bieát maø laøm gì?
Laõnh Baêng Ngö traàm ngaâm moät luùc:
- Ñöôïc roài! Ta chôø nghe ngöôi noùi caùi vieäc toan thöông löôïng vôùi ta.
Noùi ñi!
Ngöôøi tröôùc khoâng voäi thoát, ñaûo maét nhìn quanh khu röøng hoa, xem
coù ñuùng laø nôi ñaây hoaøn toaøn yeân tónh hay khoâng.
Thaùi ñoä cuûa ngöôøi ñoù, chöùng toû söï vieäc saép thöông löôïng giöõa hoï
phaûi laø quan troïng laém.
Ñaõ bieát nôi ñaây vaéng ngöôøi, vaäy maø tröôùc khi vaøo ñeà, coøn quan saùt
kyõ, quaû thaät con ngöôøi ñoù thaän troïng phi thöôøng...
Nhöng cöù quan saùt kyõ ñi, cöù deø daët kyõ ñi, chaéc chaén laø treân maët ñaát
chaúng coù moät ai rình nghe loït caâu chuyeän bí maät, saép ñöôïc ñem ra
thöông löôïng. Ngöôøi ñoù naèm moäng cuõng chaúng töôûng noåi döôùi loøng ñaát
laïnh, coù moät keû ñang chuù yù laéng nghe...
Vaø treân ñôøi naøy, ñöøng ai töôûng laø coù moät ñieàu bí maät naøo hoaøn
toaøn.
Gioù ñeâm queùt qua thoåi bay ...
Nguyeân taùc: Coå Long www.vietkiem.com Dòch giaû: Thöông Lan
Ñaû töï: Muoicon Trình baøy: ÑHT
914
A
A
Â
Â
n
n
T
T
h
h
u
u
ø
ø
K
K
i
i
e
e
á
á
m
m
L
L
u
u
ï
ï
c
c
Chöông 30
T
T
h
h
u
u
û
û
T
T
u
u
ù
ù
c
c
T
T
ö
ö
ô
ô
n
n
g
g
T
T
a
a
ø
ø
n
n
Tieáng chaân ngöôøi caøng luùc caøng gaàn, chöøng nhö ai ñoù
khoâng böôùc ñi gaáp laém.
Moät thoaùng sau coù tieáng ngöôøi vang leân:
- Nôi ñaây yeân tónh laém roài, chuùng ta chaúng sôï ai ñeán
quaáy nhieãu, mình coù theå noùi chuyeän maø chaúng sôï ai
rình nghe...
Gioïng noùi raát quen thuoäc, phaûng phaát gioïng noùi cuûa ngöôøi raát thaân
vôùi chaøng.
Nhöng ngöôøi phaùt ra gioïng noùi ñoù laø ai?
Chaøng ñaõ ñoaùn ra chöa?...
Chaøng muoán nhìn taän maët, song ñaát phuû ñaày maët che khuaát taàm
maét cuûa chaøng...
Maø duø khoâng coù lôùp ñaát che, chaøng cuõng chaúng laøm sao nhìn ñöôïc
töø döôùi loã huyeät khaù saâu, ngöôøi naøo ñoù coøn caùch loã huyeät xa xa, chaøng
thì khoâng ngoùc ñaàu leân noåi ñeå nhìn qua meùp huyeät.
Caâu noùi cuûa ngöôøi ñoù, chöùng toû laø beân treân huyeät coù ít nhaát hai
ngöôøi.
Nhìn khoâng ñöôïc, Phöông Böûu Ngoïc laéng tai nghe.
Ngöôøi kia ñaùp:
- Ñaõ coù ñieàu maät, muoán thöông löôïng vôùi ta taïi sao ngöôi khoâng
Ân thù kiếm lục - Chương 30 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ân thù kiếm lục - Chương 30 - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Ân thù kiếm lục - Chương 30 9 10 571