Ktl-icon-tai-lieu

Ân thù kiếm lục - chương 44

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 441 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nguyeân taùc: Coå LongDòch giaû: Thöông Lan

AÂn Thuø Kieám Luïc
Chöông 44

Nguõ Haønh Cung thaàn bí
Phöông Böûu Ngoïc mæm cöôøi:
- Hoûi moät vì caâu cuõng chaúng ñöôïc nöõa sao hôû coâ
nöông?
Tieåu coâng chuùa cöôøi nheï:
- Ngöôi mua loøng ta phaûi khoâng? Ngöôi…
Boãng naøng traàm laïnh göông maët, tieáp:
- Ngöôi cuõng laï luøng thaät, tröôùc maët ta coù luùc ngöôi tranh khoân,
ngöôi laán hieáp ta, ta ñuoái lyù phaûi chòu thua, coù luùc ngöôi laïi toû ra nhu
hieàn, hoaø thuaän, noùi sao nghe vaäy, ngoan ngoaõn nhö moät ngoác töû, nhö
chaúng hieåu moät söï vieäc gì. Taïi sao theá chöù? Ngöôi xem ta laø moät treû nít
leân naêm leân baûy chaêng?
Phöông Böûu Ngoïc söõng sôø nhìn thoaùng qua naêm baûy löôït roài buoâng
nheï tieáng thôû daøi:
- Raát tieác coâ nöông chaúng coøn nhö moät coâ beù caém hoa nhö ngaøy
naøo, hay chuù yù caém hoa hôn, chæ thích moät vieäc hay caém hoa vaøo bình!
Giaù nhö coâ nöông trôû laïi beù hôn nhö ngaøy xöa thì… hay bieát maáy! Hay
bieát maáy!
Tieåu coâng chuùa chôùp ngôøi aùnh maét roài möôøi ngoùn tay rung rung, roài
ñoâi moâi moïng ñoû rung rung.
Chöøng nhö naøng muoán noùi gì ñoù.
Nhöng, naøng caén moâi, roài nhaûy xuoáng ñaát, ñoaïn chaïy vuït tôùi tröôùc.
Ñaû töï: Quan Taøi

1296

Trình baøy: ÑHT

Nguyeân taùc: Coå LongDòch giaû: Thöông Lan

X
Daâu ñaõ ñöôïc haùi laù roài, caønh thöa, caû hai chaïy döôùi caønh daâu nhaém
höôùng ñaõ ñònh tröôùc maø chaïy, do ñoù ñeå theo doõi deã daøng cöû ñoäng cuûa Lyù
Danh Sanh.
Caû hai coøn trong moät khoaûng an toaøn, naèm neùp mình saùt meùp ñaát.
Lyù Danh Sanh khoâng heà bieát coù ngöôøi naèm canh ñang theo doõi
haønh ñoäng cuûa haén.
Ñöøng noùi Phöông Böûu Ngoïc vaø Tieåu coâng chuùa im hôi, baët tieáng,
neáu nhö caû hai coù gaây tieáng ñoäng, vò taát Lyù Danh Sanh nghe loït?
Bôûi luùc ñoù haén ngöng thaàn chuù yù veà phía tröôùc maët. Chöøng nhö haén
coù nghe moät thanh aâm gì…
Moät côn gioù thoaûng qua, mang ñeán cho haén laãn Phöông Böûu Ngoïc
vaø tieåu coâng chuùa tieáng vuõ khí chaïm nhau xuaát phaùt töø phía ngoïn nuùi coù
röøng daøy bao phuû.
Chen laãn tieáng chaïm vuõ khí, coù tieáng gaét, tieáng quaùt, kì quaùi hôn
nöõa, laïi coù caû tieáng cöôøi cuûa nöõ, phuï hoïa vôùi tieáng cöôøi luoân coù tieáng voã
tay.
Nhöõng thöù tieáng ñoù naøo phaûi coù theå cuøng phaùt sinh ra moät luùc, bôûi
khoâng ai ñaùnh nhau, vöøa cöôøi vöøa maéng, laïi coù theå voã tay ñöôïc.
Caùi ñaïo lyù laø nhö vaäy, caùi ñaïo lyù chaúng theå chaáp nhaän moät söï
ng...
Nguyeân taùc: Coå Long www.vietkiem.com Dòch giaû: Thöông Lan
Ñaû töï: Quan Taøi Trình baøy: ÑHT
1296
A
A
Â
Â
n
n
T
T
h
h
u
u
ø
ø
K
K
i
i
e
e
á
á
m
m
L
L
u
u
ï
ï
c
c
Chöông 44
N
N
N
g
g
g
u
u
u
õ
õ
õ
H
H
H
a
a
a
ø
ø
ø
n
n
n
h
h
h
C
C
C
u
u
u
n
n
n
g
g
g
t
t
t
h
h
h
a
a
a
à
à
à
n
n
n
b
b
b
í
í
í
Phöông Böûu Ngoïc mæm cöôøi:
- Hoûi moät caâu cuõng chaúng ñöôïc nöõa sao hôû coâ
nöông?
Tieåu coâng chuùa cöôøi nheï:
- Ngöôi mua loøng ta phaûi khoâng? Ngöôi…
Boãng naøng traàm laïnh göông maët, tieáp:
- Ngöôi cuõng laï luøng thaät, tröôùc maët ta coù luùc ngöôi tranh khoân,
ngöôi laán hieáp ta, ta ñuoái lyù phaûi chòu thua, coù luùc ngöôi laïi toû ra nhu
hieàn, hoaø thuaän, noùi sao nghe vaäy, ngoan ngoaõn nhö moät ngoác töû, nhö
chaúng hieåu moät söï vieäc gì. Taïi sao theá chöù? Ngöôi xem ta laø moät treû nít
leân naêm leân baûy chaêng?
Phöông Böûu Ngoïc söõng sôø nhìn thoaùng qua naêm baûy löôït roài buoâng
nheï tieáng thôû daøi:
- Raát tieác coâ nöông chaúng coøn nhö moät coâ beù caém hoa nhö ngaøy
naøo, hay chuù caém hoa hôn, chæ thích moät vieäc hay caém hoa vaøo bình!
Giaù nhö coâ nöông trôû laïi beù hôn nhö ngaøy xöa thì… hay bieát maáy! Hay
bieát maáy!
Tieåu coâng chuùa chôùp ngôøi aùnh maét roài möôøi ngoùn tay rung rung, roài
ñoâi moâi moïng ñoû rung rung.
Chöøng nhö naøng muoán noùi gì ñoù.
Nhöng, naøng caén moâi, roài nhaûy xuoáng ñaát, ñoaïn chaïy vuït tôùi tröôùc.
Ân thù kiếm lục - chương 44 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ân thù kiếm lục - chương 44 - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Ân thù kiếm lục - chương 44 9 10 776