Ktl-icon-tai-lieu

Ân thù kiếm lục - Chương 8

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 559 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nguyeân taùc: Coå LongDòch giaû: Thöông Lan

AÂn Thuø Kieám Luïc
Chöông 8

Moät Röøng Khoâng Hai Hoå

Nhöng taát caû haøo kieät anh huøng treân bôø bieån, qua
phuùt giaây söûng soát tröôùc caùi ngaõ xuoáng nöôùc cuûa Töû Y
Haàu. Hoï cuõng böøng tænh, ai ai cuõng thaáy coù caùi gì
ngaên chaän nôi yeát haàu. Ai ai cuõng caûm thaáy moät vieân
ñaù taûng to lôùn ñang ñeø naëng treân con tim hoï, hoï
khoâng coøn thôû noåi...
Khung caûnh vaãn tónh mòch nhö tröôùc, xem ra coøn coù
phaàn naëng neà hôn tröôùc.
Laâu laém, coù keû keâu leân kinh hoaøng. Moät ngöôøi keâu, nhieàu ngöôøi phuï
hoïa, nhöng tieáng keâu khoâng phaûi khôi töø nhöõng ngöôøi treân bôø maø do
boïn ngöôøi treân chieác thuyeàn buoàm nguõ saéc.
Tieáng keâu vang doäi nhö xeù khoâng gian. Tieáp theo tieáng keâu kinh
hoaøng khuûng khieáp laø nhöõng tieáng khoùc naõo nuøng.
Hoï gaøo to, ñuùng hôn hoï gaøo taän löïc bình sinh, neân laàn löôït ngaõ
xuoáng saøn thuyeàn, maët maøy daøn duïa leä thaûm.
Rieâng tieåu coâng chuùa thì ñaõ hoân meâ töø laâu Naøng baát tænh ngay töø
luùc Töû Y Haàu rôi xuoáng nöôùc.
Phöông Böûu Nhi laø ngöôøi ngoaøi cuoäc, khoùc khoâng lyù do, cöôøi khoâng
nôõ loøng naøo. Haén laëng ngöôøi, haù hoác moàm, giöông troøn maét. Haén naøo
phaûi laø ngöôøi cuûa voõ laâm, haén khoâng thöôûng thöùc noåi nhöõng chieâu kieám
taân kyø, haén chæ dao ñoäng vì caûnh, vì tình maø thoâi.
Ñaû töï: Baéc Quaùi

242

Trình baøy: ÑHT

Nguyeân taùc: Coå LongDòch giaû: Thöông Lan

Nôi maët bieån, ngöôøi aùo traéng vaãn ñöùng nguyeân trong tö theá ñoù moät
luùc laâu, ñoaïn vaän coâng ñieàu khieån nöûa phaàn thuyeàn höôùng thaúng vaøo bôø.
Ñaèng sau haén, soùng nöôùc noåi cao, aùnh taø ñöông chieáu dieäu, taêng theâm
phaàn kieâu duõng cho con ngöôøi huøng!
Nôi bôø bieån, quaàn huøng ñeàu im laëng, taát caû ñeàu cuùi ñaàu, nhö haøng
ngaøn tín ñoà kính caån cung nghinh giaùo chuû...
Treân thuyeàn buoàm nguõ saéc, baàu khoâng khí ñöôïm maøu tang toùc.
Treân bôø bieån, quaàn huøng hoài hoäp haõi huøng. Ngoaøi xa xa, treân maët nöôùc
moät boùng ngöôøi töø ñaùy saâu nhoâ leân, ngöôøi ñoù dó nhieân toaøn thaân öôùt
suõng, nhöng oai khí vaãn boäc loä roõ raøng, thoaùng nhìn qua ai ai cuõng sinh
loøng kính phuïc.
Ngöôøi ñoù nhoâ leân, tung mình khoûi maët nöôùc, xuaát hieän nhö haûi
thaàn töø Long cung du haønh haûi phaän...
Ngöôøi ñoù laø Töû Y Haàu.
Thì ra laõo chöa cheát! Laõo vaãn coøn oai khí nhö thuôû naøo. Söï xuaát
hieän cuûa laõo ngoaøi söùc töôûng töôïng cuûa moï...
Nguyeân taùc: Coå Long www.vietkiem.com Dòch giaû: Thöông Lan
Ñaû töï: Baéc Quaùi Trình baøy: ÑHT
242
A
A
Â
Â
n
n
T
T
h
h
u
u
ø
ø
K
K
i
i
e
e
á
á
m
m
L
L
u
u
ï
ï
c
c
Chöông 8
M
M
o
o
ä
ä
t
t
R
R
ö
ö
ø
ø
n
n
g
g
K
K
h
h
o
o
â
â
n
n
g
g
H
H
a
a
i
i
H
H
o
o
å
å
N
Nhöng taát caû haøo kieät anh huøng treân bôø bieån, qua
phuùt giaây söûng soát tröôùc caùi ngaõ xuoáng nöôùc cuûa Töû Y
Haàu. Hoï cuõng böøng tænh, ai ai cuõng thaáy coù caùi
ngaên chaän nôi yeát haàu. Ai ai cuõng caûm thaáy moät vieân
ñaù taûng to lôùn ñang ñeø naëng treân con tim hoï, hoï
khoâng coøn thôû noåi...
Khung caûnh vaãn tónh mòch nhö tröôùc, xem ra coøn coù
phaàn naëng neà hôn tröôùc.
Laâu laém, coù keû keâu leân kinh hoaøng. Moät ngöôøi keâu, nhieàu ngöôøi phuï
hoïa, nhöng tieáng keâu khoâng phaûi khôi töø nhöõng ngöôøi treân bôø maø do
boïn ngöôøi treân chieác thuyeàn buoàm nguõ saéc.
Tieáng keâu vang doäi nhö xeù khoâng gian. Tieáp theo tieáng keâu kinh
hoaøng khuûng khieáp laø nhöõng tieáng khoùc naõo nuøng.
Hoï gaøo to, ñuùng hôn hoï gaøo taän löïc bình sinh, neân laàn löôït ngaõ
xuoáng saøn thuyeàn, maët maøy daøn duïa leä thaûm.
Rieâng tieåu coâng chuùa thì ñaõ hoân meâ töø laâu Naøng baát tænh ngay töø
luùc Töû Y Haàu rôi xuoáng nöôùc.
Phöông Böûu Nhi laø ngöôøi ngoaøi cuoäc, khoùc khoâng lyù do, cöôøi khoâng
nôõ loøng naøo. Haén laëng ngöôøi, haù hoác moàm, giöông troøn maét. Haén naøo
phaûi laø ngöôøi cuûa voõ laâm, haén khoâng thöôûng thöùc noåi nhöõng chieâu kieám
taân kyø, haén chæ dao ñoäng vì caûnh, vì tình maø thoâi.
Ân thù kiếm lục - Chương 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ân thù kiếm lục - Chương 8 - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Ân thù kiếm lục - Chương 8 9 10 439