Ktl-icon-tai-lieu

An toàn lao động: Chương 7

Được đăng lên bởi ngocthientammao-gmail-com
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 533 lần   |   Lượt tải: 0 lần
- 78 -

C
CH
H¦
¦¥
¥N
NG
Gv
viiii:: K
Kü
üt
th
hu
uË
Ët
t pph
hß
ßn
ng
gc
ch
h¸
¸y
yv
vµ
µc
ch
h÷
÷a
ac
ch
h¸
¸y
y
§1 kh¸i niÖm vÒ ch¸y næ

I.B¶n chÊt cña sù ch¸y:
-Sù ch¸y lµ qu¸ tr×nh lý ho¸ phøc t¹p mµ c¬ së cña nã lµ ph¶n øng «xy ho¸ x¶y ra 1 c¸ch
nhanh chãng cã kÌm theo sù to¶ nhiÖt vµ ph¸t ra tia s¸ng.
-Trong ®iÒu kiÖn b×nh th−êng, sù ch¸y xuÊt hiÖn vµ tiÕp diÔn trong tæ hîp gåm cã chÊt ch¸y,
kh«ng khÝ vµ nguån g©y löa. Trong ®ã chÊt ch¸y vµ kh«ng khÝ tiÕp xóc víi nã t¹o thµnh hÖ
thèng ch¸y, cßn nguån g©y löa lµ xung l−îng g©y ra trong hÖ thèng ph¶n øng ch¸y. HÖ thèng
chØ cã thÓ ch¸y ®−îc víi 1 tû lÖ nhÊt ®Þnh gi÷a chÊt ch¸y vµ kh«ng khÝ.
-Qu¸ tr×nh ho¸ häc cña sù ch¸y cã kÌm theo qu¸ tr×nh biÕn ®æi lý häc nh− chÊt r¾n ch¸y
thµnh chÊt láng, chÊt láng ch¸y bÞ bay h¬i.
1.DiÔn biÕn qu¸ tr×nh ch¸y:
-Qu¸ tr×nh ch¸y cña vËt r¾n, lámg, khÝ ®Òu gåm cã nh÷ng giai ®o¹n sau:
• ¤xy ho¸.
• Tù bèc ch¸y.
• Ch¸y.
-Qu¸ tr×nh ch¸y cña vËt r¾n, chÊt láng vµ khÝ cã thÓ tãm t¾t trong s¬ ®å biÓu diÔn sau:

-Tuú theo møc ®é tÝch luü nhiÖt trong qu¸ tr×nh «xy ho¸ lµm cho tèc ®é ph¶n øng t¨ng lªn,
chuyÓn sang giai ®o¹n tù bèc ch¸y vµ xuÊt hiÖn ngän löa.
-Ph¶n øng ho¸ häc vµ hiÖn t−îng vËt lý trong qu¸ tr×nh ch¸y cßn cã thÓ g©y ra næ. Nã lµ sù
biÓn ®æi vÒ mÆt ho¸ häc cña c¸c chÊt. Sù biÕn ®æi nµy x¶y ra trong ra trong 1 thêi gian rÊt

- 79 -3

-5

ng¾n 1.10 -1.10 s víi 1 tèc ®é m¹nh to¶ ra nhiÒu chÊt ë thÓ khÝ ®· bÞ ®èt nãng ®Õn 1 nhiÖt
®é cao. Do ®ã sinh ra ¸p lùc rÊt lín ®èi víi m«i tr−êng xung quanh dÉn ®Õn hiÖn t−îng næ.
-Sù thay ®æi nhiÖt ®é cña vËt chÊt ch¸y trong qu¸ tr×nh ch¸y diÔn biÕn nh− ë ®å thÞ:

• Trong giai ®o¹n ®Çu tõ tp-to: nhiÖt ®é t¨ng chËm v× nhiÖt l−îng ph¶i tiªu hao ®Ó ®ãt
nãng vµ ph©n tÝch vËt chÊt.
• Tõ nhiÖt ®é to-tt lµ nhiÖt ®é b¾t ®Çu «xy ho¸ th× nhiÖt ®é cña vËt chÊt ch¸y t¨ng nhanh
v× ngoµi nhiÖt l−îng tõ ngoµi truyÒn vµo cßn cã nhiÖt l−îng to¶ ra do ph¶n øng «xy
ho¸. NÕu lóc nµy ngõng cung cÊp nhiÖt l−îng cho vËt chÊtch¸y vµ nhiÖt l−îng sinh ra
do ph¶n øng «xy ho¸ kh«ng lín h¬n nhiÖt l−îng to¶ ra bªn ngoµi th× tèc ®é «xy ho¸ sÏ
gi¶m ®i vµ kh«ng thÓ dÉn ®Õn giai ®o¹n tù bèc ch¸y.
• Ng−îc l¹i víi tr−êng hîp trªn th× ph¶n øng «xy ho¸ sÏ t¨ng nhanh chuyÓn ®Õn nhiÖt ®é
tù bèc ch¸y tt.
• Tõ lóc nµy nhiÖt ®é sÏ t¨ng rÊt nhanh nh−ng ®Õn nhiÖt ®é tn th× ngän löa míi xuÊt hiÖn.
NhiÖt ®é nµy xÊp xØ b»ng nhiÖt ®é ch¸y tc.
2.Qu¸ tr×nh ph¸t sinh ra ch¸y:
-NhiÖt ®é tù bèc ch¸y cña c¸c chÊt ch¸y th× rÊt kh¸c nhau: 1 sè chÊt cao h¬n 500oC, 1 sè kh¸c
th× thÊp h¬n...
- 78 -
C
C
C
H
H
H
¦
¦
¦
¥
¥
¥
N
N
N
G
G
G
v
v
v
i
i
i
i
i
i
:
:
:
K
K
K
ü
ü
ü
t
t
t
h
h
h
u
u
u
Ë
Ë
Ë
t
t
t
p
p
p
h
h
h
ß
ß
ß
n
n
n
g
g
g
c
c
c
h
h
h
¸
¸
¸
y
y
y
v
v
v
µ
µ
µ
c
c
c
h
h
h
÷
÷
÷
a
a
a
c
c
c
h
h
h
¸
¸
¸
y
y
y
§1kh¸i niÖm vÒ ch¸y næ
I.B¶n chÊt cña sù ch¸y:
-Sù ch¸y lµ qu¸ tr×nh lý ho¸ phøc t¹p mµ c¬ së cña nã lµ ph¶n øng «xy ho¸ x¶y ra 1 c¸ch
nhanh chãng cã kÌm theo sù to¶ nhiÖt vµ ph¸t ra tia s¸ng.
-Trong ®iÒu kiÖn b×nh thêng, sù ch¸y xuÊt hiÖn vµ tiÕp diÔn trong tæ hîp gåm cã chÊt ch¸y,
kh«ng khÝ vµ nguån g©y löa. Trong ®ã chÊt ch¸y vµ kh«ng khÝ tiÕp xóc víi nã t¹o thµnh hÖ
thèng ch¸y, cßn nguån g©y löa lµ xung lîng g©y ra trong hÖ thèng ph¶n øng ch¸y. HÖ thèng
chØ cã thÓ ch¸y ®îc víi 1 tû lÖ nhÊt ®Þnh gi÷a chÊt ch¸y vµ kh«ng khÝ.
-Qu¸ tr×nh ho¸ häc cña sù ch¸y cãm theo qu¸ tr×nh biÕn ®æi lý häc nh chÊt r¾n ch¸y
thµnh chÊt láng, chÊt láng ch¸y bÞ bay h¬i.
1.DiÔn biÕn qu¸ tr×nh ch¸y:
-Qu¸ tr×nh ch¸y cña vËt r¾n, lámg, khÝ ®Òu gåm cã nh÷ng giai ®o¹n sau:
¤xy ho¸.
Tù bèc ch¸y.
Ch¸y.
-Qu¸ tr×nh ch¸y cña vËt r¾n, chÊt láng vµ khÝ cã thÓ tãm t¾t trong s¬ ®å biÓu diÔn sau:
-Tuú theo møc ®é tÝch luü nhiÖt trong qu¸ tr×nh «xy ho¸ lµm cho tèc ®é ph¶n øng t¨ng lªn,
chuyÓn sang giai ®o¹n tù bèc ch¸y vµ xuÊt hiÖn ngän löa.
-Ph¶n øng ho¸ häc vµ hiÖn tîng vËt lý trong qu¸ tr×nh ch¸y cßn cã thÓ g©y ra næ. Nã lµ sù
biÓn ®æi vÒ mÆt ho¸ häc cña c¸c chÊt. Sù biÕn ®æi nµy x¶y ra trong ra trong 1 thêi gian rÊt
An toàn lao động: Chương 7 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
An toàn lao động: Chương 7 - Người đăng: ngocthientammao-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
An toàn lao động: Chương 7 9 10 200