Ktl-icon-tai-lieu

An toàn pCCC

Được đăng lên bởi ninhmicco
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 488 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Các phương pháp, biện pháp cơ bản về chữa cháy
Một số nội dung về phương pháp và biện pháp chữa cháy:
1. Những vấn đề chung về công tác chữa cháy:
- Khái niệm về chữa cháy: Trong Luật PCCC giải thích từ ngữ chữa cháy là bao gồm các công việc huy
động, triển khai lực lượng, phương tiện chữa cháy, cắt điện, tổ chức thoát nạn, cứu người, cứu tài sản, chống
cháy lan, dập tắt đám cháy và các hoạt động khác có liên quan đến chữa cháy. Tuy vậy, trong khoa học về
PCCC có nghiên cứu quá trình chữa cháy là việc sử dụng lực lượng và phương tiện để tạo thành các điều kiện
làm ngừng sự cháy. Nói cách khác đó là giảm nhiệt độ cháy xuống thấp hơn nhiệt độ tắt dần. Tóm lại, để chữa
cháy cần phải có lực lượng, phương tiện, nước và các vật liệu chữa cháy cùng người chỉ huy chữa cháy để tổ
chức, điều hành các hoạt động cần thiết nhằm dập tắt đám cháy và hạn chế tối đa các thiệt hại về người và tài
sản do đám cháy gây ra.

- Biện pháp cơ bản trong chữa cháy: Luật PCCC (Điều 30) đã quy định cụ thể biện pháp cơ
bản cần phải thực hiện trong hoạt động chữa cháy là,
+ Huy động nhanh nhất các lực lượng, phương tiện để dập tắt ngay đám cháy.
+ Tập trung cứu người, cứu tài sản và chống cháy lan.
+ Thống nhất chỉ huy, điều hành trong chữa cháy.
- Thông tin báo cháy và chữa cháy: (Điều 32 Luật PCCC)
+ Thông tin báo cháy bằng hiệu lệnh hoặc bằng điện thoại. (đối với các thôn, ấp, bản nên chú
trọng dùng hiệu lệnh để thông tin báo cháy cho đội viên dân phòng, còn điện thoại cũng cần được
quan tâm để báo cháy cho đơn vị Cảnh sát PCCC biết).
+ Số điện thoại báo cháy được quy định thống nhất trong cả nước.
- Trách nhiệm chữa cháy và tham gia chữa cháy: (Điều 33 Luật PCCC)
+ Người phát hiện thấy cháy phải bằng mọi cách báo cháy nhanh nhất và chữa cháy; cơ quan,
tổ chức, hộ gia đình và cá nhân gần nơi cháy phải nhanh chóng thông tin và tham gia chữa cháy.
+ Lực lượng PCCC khi nhận được tin báo cháy trong địa bàn được phân công quản lý hoặc
nhận được lệnh điều động phải lập tức đến chữa cháy; trường hợp nhận được thông tin báo cháy
ngoài địa bàn được phân công quản lý thì phải báo ngay cho lực lượng PCCC nơi xảy ra cháy, đồng
thời phải báo cáo cấp trên của mình.
+ Cơ quan Y tế, điện lực, cấp nước, môi trường đô thị, giao thông và các cơ quan hữu quan khác
khi nhận được yêu cầu của người chỉ huy chữa cháy phải nhanh chóng điều động người và phương
tiện đến nơi xảy ra cháy để phục vụ chữa cháy.
+ Lực lượng công an, dân quân, tự vệ có trách nhiệm tổ chức giữ gìn trật tự, bảo vệ khu vực
chữa cháy v...
Các phương pháp, biện pháp cơ bản về chữa cháy
Một số nội dung về phương pháp và biện pháp chữa cháy:
1. Những vấn đề chung về công tác chữa cháy:
- Khái nim vchữa cháy: Trong Luật PCCC giải thích từ ngữ chữa cháy là bao gồm các công việc huy
động, triển khai lực lượng, phương tiện chữa cháy, cắt điện, tổ chức thoát nạn, cứu người, cứu tài sản, chống
cháy lan, dập tắt đám cháy và các hoạt động khác có liên quan đến chữa cháy. Tuy vậy, trong khoa học về
PCCC có nghiên cứu quá trình chữa cháy là việc sử dụng lực lượng và phương tiện để tạo thành các điều kiện
làm ngừng sự cháy. Nói cách khác đó là giảm nhiệt độ cháy xuống thấp hơn nhiệt độ tắt dần. Tóm lại, để chữa
cháy cần phải có lực lượng, phương tiện, nước và các vật liệu chữa cháy cùng người chỉ huy chữa cháy để tổ
chức, điều hành các hoạt động cần thiết nhằm dập tắt đám cháy và hạn chế tối đa các thiệt hại về người và tài
sản do đám cháy gây ra.
- Bin pháp cơ bn trong chữa cháy: Luật PCCC (Điu 30) đã quy đnh cthể bin pháp cơ
bn cần phải thực hin trong hot đng chữa cy ,
+ Huy động nhanh nht các lực lượng, phương tin để dập tt ngay đám cháy.
+ Tập trung cứu người, cu tài sản và chng cháy lan.
+ Thng nhất chỉ huy, điều hành trong chữa cháy.
- Thông tin báo cháy và chữa cháy: (Điu 32 Luật PCCC)
+ Thông tin báo cháy bng hiu lnh hoặc bng đin thoại. (đi vi các thôn, p, bn nên chú
trng dùng hiu lnh để thông tin báo cháy cho đội viên dân phòng, còn đin thoi cũng cn đưc
quan m đ báo cháy cho đơn v Cảnh sát PCCC biết).
+ S điện thoi báo cháy được quy đnh thng nhất trong cc.
- Trách nhim chữa cy và tham gia chữa cháy: (Điu 33 Lut PCCC)
+ Ngưi phát hin thy cháy phi bng mi cách báo cháy nhanh nht và cha cháy; cơ quan,
t chức, h gia đình cá nhân gn nơi cy phi nhanh cng tng tin và tham gia chữa cháy.
+ Lc lưng PCCC khi nhn đưc tin báo cháy trong đan đưc phân công qun lý hoc
nhn đưc lệnh điu đng phi lp tc đến cha cháy; trưng hp nhn đưc thông tin báo cháy
ngoài đa bàn được phân công quản lý t phải báo ngay cho lc lưng PCCC nơi xảy ra cháy, đng
thi phi báo cáo cấp trên của nh.
+ Cơ quan Y tế, điện lc, cấp nước, môi tờng đô th, giao thông và các cơ quan hu quan khác
khi nhn đưc yêu cu ca người chỉ huy chữa cháy phải nhanh chóng điu đng người và phương
tin đến nơi xy ra cháy để phục vchữa cháy.
+ Lc lưng công an, dân quân, tự vệ có trách nhim tổ chc gin trật t, bo vệ khu vc
cha cháy và tham gia chữa cháy.
- Nguồn c và các vật liu chữa cháy: (Điu 35 Luật PCCC)
An toàn pCCC - Trang 2
An toàn pCCC - Người đăng: ninhmicco
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
An toàn pCCC 9 10 809