Ktl-icon-tai-lieu

Anh hùng vô lệ - Hồi 16

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 634 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Anh Huøng Voâ Leä

Kho Taøng Kieám Hieäp

NwHwwN
MÔN QUAN
.nhanmonquan.com

nguyeân taùc :

Coå Long

Hoià 16

Treân Cao Lan
ï h Khon
â g Chòu Noiå

H

ai möôi laêm thaùng hai, khoaûng canh ba.
Tröôøng An.

Moãi moät ñeâm ñeàu coù canh ba, canh ba cuûa moãi moät ñeâm ñeàu mang theo caùi ñeïp
vöøa theâ löông, vöøa thaàn bí.
Canh ba moãi moät ñeâm phaûng phaát laø luùc khieán cho ngöôøi ta tieâu hoàn nhaát trong
ngaøy.
Traùc Ñoâng Lai ñang ngoài thu mình trong aùo hoà cöøu, laúng laëng roùt myõ töûu, thoaûng
voïng tieáng troáng canh truyeàn ñeán töø xa xaêm, giöõa ñeâm khuya canh ba khieán cho ngöôøi ta
tieâu hoàn ñoù, haén coù theå coi laø ngöôøi khoan khoaùi nhaát trong thaønh Tröôøng An.
Ñoái thuû cuûa haén ñeàu ñaõ bò ñaùnh baïi, chuyeän haén muoán laøm ñeàu ñaõ hoaøn thaønh,
ñöông kim thieân haï coøn coù ai coù theå tranh phong vôùi haén ?
Coù ai bieát trong taâm haén coù thaät khoan khoaùi nhö trong töôûng töôïng cuûa ngöôøi ta
khoâng ?
Haén cuõng ñang töï hoûi mình.
--- Haén ñaõ khoâng gieát hoï Tö Maõ, taïi sao laïi phaûi ñaùnh baïi hoï Tö Maõ ? Taïi sao phaûi
ñaùnh baïi thaàn töôïng anh huøng maø chính haén ñaõ taïo thaønh ? Coù phaûi chính haén cuõng thaát
voïng nhö anh huøng thieân haï khoâng ?
Haén voâ phöông hoài ñaùp.
--- Haén ñaõ khoâng gieát hoï Tö Maõ, taïi sao khoâng saùch tính thaønh toaøn cho y ? Taïi sao
khoâng laúng laëng boû ñi ?
Traùc Ñoâng Lai cuõng voâ phöông hoài ñaùp.
Haén chæ bieát moät ñao ñoù tònh khoâng theå duøng löôõi ñao cheùm xuoáng, tuyeät khoâng
theå ñeå Tö Maõ Sieâu Quaàn cheát trong tay haén: chính nhö haén khoâng theå taän tay gieát cheát
mình vaäy.
Treân moät phöông dieän maø noùi, con ngöôøi haén ñaõ coù moät boä phaän dung nhaäp vaøo
thaân theå cuûa Tö Maõ Sieâu Quaàn, trong thaân theå haén cuõng coù moät boä phaän ñaõ bò Tö Maõ
Sieâu Quaàn thay theá.
Nhöng haén tin raèng, cho duø khoâng coù Tö Maõ Sieâu Quaàn, haén cuõng soáng coøn nhö

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn

229

Hoià 16

Anh Huøng Voâ Leä

Kho Taøng Kieám Hieäp

NwHwwN
MÔN QUAN
.nhanmonquan.com

nguyeân taùc :

Coå Long

xöa, Ñaïi Tieâu Cuïc cuõng tieáp tuïc toàn taïi nhö xöa.
Uoáng ñeán cheùn thöù tö, taâm tình cuûa Traùc Ñoâng Lai môùi thaät söï khoan khoaùi, haén
chuaån bò uoáng theâm moät cheùn nöõa tröôùc khi leân giöôøng.
Luùc haén roùt cheùn röôïu ñoù, taâm haén ñoät nhieân chìm ñaém, troøng maét ñoät nhieân co
thaét.
Haén ñoät nhieân phaùt hieän caùi hoøm ñaët döôùi ñeøn ñaõ bieán maát.
Xung quanh ñeâm ngaøy ñeàu coù ngöôøi luaân phieân thuû veä, ...
Kho Tng Kieám Hieäp
A
A
n
n
h
h
H
H
u
u
ø
ø
n
n
g
g
V
V
o
o
â
â
L
L
e
e
ä
ä
nguyeân taùc :
C
C
o
o
å
å
L
L
o
o
n
n
g
g
N
N
H
N
N
M
M
Ô
Ô
N
N
Q
Q
U
A
N
N
www.nhanmonquan.com
ch
giaû:
Qun Xaø Loûn
229
H
H
o
à
à
i
i
1
1
6
6
H
H
H
o
o
o
à
à
à
i
i
i
1
1
1
6
6
6
T
T
T
r
r
r
e
e
e
â
â
â
n
n
n
C
C
C
a
a
a
o
o
o
L
L
L
a
a
a
ï
ï
ï
n
n
n
h
h
h
K
K
K
h
h
h
o
o
o
â
â
â
n
n
n
g
g
g
C
C
C
h
h
h
ò
ò
ò
u
u
u
N
N
N
o
o
o
å
å
å
i
i
i
ai möôi lm thng hai, khoaûng canh ba.
Tröôøng An.
Moãi mt ñm ñeàu coù canh ba, canh ba cuûa mi mt ñm ñeàu mang theo caùi ñp
vöøa th löông, vöøa thn bí.
Canh ba mi mt ñeâm phng pht l luùc khin cho ngöôøi ta tieâu hn nht trong
ngaøy.
Traùc Ñng Lai ñang ngoài thu mình trong aùo h cöøu, lng lng rt m töûu, thoaûng
voïng ting troáng canh truyeàn ñn töø xa xaêm, giöõa ñm khuya canh ba khin cho ngöôøi ta
tieâu hn ñ, hn coù th coi l ngöôøi khoan khoaùi nht trong thnh Tröôøng An.
Ñi th cuûa hn ñeàu ñ ñaùnh bi, chuyeän hn muoán lm ñeàu ñ hoaøn thnh,
ñöông kim thin h coøn coù ai coù th tranh phong vôùi hn ?
Coù ai bit trong taâm hn coù tht khoan khoaùi nhö trong töôûng töôïng cuûa ngöôøi ta
khng ?
Hn cuõng ñang töï hi mình.
--- Hn ñaõ khng git h Tö Maõ, taïi sao li phaûi ñnh bi hoï Tö Maõ ? Taïi sao phi
ñnh bi thn töôïng anh hng m chính hn ñ taïo thnh ? Coù phi chính hn cng tht
voïng nhö anh hng thin h khng ?
Hn voâ phöông hi ñp.
--- Hn ñ khng git h Tö Maõ, ti sao khng saùch tính thnh toaøn cho y ? Ti sao
khng lng lng b ñi ?
Traùc Ñng Lai cuõng voâ phöông hi ñp.
Hn c bit moät ñao ñ tònh khng th dng löôõi ñao chm xuoáng, tuyeät khoâng
th ñ Tö M Sieâu Quaàn cht trong tay hn: chính nhö hn khng th tn tay git cht
mình vaäy.
Trn mt phöông dieän m ni, con ngöôøi hn ñaõ coù mt b phaän dung nhp vaøo
thn theå cuûa Tö Maõ Sieâu Quaàn, trong thn th haén cuõng coù mt boä phn ñaõ Tö Maõ
Sieâu Quaàn thay th.
Nhöng hn tin rng, cho d khng coù Tö Maõ Sieâu Quaàn, hn cng soáng cn nhö
H
H
H
Anh hùng vô lệ - Hồi 16 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Anh hùng vô lệ - Hồi 16 - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Anh hùng vô lệ - Hồi 16 9 10 253