Ktl-icon-tai-lieu

Anh hùng vô lệ - Hồi 4 Kỳ nhân Kỳ địa Kỳ sự

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 400 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Anh Huøng Voâ Leä

Kho Taøng Kieám Hieäp

NwHwwN
MÔN QUAN
.nhanmonquan.com

nguyeân taùc :

Coå Long

Hoià 4

Kyø Nhan
â Kyø Ñòa Kyø Söï

M

öôøi taùm thaùng gieâng.
Moät ñòa phöông khoâng ai bieát laø nôi naøo.

Moät khoái saét hình traïng khoâng theo quy taéc, cuõng khoâng hoaøn chænh, laøm sao coù
theå laø thöù vuõ khí ñaùng sôï nhaát treân theá gian ?
Tieåu Cao coøn chöa hoaøn toaøn thanh tænh, nhöng vaán ñeà ñoù laïi moät möïc nhö moät
con ñoäc xaø quaån quyeän trong taâm chaøng.
Ñôïi ñeán khi chaøng hoaøn toaøn thanh tænh, chaøng laäp töùc bò caûnh töôïng tröôùc maét
laøm cho ngaây ngoác.
Chaøng chôït phaùt hieän mình ñaõ ñeán moät ñòa phöông chæ coù trong moäng caûnh ly kyø
hoang ñöôøng nhaát môùi coù theå xuaát hieän.
Ñòa phöông ñoù phaûng phaát laø moät hang ñoäng trong loøng nuùi, Tieåu Cao tuyeät ñoái coù
theå baûo ñaûm, voâ luaän laø ai ñeán ñaây, ñeàu gioáng heät chaøng, ñeàu bò hang ñoäng ñoù meâ hoaëc.
Chaøng chöa bao giôø nhìn thaáy baát cöù nôi naøo coù theå khieán cho ngöôøi ta meâ hoaëc
nhö vaäy.
Ñeøn thuûy tinh töø Ba Tö mang ñeán, treo treân cao giöõa moät caùi chung khoång loà, baén
ra nhöõng tia saùng saùu maøu choùi ngôøi, döôùi ñaát traûi ñaày thaûm daøy thuû coâng tinh teá ñoà aùn
kyø myõ, treân giaù goã xung quanh boán böùc vaùch traàn lieät ñuû thöùc ñuû daïng vuõ khí kyø moân, coù
nhieàu thöù Tieåu Cao khoâng nhöõng chöa töøng thaáy qua, caû nghe cuõng chöa töøng nghe noùi
tôùi.
Ngoaïi tröø nhöõng thöù ñoù ra, coøn coù coät san hoâ cao hôn moät tröôïng, ngaø voi daøi cöïc
daøi, baïch maõ duøng baïch ngoïc khoâng tì veát ñieâu khaéc thaønh, voâ soá hoa laù vaø rau traùi duøng
bích luïc phæ thuùy vaø xích hoàng maõ naõo goït duõa thaønh, Phaät töôïng khoång loà ñuùc baèng
vaøng roøng Xieâm La, treân Phaät töôïng coøn ñeo ñaày chuoãi haït traân chaâu troøn vo trong suoát
lôùn nhö long nhaõn.
Treân moät caùi ñaïi aùn khaùc baøi ñaày caùc thöùc caùc daïng cheùn vaøng toâ ngoïc vaø bình
thuûy tinh, ñuû thöù myõ töûu noåi tieáng töø khaép moïi nôi treân theá gian.
Boán naêm tuyeät saéc myõ nöõ ngöôøi vaän aùo sa moûng nhö caùnh dôi ñang ñöùng beân
caïnh caùi voõng meàm maïi maø Tieåu Cao ñang naèm, nhìn Tieåu Cao cöôøi khuùc khích, trong
soá coù moät coâ gaùi toùc vaøng maét xanh, da coøn traéng hôn caû tuyeát, nuï cöôøi hieàn dòu thuaàn
dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn

52

Hoià 4

Anh Huøng Voâ Leä

Kho Taøng Kieám Hieäp

NwHwwN
MÔN QUAN
.nhanmonquan.com

nguyeân taùc :

Coå Long

chaân, moät coâ gaùi khaùc da laïi naâu saäm, gioáng nhö...
Kho Taøng Kieám Hieäp
A
A
n
n
h
h
H
H
u
u
ø
ø
n
n
g
g
V
V
o
o
â
â
L
L
e
e
ä
ä
nguyeân taùc :
C
C
o
o
å
å
L
L
o
o
n
n
g
g
N
N
H
N
N
M
M
Ô
Ô
N
N
Q
Q
U
A
N
N
www.nhanmonquan.com
dòch giaû:
Quaàn Xaø Loûn
52
H
H
o
à
à
i
i
4
4
H
H
H
o
o
o
à
à
à
i
i
i
4
4
4
K
K
K
y
y
y
ø
ø
ø
N
N
N
h
h
h
a
a
a
â
â
â
n
n
n
K
K
K
y
y
y
ø
ø
ø
Ñ
Ñ
Ñ
ò
ò
ò
a
a
a
K
K
K
y
y
y
ø
ø
ø
S
S
S
ö
ö
ö
ï
ï
ï
öôøi taùm thaùng gieâng.
Moät ñòa phöông khoâng ai bieát laø nôi naøo.
Moät khoái saét hình traïng khoâng theo quy taéc, cuõng khoâng hoaøn chænh, laøm sao coù
theå laø thöù vuõ khí ñaùng sôï nhaát treân theá gian ?
Tieåu Cao coøn chöa hoaøn toaøn thanh tænh, nhöng vaán ñeà ñ laïi moät möïc nhö moät
con ñoäc xaø quaån quyeän trong taâm chaøng.
Ñôïi ñeán khi chaøng hoaøn toaøn thanh tænh, chaøng laäp töùc caûnh töôïng tröôùc maét
laøm cho ngaây ngoác.
Chaøng chôït phaùt hieän mình ñaõ ñeán moät ñòa phöông chæ coù trong moäng caûnh ly kyø
hoang ñöôøng nhaát môùi coù theå xuaát hieän.
Ñòa phöông ñoù phaûng phaát laø moät hang ñoäng trong loøng nuùi, Tieåu Cao tuyeät ñoái coù
theå baûo ñaûm, voâ luaän laø ai ñeán ñaây, ñeàu gioáng heät chaøng, ñeàu bò hang ñoäng ñoù meâ hoaëc.
Chaøng chöa bao giôø nhìn thaáy baát cöù nôi naøo coù theå khieán cho ngöôøi ta meâ hoaëc
nhö vaäy.
Ñeøn thuûy tinh töø Ba mang ñeán, treo treân cao giöõa moät caùi chung khoång loà, baén
ra nhöõng tia saùng saùu maøu choùi ngôøi, döôùi ñaát traûi ñaày thaûm daøy thuû coâng tinh t ñoà aùn
kyø myõ, treân giaù goã xung quanh boán ùc vaùch traàn lieät ñuû thöùc ñuû daïng vuõ khí kyø moân, coù
nhieàu thöù Tieåu Cao khoâng nhöõng chöa töøng thaáy qua, caû nghe cuõng chöa töøng nghe noùi
tôùi.
Ngoaïi tröø nhöõng thöù ñoù ra, coøn coù coät san hoâ cao hôn moät tröôïng, ngaø voi daøi cöïc
daøi, baïch maõ duøng baïch ngoïc khoâng tì veát ñieâu khaéc thaønh, voâ soá hoa laù vaø rau traùi duøng
bích luïc phæ thuùy v xích hoàng m naõo goït duõa thaønh, Phaät töôïng khoång loà ñuùc baèng
vaøng roøng Xieâm La, treân Phaät töôïng coøn ñeo ñaày chuoãi ht traân chaâu troøn vo trong suoát
lôùn nhö long nhaõn.
Treân moät caùi ñaïi aùn khaùc baøi ñaày caùc thöùc caùc daïng cheùn vaøng t ngoïc vaø bình
thuûy tinh, ñuû thöù myõ töûu noåi tieáng töø khaép moïi nôi treân theá gian.
Boán naêm tuyt saéc m nöõ ngöôøi vaän aùo sa moûng nhö caùnh dôi ñang ñöùng beân
caïnh caùi voõng meàm maïi maø Tieåu Cao ñang naèm, nhìn Tieåu Cao cöôøi khuùc khích, trong
soá coù moät coâ gaùi toùc vaøng mt xanh, da coøn traéng hôn caû tuyeát, nuï cöôøi hieàn dòu thuaàn
M
M
M
Anh hùng vô lệ - Hồi 4 Kỳ nhân Kỳ địa Kỳ sự - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Anh hùng vô lệ - Hồi 4 Kỳ nhân Kỳ địa Kỳ sự - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Anh hùng vô lệ - Hồi 4 Kỳ nhân Kỳ địa Kỳ sự 9 10 505