Ktl-icon-tai-lieu

Anh hùng vô lệ - hồi 9

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 377 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Anh Huøng Voâ Leä

Kho Taøng Kieám Hieäp

NwHwwN
MÔN QUAN
.nhanmonquan.com

nguyeân taùc :

Coå Long

Hoià 9

Ñiep
ä Vuõ

M

uøng taùm thaùng hai.
Tröôøng An.

Boán con boà caâu ñöa thö töø Laïc Döông bay ñi, coù moät con laïc maát phöông höôùng
trong ñeâm ñen, coù moät con bò baêng tuyeát haøn phong ñoâng cöùng cheát giöõa cuøng sôn nôi
bieân caûnh Quan Laïc, laïi vaãn coøn hai con bay veà ñeán Tröôøng An, tôùi saùng sôùm muøng taùm
thaùng hai ñaõ bay ñeán Tröôøng An.
“Thaùi Suøng ñaõ cheát”. Traùc Ñoâng Lai raát bình tónh noùi vôùi Tö Maõ Sieâu Quaàn:
“Döông Kieân cheát ôû ñaây, theâm hai ngöôøi cheát trong traän ñoät taäp laàn naøy, Töù Ñaïi Kim
Cöông thuû haï cuûa Chaâu Maõnh hieän taïi khoâng coøn ngöôøi naøo”.
Hoï Tö Maõ ñang höôûng thuï cuïc thòt boø nöôùng. Cuïc thòt gioáng nhö ñaõ thaønh nguoàn
sinh löïc cuûa y cho caû ngaøy. Luùc ñoù cuõng chính laø luùc tinh thaàn y maïnh baïo nhaát, ñaàu oùc
y thanh tænh nhaát trong ngaøy.
“Thaùi Suøng cheát hoài naøo ?” Y hoûi Traùc Ñoâng Lai.
“Cheát saùng sôùm hoâm qua”. Traùc Ñoâng Lai traû lôøi: “Toâi môùi nhaän ñöôïc tin töùc tröôùc
ñaây moät canh giôø”.
Thuoäc haï cuûa haén coù moät ngöôøi laø chuyeân gia huaán luyeän phi caùp truyeàn thö, ngöôøi
haén phaùi ñeán Laïc Döông thaùm thính tin töùc thoâng thöôøng ñeàu mang theo moät hai con boà
caâu ñöa thö. Thôøi ñoù tuyeät ñoái khoâng coù baát kyø phöông phaùp truyeàn tin naøo coù theå nhanh
hôn caùch ñoù.
“Ta hình nhö nghe noùi Thaùi Suøng ñaõ hoaøn toaøn khoáng cheá Huøng Sö Ñöôøng, laøm
sao laïi cheát ñoät ngoät nhö vaäy ?” Hoï Tö Maõ höõng hôø hoûi: “Moät ngöôøi nhö gaõ hình nhö
khoâng neân cheát quaù mau choùng nhö vaäy”.
- Neáu quaû coù moät thanh kieám ñaâm xuyeân qua tim, khoâng caàn bieát laø ngöôøi naøo
cuõng ñeàu cheát raát mau choùng.
“Nhöng muoán ñaâm moät kieám xuyeân tim gaõ tònh khoâng phaûi laø chuyeän deã”. Tö Maõ
Sieâu Quaàn hoûi: “Thanh kieám ñoù cuûa ai ?”
“Laø Tieåu Cao”. Traùc Ñoâng Lai ñaùp: “Cao Tieäm Phi”.
“Laïi laø y !” Hoï Tö Maõ duøng thanh loan ñao cuûa mình caét moät khoái thòt: “Y ñaõ ñeán
Laïc Döông ?”
dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn

115

Hoià 9

Anh Huøng Voâ Leä

Kho Taøng Kieám Hieäp

NwHwwN
MÔN QUAN
.nhanmonquan.com

nguyeân taùc :

Coå Long

- Ñaïi khaùi ñaõ ñeán vaøo ngaøy tröôùc ñoù.
Hoï Tö Maõ nhai töø töø, cho ñeán khi höông vò cuûa thòt ñaõ hoaøn toaøn dung nhaäp vaøo
caûm giaùc cuûa y môùi môû mieäng:
- Baèng vaøo kieám thuaät cuûa Cao Tieäm Phi, Thaùi Suøng ñöông nhieân khoâng phaûi laø ñoái
thuû, nhöng Thaùi Suøng ...
Kho Taøng Kieám Hieäp
A
A
n
n
h
h
H
H
u
u
ø
ø
n
n
g
g
V
V
o
o
â
â
L
L
e
e
ä
ä
nguyeân taùc :
C
C
o
o
å
å
L
L
o
o
n
n
g
g
N
N
H
N
N
M
M
Ô
Ô
N
N
Q
Q
U
A
N
N
www.nhanmonquan.com
dòch giaû:
Quaàn Xaø Loûn
115
H
H
o
à
à
i
i
9
9
H
H
H
o
o
o
à
à
à
i
i
i
9
9
9
Ñ
Ñ
Ñ
i
i
i
e
e
e
ä
ä
ä
p
p
p
V
V
V
u
u
u
õ
õ
õ
uøng taùm thaùng hai.
Tröôøng An.
Boán con boà caâu ñöa t töø Laïc Döông bay ñi, coù moät con laïc maát phöông höôùng
trong ñeâm ñen, coù moät con baêng tuyt haøn phong ñoâng cöùng cheát giöõa cuøng sôn i
bieân caûnh Quan Laïc, laïi vaãn coøn hai con bay veà ñeán Tröôøng An, tôùi saùng sôùm muøng tm
thaùng hai ñaõ bay ñeán Tröôøng An.
“Thaùi Suøng ñaõ cheát”. Traùc Ñoâng Lai raát bình tónh noùi vôùi Maõ Sieâu Quaàn:
“Döông Kieân cht ôû ñaây, theâm hai ngöôøi cheát trong traän ñoät taäp laàn naøy, Töù Ñaïi Kim
Cöông thuû haï cuûa Chaâu Maõnh hieän taïi khoâng coøn ngöôøi naøo”.
Hoï Maõ ñang höôûng thuï cuïc tt boø nöôùng. Cuïc tt gioáng nhö ñaõ thaønh nguoàn
sinh löïc cuûa y cho caû ngaøy. Luùc ñoù cuõng chính laø luùc tinh thaàn y maïnh baïo nhaát, ñaàu c
y thanh tænh nhaát trong ngaøy.
“Thaùi Suøng cheát hoài naøo ?” Y hoûi Traùc Ñoâng Lai.
“Cheát saùng sôùm hoâm qua”. Traùc Ñoâng Lai traû lôøi: “Toâi môùi nhaän ñöôïc tin töùc tröôùc
ñaây moät canh giôø”.
Thuoäc haï cuûa haén coù moät ngöôøi laø chuyeân gia huaán luyeän phi caùp truyeàn thö, ngöôøi
haén phaùi ñeán Laïc Döông thaùm thính tin töùc thoâng thöôøng ñeàu mang theo moät hai con boà
caâu ñöa thö. Thôøi ñoù tuyeät ñoái khoâng coù baát kyø phöông phaùp truyeàn tin naøo coù theå nhanh
hôn caùch ñoù.
“Ta hình nhö nghe noùi Thaùi Suøng ñaõ hoaøn toaøn khoáng ch Huøng Ñöôøng, lm
sao laïi cheát ñoät ngoät nhö vaäy ?” Hoï Tö Maõ höõng hôø hoûi: “Moät ngöôøi nhö gaõ hình nhö
khoâng neân cheát quaù mau choùng nhö vaäy”.
- Neáu qu coù moät thanh kieám ñaâm xuyeân qua tim, khoâng caàn bieát laø ngöôøi naøo
cuõng ñeàu cht raát mau choùng.
“Nhöng muoán ñaâm moät kieám xuyeân tim gaõ tònh khoâng phaûi laø chuyeän deã”. Maõ
Sieâu Quaàn hoûi: “Thanh kieám ñoù cuûa ai ?
“Laø Tieåu Cao”. Traùc Ñoâng Lai ñaùp: “Cao Tieäm Phi”.
“Laïi laø y !” Hoï Maõ duøng thanh loan ñao cuûa mình caét moät khoái tt: “Y ñaõ ñeán
Laïc Döông ?”
M
M
M
Anh hùng vô lệ - hồi 9 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Anh hùng vô lệ - hồi 9 - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Anh hùng vô lệ - hồi 9 9 10 868