Ktl-icon-tai-lieu

Ảnh hưởng của bộ tiêu chuẩn ISO 9000 đối với hiệu quả của tổ chức

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 967 lần   |   Lượt tải: 10 lần
ẢNH HƯỞNG CỦA BỘ TIÊU CHUẨN ISO 9000
ĐỐI VỚI HIỆU QUẢ CỦA TỔ CHỨC
IMPACT OF THE ISO 9000 SERIES STANDARDS ON COMPANIES’S
PERFORMANCE
LÊ MINH HẰNG
Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

TÓM TẮT
Quản trị chất lượng là vấn đề được rất nhiều người quan tâm trong cả lĩnh vực nghiên cứu và
giảng dạy. Tuy nhiên, vì là một lĩnh vực mới ra đời nên còn rất nhiều bàn cãi xung quanh ảnh
hưởng của bộ tiêu chuẩn ISO 9000 đến hiệu quả của tổ chức. Bài báo này tập trung vào
nghiên cứu những ảnh hưởng của việc quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000 tại các
tổ chức. Làm thế nào để đánh giá hiệu quả việc thực hiện quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn
ISO 9000 và có hay không hiệu quả của việc ISO 9000? Kết quả của nghiên cứu đã cho thấy
việc thực hiện quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000 tại các doanh nghiệp không hiển
nhiên đem lại hiệu quả cho tổ chức.
ABSTRACT
Quality management is one of the mostly talked about areas for research and teaching. Due to
its short history, however, there is still much confusion surrounding the effects of ISO 9000
registration efforts on the business performance. This article aims at studying the effects of
ISO 9000 registration on the effectiveness of the organizations. The author tries to answer the
questions how to evaluate the effects of ISO 9000 registration efforts and whether there is any
results from ISO 9000 registration practice. The findings show that ISO 9000 registration
efforts do not necessarily result in the higher performance for the organizations.

Chất lượng và bộ tiêu chuẩn ISO 9000
Chất lượng là một khái niệm quen thuộc với loài người ngay từ thời cổ đại, tuy nhiên
chất lượng cũng là một khái niệm gây nhiều tranh cãi. Chất lượng được định nghĩa theo nhiều
cách khác nhau. Vài người nghĩ chất lượng là sự tuyệt hảo, người khác lại nghĩ chất lượng
đồng nghĩa với việc không sai hỏng trong sản xuất chế tạo hay cung cấp dịch vụ, cũng có
những người lại cho rằng chất lượng liên quan đến đặc tính của sản phẩm hay giá. Hiện nay
hầu hết những nhà quản trị tin rằng mục đích chính của việc theo đuổi chất lượng là làm thoả
mãn khách hàng.
American National Stands Institute (ANSI) và American Society for Quality (ASQ) đã
định nghĩa chất lượng là “tổng hợp những đặc tính và đặc điểm của một sản phẩm hay dịch vụ
có khả năng làm thoả mãn nhu cầu khách hàng”. Việc xem xét chất lượng như sự thoả mãn
nhu cầu khách hàng thường được gọi là phù hợp với việc sử dụng. Tuy nhiên, trong thị trường
có tính cạnh tranh cao, nếu chỉ thoả mãn...
ẢNH HƯỞNG CỦA BỘ TIÊU CHUẨN ISO 9000
ĐỐI VỚI HIỆU QU CỦA TỔ CHỨC
IMPACT OF THE ISO 9000 SERIES STANDARDS ON COMPANIES’S
PERFORMANCE
LÊ MINH HẰNG
Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
TÓM TT
Quản trị chất lượng là vấn đề được rất nhiều người quan tâm trong cả lĩnh vực nghiên cứu
giảng dạy. Tuy nhiên, vì một lĩnh vực mới ra đời nên còn rất nhiều bàn cãi xung quanh ảnh
hưởng của bộ tiêu chuẩn ISO 9000 đến hiệu quả của tổ chức. Bài báo y tập trung vào
nghiên cứu những ảnh hưởng của việc quản chất ợng theo tiêu chuẩn ISO 9000 tại các
tổ chức. Làm thế nào để đánh giá hiệu quả việc thực hiện quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn
ISO 9000 và hay không hiệu quả của việc ISO 9000? Kết quả của nghiên cứu đã cho thấy
việc thực hiện quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000 tại các doanh nghiệp không hiển
nhiên đem lại hiệu quả cho tổ chức.
ABSTRACT
Quality management is one of the mostly talked about areas for research and teaching. Due to
its short history, however, there is still much confusion surrounding the effects of ISO 9000
registration efforts on the business performance. This article aims at studying the effects of
ISO 9000 registration on the effectiveness of the organizations. The author tries to answer the
questions how to evaluate the effects of ISO 9000 registration efforts and whether there is any
results from ISO 9000 registration practice. The findings show that ISO 9000 registration
efforts do not necessarily result in the higher performance for the organizations.
Chất lượng và bộ tiêu chuẩn ISO 9000
Chất lượng là một khái niệm quen thuộc với loài người ngay từ thời cổ đại, tuy nhiên
chất lượng cũng là một khái niệm gây nhiều tranh cãi. Chất lượng được định nghĩa theo nhiều
cách khác nhau. Vài người nghĩ chất lượng sự tuyệt hảo, người khác lại nghĩ chất lượng
đồng nghĩa với việc không sai hỏng trong sản xuất chế tạo hay cung cấp dịch vụ, cũng
những người lại cho rằng chất lượng liên quan đến đặc tính của sản phẩm hay giá. Hiện nay
hầu hết những nhà quản trị tin rằng mục đích chính của việc theo đuổi chất lượng là làm thoả
mãn khách hàng.
American National Stands Institute (ANSI) và American Society for Quality (ASQ) đã
định nghĩa chất lượng là “tổng hợp những đặc tính và đặc điểm của một sản phẩm hay dịch vụ
khả năng làm thoả mãn nhu cầu khách hàng”. Việc xem xét chất lượng như sự thoả mãn
nhu cầu khách hàng thường được gọi là phù hợp với việc sử dụng. Tuy nhiên, trong thị trường
tính cạnh tranh cao, nếu chỉ thoả mãn nhu cầu khách hàng thì tổ chức sẽ không thể thành
công. Để chống lại cạnh tranh, các tổ chức phải đáp ứng trên cả sự mong đợi của khách hàng.
Do đó, một trong số các định nghĩa phổ biến về chất lượng đó chất lượng đáp ứng nhu
cầu của khách hàng hoặc đáp ứng vượt qua sự mong đợi của khách hàng.
Năm 187, tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hoá (International Organization for
Standardization) đã hình thành nên hệ thống ISO 9000 với mục đích cung cấp một hệ thống
các tiêu chuẩn chất lượng, cái được sử dụng để bảo đảm chất lượng cho các bên hữu quan bên
ngoài tổ chức. ISO 9000 được ban hành trên cơ sở tập hợp kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực
quản đảm bảo chất lượng trên cơ sở phân tích các quan hệ giữa người mua người
Ảnh hưởng của bộ tiêu chuẩn ISO 9000 đối với hiệu quả của tổ chức - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ảnh hưởng của bộ tiêu chuẩn ISO 9000 đối với hiệu quả của tổ chức - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Ảnh hưởng của bộ tiêu chuẩn ISO 9000 đối với hiệu quả của tổ chức 9 10 857