Ktl-icon-tai-lieu

Ảnh hưởng của chirp phi tuyến bậc hai và bậc ba đối với xung dạng Gauss trong thông tin quang

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1767 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ảnh hƣởng của chirp phi tuyến bậc hai và
bậc ba đối với xung dạng Gauss trong
thông tin quang
Doãn Thị Lý
Trƣờng Đại học Khoa học Tự nhiên; khoa Vật lí
Chuyên ngành: Quang học; Mã số: 60 44 11
Ngƣời hƣớng dẫn: PGS.TS.Trịnh Đình Chiến
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Trình bày sự tạo xung cực ngắn: cơ chế phát xung cực ngắn bằng
phƣơng pháp đồng bộ mode; khóa mode chủ động; khóa mode bằng phƣơng pháp
bơm đồng bộ; khóa mode thụ động; xung cực ngắn dạng soliton. Nghiên cứu quá
trình truyền dẫn trong thông tin quang: phƣơng trình truyền sóng; sự mở rộng xung
trong thông tin quang; bù trừ tán sắc trong thông tin quang; hệ thống thông tin
soliton. Khảo sát ảnh hƣởng của chirp phi tuyến bậc hai và bậc ba đối với xung
dạng Gauss trong thông tin quang đã thu đƣớc kết quả nhƣ sau: xung dạng Gauss
truyền qua sợi quang đơn mode; khảo sát độ rộng xung theo tham số chirp C khi
truyền qua sợi có chiều dài L; khảo sát xung Gauss có chirp phi tuyến bậc 2 đi vào
sợi quang; xung Gauss có chirp phi tuyến bậc 3 đi vào sợi quang; xung Gauss
truyền qua sợi quang trong không gian ba chiều.
Keywords. Quang học; Vật lý; Tƣơng tác soliton; Thông tin quang; Chirp phi
tuyến

Content:
CHƢƠNG 1: SỰ TẠO XUNG CỰC NGẮN
1.1.

Cơ chế phát xung cực ngắn bằng phƣơng pháp đồng bộ mode

Hiện nay, về lý thuyết và thực nghiệm, có hai nguyên tắc phổ biến để phát xung
laser cực ngắn đó là: nguyên tắc biến điệu độ phẩm chất Q (Q-Switching) và
nguyên tắc đồng bộ mode. Với nguyên tắc biến điệu độ phẩm chất có các phƣơng
pháp nhƣ: gƣơng quay, biến điệu quang điện, sử dụng chất hấp thụ bão hòa. Với
nguyên tắc khóa mode thƣờng sử dụng các phƣơng pháp chủ yếu là khóa mode chủ
động, bơm đồng bộ hoặc khóa mode thụ động. Trong phƣơng pháp khóa mode chủ
động, thƣờng dùng một biến tử (modulator) đƣợc điều khiển từ bên ngoài để đồng
bộ các xung theo thời gian trong buồng cộng hƣởng, dựa trên biến điệu biên độ
1

hoặc biến điệu tần số. Phƣơng pháp bơm đồng bộ thực hiện bằng cách bơm một
laser qua một đoàn xung liên tục của một laser khác mà laser này đã đƣợc đồng bộ
mode. Còn trong phƣơng pháp khóa mode thụ động, sự đồng bộ pha đƣợc tạo ra
nhờ chất hấp thụ bão hòa đặt trong buồng cộng hƣởng. Ƣu điểm của phƣơng pháp
khóa mode thụ động so với khóa mode chủ động là không cần sự đồng bộ của các
thiết bị ngoại vi và độ nhạy của sự biến điệu thụ động là nhanh hơn, vì thế cho phép
tạo ra những xung cực ngắn và ổn định hơn nhiều.
1.1. Nguyên tắc đồng bộ mode ( khóa mode)
Các phƣơng pháp khóa mode có thể sử dụng sự biến điệu b...
1
nh hƣởng ca chirp phi tuyến bậc hai và
bậc ba đối vi xung dng Gauss trong
thông tin quang
Doãn Thị
Trƣờng Đại học Khoa học Tự nhiên; khoa Vật lí
Chuyên ngành: Quang học; Mã số: 60 44 11
Ngƣời hƣớng dn: PGS.TS.Trịnh Đình Chiến
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Trình bày sự tạo xung cực ngắn: chế phát xung cực ngắn bằng
phƣơng pháp đồng bộ mode; khóa mode chủ động; khóa mode bằng phƣơng pháp
bơm đồng bộ; khóa mode thụ động; xung cực ngắn dạng soliton. Nghiên cứu quá
trình truyền dẫn trong thông tin quang: phƣơng trình truyền sóng; sự mở rộng xung
trong thông tin quang; trừ tán sắc trong thông tin quang; hệ thống thông tin
soliton. Khảo t nh hƣởng của chirp phi tuyến bậc hai bậc ba đối với xung
dạng Gauss trong thông tin quang đã thu đƣớc kết quả nhƣ sau: xung dạng Gauss
truyền qua sợi quang đơn mode; khảo sát độ rộng xung theo tham số chirp C khi
truyền qua sợi chiều dài L; khảo sát xung Gauss chirp phi tuyến bậc 2 đi vào
sợi quang; xung Gauss chirp phi tuyến bậc 3 đi vào sợi quang; xung Gauss
truyền qua sợi quang trong không gian ba chiều.
Keywords. Quang học; Vật ; Tƣơng tác soliton; Thông tin quang; Chirp phi
tuyến
Content:
CHƢƠNG 1: SỰ TẠO XUNG CỰC NGẮN
1.1. Cơ chế phát xung cực ngắn bằng phƣơng pháp đồng bộ mode
Hiện nay, về thuyết thực nghiệm, hai nguyên tắc phổ biến để phát xung
laser cực ngắn đó là: nguyên tắc biến điệu độ phẩm chất Q (Q-Switching)
nguyên tắc đồng bộ mode. Với nguyên tắc biến điệu độ phẩm chất các phƣơng
pháp nhƣ: ơng quay, biến điệu quang điện, sử dụng chất hấp thụ bão hòa. Với
nguyên tắc khóa mode thƣờng sử dụng các phƣơng pháp chủ yếu khóa mode chủ
động, bơm đồng bộ hoặc khóa mode thụ động. Trong phƣơng pháp khóa mode chủ
động, thƣờng dùng một biến tử (modulator) đƣợc điều khiển từ bên ngoài để đồng
bộ các xung theo thời gian trong buồng cộng hƣởng, dựa trên biến điệu biên độ
Ảnh hưởng của chirp phi tuyến bậc hai và bậc ba đối với xung dạng Gauss trong thông tin quang - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ảnh hưởng của chirp phi tuyến bậc hai và bậc ba đối với xung dạng Gauss trong thông tin quang - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Ảnh hưởng của chirp phi tuyến bậc hai và bậc ba đối với xung dạng Gauss trong thông tin quang 9 10 586