Ktl-icon-tai-lieu

Ảnh hưởng của giới luật Phật giáo trong giáo dục đạo đức thanh niên Việt Nam hiện nay

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1426 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Ảnh hưởng của giới luật Phật giáo trong giáo
dục đạo đức thanh niên Việt Nam hiện nay
Hoàng Văn Nam
Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn
Luận văn ThS. ngành: Tôn giáo học; Mã số: 60 22 90
Người hướng dẫn: TS. Dương Văn Duyên
Năm bảo vệ: 2010
Abstract. Khái quát một số vấn đề lý luận chung về đạo đức và giới thiệu những nội
dung cơ bản về tư tưởng giáo dục trong giới luật Phật giáo. Trình bày thực trạng và
những yêu cầu về đạo đức thanh niên ở nước ta hiện nay; phân tích một số ảnh
hưởng của Giới luật Phật giáo trong giáo dục đạo đức thanh niên Việt Nam hiện nay.
Đưa ra một số khuyến nghị nhằm phát huy những ảnh hưởng tích cực của Giới luật
Phật giáo trong giáo dục đạo đức cho thanh niên Việt Nam.
Keywords. Tôn giáo học; Phật giáo; Giới luật; Đạo đức thanh niên; Việt Nam
Content
1. Lý do chọn đề tài
Phật giáo ra đời ở Ấn Độ vào khoảng thế kỷ thứ VI trước Công nguyên. Người sáng lập
là thái tử Tất Đạt Đa (Sidahrtha), họ Gôtama (Gautama), con vua Tịnh Phạn (một vương quốc
Bắc ấn Độ) Phật giáo với tư cách là một tôn giáo đặc biệt không đề cập đến thần sáng tạo ra
thế giới và con người. Khác với các tôn giáo khác (Kitô giáo: thượng đế, Đạo Islam: Thánh
Allah, Đạo giáo: Trời đại la sinh ra ba Thánh, Đạo Do Thái: yaroeh (tồn tại mãi), Đạo
Bàlamôn: Brahman…). Sự xuất hiện Phật giáo là nhằm phủ nhận thế giới quan của đạo
Bàlamôn, chống lại sự bất bình đẳng của tôn giáo này, nó đã thể hiện tính tiến bộ, nhân văn
nhất định. Phật giáo đã chứa đựng sự kết hợp hai tư cách: tôn giáo và triết học. Với sự hoà
quện cả hai tư cách tôn giáo và triết học, Phật giáo đã sớm được truyền bá rộng rãi và có ảnh
hưởng sâu sắc tới văn hoá các nước châu Á: Trung quốc, Nhật Bản, Triều Tiên… và Việt
Nam. Hiện nay, Phật giáo còn được truyền bá và phát triển trên phạm vi toàn thế giới.
Phật giáo được truyền bá vào nước ta từ những năm đầu Công nguyên theo hai con
đường là từ Ấn Độ và từ Trung Hoa. Phật giáo đã tồn tại ở nước ta hơn 18 thế kỷ, một chiều
dài lịch sử khá đủ để dân tộc ta khẳng định và gạn lọc, khẳng định những gì tích cực và hay
đẹp, gạn lọc những gì không hợp. Sự thật hiển nhiên, những tư tưởng nhân văn cao đẹp của
Phật giáo trong kinh sách, nhất là trong giới luật đã ảnh hưởng không nhỏ tới lối sống, đạo
đức của nhân dân Việt Nam trong mấy nghìn năm từ rất nhiều thế hệ và thuộc mọi tầng lớp.
Giới luật là một trong những nội dung quan trọng nhất trong giáo lý của Phật giáo. Giới
luật hàm chứa những nội dung tư tưởng giáo dục đạo đức, nhân cách cao đẹp không chỉ đối
với...
Ảnh hưởng ca gii lut Phật giáo trong giáo
dục đạo đức thanh niên Việt Nam hin nay
Hoàng Văn Nam
Trường Đại hc Khoa học xã hội và Nhân văn
Luận văn ThS. ngành: Tôn giáo học; Mã số: 60 22 90
Người hướng dn: TS. Dương Văn Duyên
Năm bảo v: 2010
Abstract. Khái quát mt s vấn đề lý luận chung v đạo đức và giới thiu nhng ni
dung bn v tưởng giáo dục trong gii lut Phật giáo. Trình bày thực trng
những yêu cầu v đạo đức thanh niên nước ta hiện nay; phân tích một s nh
hưởng ca Gii lut Phật giáo trong giáo dục đạo đức thanh niên Việt Nam hin nay.
Đưa ra một s khuyến ngh nhằm phát huy những ảnh hưởng tích cực ca Gii lut
Phật giáo trong giáo dục đạo đức cho thanh niên Vit Nam.
Keywords. Tôn giáo học; Phật giáo; Gii lut; Đạo đức thanh niên; Vit Nam
Content
1. Lý do chọn đề tài
Phật giáo ra đời Ấn Độ vào khoảng thế k th VI trước Công ngun. Người sáng lp
là thái tử Tất Đạt Đa (Sidahrtha), họ Gôtama (Gautama), con vua Tịnh Phn (một vương quốc
Bc ấn Độ) Phật giáo với cách một tôn giáo đc biệt không đề cập đến thần sáng to ra
thế giới con người. Khác với các tôn giáo khác (Kitô giáo: thượng đế, Đạo Islam: Thánh
Allah, Đạo giáo: Trời đại la sinh ra ba Thánh, Đạo Do Thái: yaroeh (tồn tại mãi), Đạo
Bàlamôn: Brahman…). Sự xut hin Pht giáo nhằm ph nhn thế gii quan của đạo
Bàlamôn, chống li s bất bình đẳng ca tôn giáo y, đã thể hiện tính tiến bộ, nhân văn
nhất định. Phật giáo đã chứa đựng s kết hợp hai cách: tôn giáo và triết hc. Vi s hoà
qun c hai cách tôn giáo và triết hc, Phật giáo đã sớm được truyền rộng rãi và nh
hưởng sâu sắc tới văn hcác nước châu Á: Trung quc, Nht Bn, Triều Tiên… Việt
Nam. Hin nay, Phật giáo còn được truyền bá và phát triển trên phạm vi toàn thế gii.
Pht giáo được truyền bá vào c ta t những m đầu Công nguyên theo hai con
đường là từ Ấn Độ từ Trung Hoa. Phật giáo đã tn ti nước ta hơn 18 thế k, mt chiu
dài lch s khá đủ để dân tộc ta khẳng định gạn lc, khẳng định những tích cực hay
đẹp, gn lc những không hợp. S tht hiển nhiên, những tưởng nhân văn cao đp ca
Phật giáo trong kinh sách, nht trong giới luật đã ảnh hưởng không nh ti li sống, đạo
đức của nhân dân Việt Nam trong mấy nghìn năm t rt nhiu thế h và thuộc mi tng lp.
Gii luật là một trong nhng ni dung quan trng nhất trong giáo ca Phật giáo. Gii
luật hàm chứa nhng nội dung tưởng giáo dục đạo đức, nhân cách cao đẹp không chỉ đối
với người tu hành còn ảnh hưởng tốt đối vi nhiều người trong xã hội. Đặc biệt, đối vi
nước ta trong bi cảnh toàn cầu hóa và hội nhp kinh tế quc tế, dưới s tác động ca kinh tế
th trường, nhng luồng tưởng văn hóa ngoại lai xâm nhập làm thay đổi đạo đức li sng
ca mt b phận không nh các tng lớp trong xã hi c theo hướng tích cực tiêu cực.
Ảnh hưởng của giới luật Phật giáo trong giáo dục đạo đức thanh niên Việt Nam hiện nay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ảnh hưởng của giới luật Phật giáo trong giáo dục đạo đức thanh niên Việt Nam hiện nay - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Ảnh hưởng của giới luật Phật giáo trong giáo dục đạo đức thanh niên Việt Nam hiện nay 9 10 558