Ktl-icon-tai-lieu

Ảnh hưởng của kiểm tra – đánh giá kết quả học tập đến phương pháp học của SV ở một số trường đại học trên địa bàn TP.HCM

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 2296 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Ảnh hưởng của kiểm tra – đánh giá kết quả học
tập đến phương pháp học của SV ở một số trường
đại học trên địa bàn TP.HCM
Đinh Văn Thạch
Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục
Luận văn Thạc sĩ ngành: Đo lường và đánh giá trong giáo dục
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Thu Hương
Năm bảo vệ: 2011
Abstract: Nghiên cứu là khảo sát những ảnh hưởng của kiểm tra – đánh giá kết quả học tập(
KT-ĐG KQHT) đến phương pháp học tập của SV ở một số trường đại học trên địa bàn
TP.HCM. Biến độc lập KT-ĐG KQHT sẽ được xem như là quá trình xác định, lựa chọn,
thiết kế, thu thập, phân tích, diễn dịch và sử dụng thông tin để tăng chất lượng học tập của
người học và để người học phát triển kiến thức và kỹ năng. Biến phụ thuộc phương pháp
học của SV là cách thức thu thập, tiếp thu và vận dụng tri thức của SV. Làm rõ chiều hướng
cũng như mức độ ảnh hưởng của KT-ĐG KQHT đến phương pháp học của SV. Từ đó có
những giải pháp thay đổi phương pháp học tập phù hợp điều chỉnh hoạt động KT-ĐG
KQHT nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng học tập thông qua thay đổi phương pháp học
tập phù hợp cũng như tăng tính tích cực, chủ động của SV trong học tập.
Keywords: Kết quả học tập; Phương pháp học tập; Đánh giá; Giáo dục đại học
Content
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Để thực hiện được những trọng trách, nhiệm vụ đối với đất nước, nền giáo dục nước ta cần
phải được xây dựng và phát triển trên nền tảng chất lượng cao. Mặc dù, hiện nay giáo dục nước ta
đã đạt được một số thành tựu nhất định như: xây dựng được một hệ thống giáo dục quốc dân tương
đối hoàn chỉnh bao gồm nhiều bậc học và cấp học khác nhau (nhà trẻ mẫu giáo, tiểu học, THCS,
THPT, TNCN, CĐ, ĐH và SĐH), quy mô giáo dục tăng nhanh, bước đầu đáp ứng nhu cầu học tập
của xã hội, chất lượng giáo dục có chuyển biến trên một số mặt, … Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại nhiều
yếu kém, hạn chế như: “yếu kém về chất lượng, mất cân đối về cơ cấu, hiệu quả giáo dục chưa cao,
giáo dục chưa gắn bó chặt chẽ với thực tiễn, đào tạo chưa gắn liền với sử dụng, đội ngũ giáo viên
còn yếu, cơ sở vật chất còn thiếu, chương trình, giáo trình, phương pháp giáo dục và công tác quản
lý chậm đổi mới, một số hiện tượng tiêu cực, thiếu kỷ cương chậm được khắc phục” 1.

1

Chiến lược phát triển giáo dục 2001 – 2010, tr.13

1

Theo quan điểm tiếp cận hệ thống, giáo dục là một hệ thống cân bằng động gồm nhiều nhân
tố tác động qua lại lẫn nhau dựa trên những quy luật nhất định. Những nhân tố đó là môi trường xã
hội, môi trường nhà trường, mục đích giáo dục, nội dung giáo dục, người dạy, ngư...
1
Ảnh hưởng của kiểm tra đánh giá kết quả học
tập đến phương pháp học của SV ở một số trường
đại học trên địa bàn TP.HCM
Đinh Văn Thạch
Vin Đảm bo chất lượng giáo dc
Luận văn Thạc sĩ ngành: Đo lường và đánh giá trong giáo dục
Người ng dẫn: TS. Nguyễn Thị Thu Hương
m bảo vệ: 2011
Abstract: Nghiên cứu là khảo sát những ảnh hưởng của kiểm tra đánh g kết quả học tập(
KT-ĐG KQHT) đến phương pháp học tập của SV một số trường đại học trên địa bàn
TP.HCM. Biến độc lp KT-ĐG KQHT sẽ được xem như quá trình xác định, lựa chọn,
thiết kế, thu thập, phân tích, diễn dịch sử dụng thông tin để tăng chất lượng học tập của
người học và để người học phát triển kiến thức kỹ năng. Biến phthuộc phương pháp
học của SV là cách thức thu thập, tiếp thu và vận dụng tri thức của SV.m rõ chiều hướng
cũng như mức độ ảnh hưởng của KT-ĐG KQHT đến phương pháp học của SV. Từ đó có
những giải pháp thay đổi phương pháp học tập phù hợp điều chỉnh hoạt động KT-ĐG
KQHT nhằm ng cao hiệu quả chất lượng học tập thông qua thay đổi phương pháp học
tập phù hợp cũng như tăng tính tích cực, chủ động của SV trong hc tập.
Keywords: Kết quả học tập; Phương pháp học tập; Đánh giá; Giáo dục đại học
Content
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Để thực hiện được nhng trọng trách, nhiệm vđi với đất nước, nền giáo dục nước ta cần
phải được xây dựng phát triển trên nền tảng chất lượng cao. Mặc dù, hiện nay giáo dục nước ta
đã đạt được một số thành tựu nhất định như: xây dựng được một hệ thống giáo dục quốc dân tương
đối hoàn chỉnh bao gồm nhiều bậc học và cấp hc khác nhau (nhà trẻ mẫu giáo, tiu học, THCS,
THPT, TNCN, CĐ, ĐH và SĐH), quy mô giáo dục tăng nhanh, bước đầu đáp ng nhu cầu học tập
của xã hội, chất lượng giáo dục có chuyển biến trên một số mặt, Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại nhiều
yếum, hạn chế như: “yếu kém về chất lượng, mất cân đối về cơ cấu, hiệu quả giáo dục chưa cao,
giáo dục chưa gắn bó chặt chẽ với thực tiễn, đào tạo chưa gắn liền với sử dụng, đi ngũ giáo viên
còn yếu, cơ sở vật chất n thiếu, chương trình, giáo trình, phương pháp go dục ng tác quản
chậm đổi mới, một shiện tượng tiêu cực, thiếu kỷ cương chậm được khắc phục”
1
.
1
Chiến lược phát trin giáo dục 2001 – 2010, tr.13
Ảnh hưởng của kiểm tra – đánh giá kết quả học tập đến phương pháp học của SV ở một số trường đại học trên địa bàn TP.HCM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ảnh hưởng của kiểm tra – đánh giá kết quả học tập đến phương pháp học của SV ở một số trường đại học trên địa bàn TP.HCM - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Ảnh hưởng của kiểm tra – đánh giá kết quả học tập đến phương pháp học của SV ở một số trường đại học trên địa bàn TP.HCM 9 10 26