Ktl-icon-tai-lieu

Ảnh hưởng của Phật giáo đến văn hóa dân gian Việt Nam

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1912 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Ảnh hưởng của Phật giáo đến văn hóa
dân gian Việt Nam
Dương Quang Điện
Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn
Luận văn ThS. ngành: Tôn giáo học; Mã số: 60 22 90
Người hướng dẫn: PGS.TS. Dương Văn Thịnh
Năm bảo vệ: 2010
Abstract. Khái lược chung về Phật giáo và văn hóa dân gian Việt Nam. Đi sâu phân
tích một số ảnh hưởng của Phật giáo đến văn hóa dân gian Việt Nam biểu hiện trên
một số lĩnh vực như: văn học dân gian; tín ngưỡng, lễ hội dân gian; âm nhạc, diễn
xướng và sân khấu dân gian Việt Nam nhằm khẳng định tính chất riêng có của Phật
giáo Việt Nam, vai trò của Phật giáo đối với đời sống văn hóa của người Việt Nam.
Keywords. Triết học; Tôn giáo học; Văn hóa dân gian; Phật giáo; Việt Nam
Content
1. Lý do chọn đề tài
Phật giáo du nhập và phát triển ở nước ta đã hơn 18 thế kỷ, một chiều dài lịch sử khá
đủ để Phật giáo dù truyền từ Ấn Độ vào hay từ Trung Hoa sang được bản địa hóa, dân gian
hóa tạo nên bản sắc riêng của Phật giáo Việt Nam. Phật giáo đã thấm nhuần trong nếp sống,
nếp nghĩ, tư duy và tình cảm của người dân Việt Nam từ nhiều thế hệ và mọi tầng lớp.
Sự hội nhập của Phật giáo trong nền văn hóa dân tộc, đặc biệt là văn hóa dân gian –
một mảng văn hóa bình dị, dân dã, mộc mạc và quần chúng của người Việt một cách rất tự
nhiên thể hiện đặc trưng cơ bản nhất của Phật giáo Việt Nam. Nhà nghiên cứu Nguyễn Duy
Hinh cho rằng: “Đặc trưng cơ bản của Phật giáo Việt Nam là tính dân gian là tính trội. Phật
giáo được tiếp nhận như một tôn giáo…Phật giáo Việt Nam tôn giáo hơn hệ tư tưởng, cho
nên thiên về bố thí cứu độ hơn là tìm giải thoát sinh tử…Vì là tôn giáo dân gian, nên thâm
nhập vào tâm hồn nhân dân sâu sắc khiến cho tựa hồ ai ai cũng là tín đồ Phật giáo”[26;790].
Có thể nói rằng, Phật giáo là một tổ hợp văn hóa góp phần tạo nên một lát cắt trong
nền văn hóa đa diện của Việt Nam. Chính điều này đã khẳng định được sức mạnh trường tồn
của một nền văn hóa rất Việt Nam, một nền văn hóa đa dạng, tiên tiến và đậm đà bản sắc dân
tộc luôn đồng hành cùng thế kỷ và trường tồn mãi với thời gian.
Ngày nay, trước xu thế toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế. Trước những luồng tư
tưởng văn hóa ngoại lai, việc nghiên cứu sự tích hợp của các yếu tố văn hóa tạo nên văn hóa
dân tộc trong đó đặc biệt là tôn giáo rất quan trọng nhằm khẳng định căn tính văn hóa Việt.
Điều này được Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm. Báo cáo chính trị Văn kiện đại hội IX và
X Đảng ta đều khẳng định: “Phát huy những giá trị tốt đẹp về văn hóa và đạo đức của tôn
giáo”. Vì vậy, việc nghiên cứ...
Ảnh hưởng ca Phật giáo đến văn hóa
dân gian Việt Nam
Dương Quang Điện
Trường Đại hc Khoa học xã hội và Nhân văn
Luận văn ThS. ngành: Tôn giáo học; Mã số: 60 22 90
Người hướng dn: PGS.TS. Dương Văn Thịnh
Năm bảo v: 2010
Abstract. Khái lược chung v Phật giáo và văn hóa dân gian Việt Nam. Đi sâu phân
tích một s ảnh hưởng ca Phật giáo đến văn hóa dân gian Vit Nam biu hiện trên
mt s lĩnh vực như: văn học dân gian; tín ngưỡng, l hội dân gian; âm nhạc, din
ớng sân khấu dân gian Vit Nam nhm khẳng định tính chất riêng của Pht
giáo Việt Nam, vai trò của Phật giáo đối với đời sống văn hóa của người Vit Nam.
Keywords. Triết hc; Tôn giáo học; Văn hóa dân gian; Pht giáo; Vit Nam
Content
1. Lý do chọn đề tài
Phật giáo du nhập phát triển nước ta đã hơn 18 thế k, mt chiu dài lịch s khá
đủ để Phật giáo truyền t Ấn Độ vào hay t Trung Hoa sang được bản địa hóa, dân gian
hóa tạo nên bản sắc riêng của Phật giáo Việt Nam. Phật giáo đã thấm nhun trong nếp sng,
nếp nghĩ, tư duy và tình cảm của người dân Việt Nam t nhiu thế h và mọi tng lp.
S hi nhp ca Phật giáo trong nền văn hóa dân tộc, đặc biệt văn hóa dân gian
mt mảng văn hóa bình dị, dân dã, mc mạc quần chúng của người Vit một cách rất t
nhiên thể hiện đặc trưng bản nht ca Phật giáo Việt Nam. Nhà nghiên cứu Nguyn Duy
Hinh cho rằng: “Đặc trưng bn ca Phật giáo Việt Nam tính dân gian tính tri. Pht
giáo được tiếp nhận như một tôn giáo…Phật giáo Việt Nam tôn giáo n hệ tưởng, cho
nên thiên về b thí cứu độ hơn tìm giải thoát sinh tử…Vì tôn giáo dân gian, nên thâm
nhập vào tâm hồn nhân dân sâu sắc khiến cho ta h ai ai cũng n đồ Phật giáo”[26;790].
thể nói rằng, Phật giáo một t hợp văn hóa góp phần tạo nên một lát cắt trong
nền văn hóa đa diện ca Vit Nam. Chính điều này đã khẳng định được sc mạnh trường tn
ca mt nền văn hóa rất Vit Nam, mt nền văn hóa đa dạng, tiên tiến và đậm đà bản sắc dân
tộc luôn đồng hành cùng thế k và trường tồn mãi với thi gian.
Ngày nay, trước xu thế toàn cầu hóa, hi nhp kinh tế quc tế. Trước nhng lung
ởng văn hóa ngoại lai, việc nghiên cứu s tích hợp của các yếu t văn hóa tạo nên văn hóa
dân tộc trong đó đc biệt tôn giáo rất quan trng nhm khẳng định căn tính văn hóa Vit.
Điều y được Đảng Nhà nước ta rt quan m. Báo cáo chính trị Văn kiện đại hội IX
X Đảng ta đu khẳng định: “Phát huy những giá trị tốt đẹp v văn hóa và đạo đức của tôn
giáo”. Vì vậy, việc nghiên cứu “Ảnh hưởng ca Phật giáo đến văn hóa dân gian Việt Nam
không chỉ góp phần làm sáng tỏ s hi nhp ca Phật giáo vào nền văn hóa dân tộc nói chung
cụ th hơn với văn hóa dân gian nói riêng. Góp phần xây dựng mt nền văn hóa Việt
Nam đáp ứng nhu cu ca s nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa.
Ảnh hưởng của Phật giáo đến văn hóa dân gian Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ảnh hưởng của Phật giáo đến văn hóa dân gian Việt Nam - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Ảnh hưởng của Phật giáo đến văn hóa dân gian Việt Nam 9 10 122