Ktl-icon-tai-lieu

Ảnh hưởng của phong cách làm cha mẹ đến hành vi không thích nghi của trẻ vị thành niên có rối loạn hành vi

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 2185 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Ảnh hưởng của phong cách làm cha mẹ đến
hành vi không thích nghi của trẻ vị thành niên
có rối loạn hành vi
Phạm Thị Bích Phượng
Trường Đại học Giáo dục
Luận văn ThS ngành: Tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị thành niên
Người hướng dẫn: PGS.TS. Bahr Weiss, Ths. Trần Thành Nam
Năm bảo vệ: 2012
Abstract: Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về trẻ em vị thành niên và rối loạn
hành vi ở trẻ em vị thành niên. Xác định các kiểu phong cách làm cha mẹ và
nghiên cứu mối tương quan giữa phong cách làm cha mẹ với hành vi không thích
nghi của trẻ có rối loạn hành vi. Từ đó đưa ra một số dự báo cũng như những
hướng phòng ngừa hiệu quả đối với trẻ em vị thành niên.
Keywords: Rối loạn hành vi; Tâm lý học trẻ em; Trẻ vị thành niên; Cha mẹ; Giáo
dục con cái
Content
1. Lý do chọn đề tài
1.1.

Rối loạn hành vi là một rối loạn khá phổ biến ở trẻ em trên thế giới và gây ảnh

hưởng không nhỏ đến đời sống và sự phát triển của trẻ cũng như sự phát triển của xã hội
1.2. Rối loạn hành vi là một rối loạn ngày càng thu hút được sự quan tâm chú ý của xã
hội vì sự phát triển phức tạp không ngừng của nó
1.3.

Phong cách làm cha mẹ là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến hành vi không

thích nghi của trẻ có rối loạn hành vi
2. Mục đích nghiên cứu
Xác định những phong cách làm cha mẹ nào thì ảnh hưởng đến hành vi không
thích nghi ở trẻ có rối loạn hành vi.
Xác định những yếu tố có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa phong cách làm
cha mẹ và hành vi không thích nghi của trẻ.

Đề xuất biện pháp tác động đến hành vi và phong cách của cha mẹ nhằm giảm
thiểu hành vi không thích nghi của trẻ có rối loạn hành vi.
3. Đối tƣợng, khách thể nghiên cứu
3.1. Đối tượng nghiên cứu
Phong cách làm cha mẹ của trẻ có rối loạn hành vi và sự ảnh hưởng của phong cách
làm cha mẹ đến hành vi không thích nghi của trẻ có rối loạn hành vi
3.2.

Khách thể nghiên cứu
Tổng số khách thể tham gia vào khảo sát của chúng tôi gồm 342 khách thể.
Trong đó khách thể chính gồm:
- 86 học sinh trường Giáo dưỡng và 86 cha mẹ tham gia vào khảo sát chính thức.
- 85 học sinh trường THCS Hiệp Phước và 85 cha mẹ tham gia vào nhóm đối

chứng.
Khách thể phụ gồm:
- 5 giáo viên của trường giáo dưỡng
- 5 giáo viên của trường THCS
4. Giả thuyết khoa học
4.1. Phong cách làm cha mẹ dân chủ nghiêm minh thì tỉ lệ nghịch với hành vi không
thích nghi của trẻ có rối loạn hành vi
4.2.

Những phong cách làm cha mẹ độc đoán, thờ ơ-không quan tâm, dễ dãi-nuông chiều

quá mức thì dự báo những hành vi không thích nghi ở trẻ
4.3.

Những yếu tố về điều kiện kin...
nh hưởng ca phong cách làm cha m đến
hành vi không thích nghi ca tr v thành niên
có ri lon hành vi
Phm Th Bích Phượng
Trường Đại hc Giáo dc
Lun văn ThS ngành: Tâm hc lâm sàng tr emv thành niên
Người hướng dn: PGS.TS. Bahr Weiss, Ths. Trn Thành Nam
m bảo v: 2012
Abstract: H thng hóa nhng vấn đề lun v tr em v thành niên ri lon
hành vi tr em v thành niên. Xác định các kiu phong cách làm cha m
nghiên cu mối tương quan giữa phong cách làm cha m vi hành vi không thích
nghi ca tr ri lon hành vi. T đó đưa ra một s d báo cũng như những
hướng phòng nga hiu qu đối vi tr em v thành niên.
Keywords: Ri lon hành vi; Tâm lý hc tr em; Tr v thành niên; Cha m; Giáo
dc con cái
Content
1. do chọn đề tài
1.1. Ri lon hành vi mt ri lon khá ph biến tr em trên thế gii gây nh
hưởng không nh đến đời sng và s phát trin ca tr cũng như sự phát trin ca xã hi
1.2. Ri lon hành vi mt ri loạn ngày càng thu hút được s quan tâm chú ý ca
hi vì s phát trin phc tp không ngng ca nó
1.3. Phong cách làm cha m là mt trong nhng yếu t ảnh hưởng đến hành vi không
thích nghi ca trri lon hành vi
2. Mục đích nghiên cứu
Xác định nhng phong cách làm cha m nào thì ảnh hưởng đến hành vi không
thích nghi tr có ri lon hành vi.
Xác định nhng yếu t th ảnh hưởng đến mi quan h gia phong cách m
cha m và hành vi không thích nghi ca tr.
Ảnh hưởng của phong cách làm cha mẹ đến hành vi không thích nghi của trẻ vị thành niên có rối loạn hành vi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ảnh hưởng của phong cách làm cha mẹ đến hành vi không thích nghi của trẻ vị thành niên có rối loạn hành vi - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Ảnh hưởng của phong cách làm cha mẹ đến hành vi không thích nghi của trẻ vị thành niên có rối loạn hành vi 9 10 634