Ktl-icon-tai-lieu

Ảnh hưởng của phương pháp giảng dạy đến động lực học tiếng Anh của sinh viên năm thứ nhất-khối ngành Kế toán đại học Văn Lang

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 2719 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Ảnh hưởng của phương pháp giảng dạy đến
động lực học tiếng Anh của sinh viên năm thứ
nhất-khối ngành KT đại học Văn Lang
Lê Thị Hạnh
Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục
Luận văn Thạc sĩ ngành: Đo lường và đánh giá trong giáo dục; Mã số:
Người hướng dẫn: TS. Hoàng Thị Xuân Hoa
Năm bảo vệ: 2011
Abstract: Tổng quan cơ sở lý luận về các vấn đề cần nghiên cứu: Trình bày phương
pháp giảng dạy nói chung và phương pháp giảng dạy tiếng Anh; Động lực học tập nói
chung và động lực học tiếng Anh; Mối liên hệ giữa phương pháp giảng dạy và động
lực học tập của người học. Giới thiệu mô hình lý thuyết. Trình bày phương pháp, quy
trình nghiên cứu. Đưa ra một số kết quả nghiên cứu
Keywords: Phương pháp giảng dạy; Giáo dục đại học; Tiếng Anh; Động lực học
Content
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Theo Báo Thanh Niên (2006): “Cộng đồng sử dụng tiếng Anh trên toàn cầu đã lên
đến con số gần 2 tỷ người. Các kho tài liệu, thư viện, báo cáo khoa học, phát minh… được
viết hoặc dịch sang tiếng Anh để phổ biến rộng rãi. Tiếng Anh trở thành một giải pháp hữu
hiệu để làm giàu kiến thức, học tập suốt đời, mở rộng cơ hội giao lưu quốc tế, tạo nên chất
lượng của nguồn nhân lực Việt Nam hiện nay. Chính vì vậy, việc giảng dạy và học tập tiếng
Anh có vai trò vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của quốc gia.
Tuy nhiên, chất lượng học tập và giảng dạy tiếng Anh ở nước ta còn nhiều vấn đề.
Mặc dù, giảng dạy tiếng Anh hiện nay rất được các trường đại học xem trọng và có mặt trong
tất cả các chương trình đào tạo, khả năng tiếng Anh của sinh viên sau khi ra trường nhìn
chung vẫn chưa tốt. Một trong những nguyên nhân góp phần vào tình trạng này là động lực
học tập của người học chưa cao.
Slavin (2008) khẳng định “một trong những thành phần có tính then chốt nhất trong
việc học là động lực học tập…mọi sinh viên đều có động lực học tập”. Nếu người học có
động lực, chất lượng học tập sẽ vượt trội. Một trong những yếu tố làm tăng động lực của
người học là phương pháp giảng dạy của giáo viên.
Trong khi giáo dục có thể tạo nên điều kỳ diệu đối với kết quả đào tạo nguồn nhân lực thì
phương pháp giảng dạy lại có thể tạo nên đòn bẩy nâng cao chất lượng giáo dục. Keller
(1984) cho rằng giáo viên không thể khiến sinh viên chịu học nhưng họ có thể phát triển
những chiến lược tạo môi trường thúc đẩy sinh viên học tập. Slavin (2008) cung cấp những

thông tin khẳng định giáo viên có thể tạo nên sự khác biệt rất lớn ở động lực học tập người
học.
Trong lĩnh vực giảng dạy tiếng Anh, phương pháp giảng dạy đặc biệt có nh...
Ảnh hưởng của phương pháp giảng dạy đến
động lực học tiếng Anh của sinh viên năm thứ
nhất-khối ngành KT đại học Văn Lang
Thị Hạnh
Vin Đảm bo chất lượng giáo dc
Luận văn Thạc sĩ ngành: Đo lường và đánh giá trong giáo dục; Mã số:
Người hướng dẫn: TS. Hoàng Thị Xuân Hoa
m bảo v: 2011
Abstract: Tổng quan cơ sở luận về các vấn đề cần nghiên cứu: Trình bày phương
pháp giảng dạy i chung và phương pháp giảng dạy tiếng Anh; Động lực học tập nói
chung động lực học tiếng Anh; Mối liên hệ giữa phương pháp giảng dạy động
lực học tập của người học. Giới thiệu mô hình lý thuyết. Trình bày phương pháp, quy
tnh nghiên cứu. Đưa ra một số kết quả nghiên cứu
Keywords: Phương pháp giảng dạy; Giáo dục đại học; Tiếng Anh; Động lực học
Content
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Theo Báo Thanh Niên (2006): Cộng đồng sử dụng tiếng Anh trên toàn cầu đã lên
đến con số gần 2 t người. Các kho tài liệu, thư viện, báo cáo khoa học, phát minh… được
viết hoặc dịch sang tiếng Anh để phổ biến rộng rãi. Tiếng Anh trở thành một giải pháp hữu
hiệu để làm giàu kiến thức, hc tập suốt đời, m rộng hội giao lưu quốc tế, tạo nên chất
lượng của nguồn nhân lực Việt Nam hiện nay. Cnh vậy, vic giảng dạy và học tập tiếng
Anh vai trò vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của quốc gia.
Tuy nhiên, chất lượng học tập và giảng dạy tiếng Anh nước ta còn nhiều vấn đề.
Mặc dù, giảng dạy tiếng Anh hiện nay rất được các trường đại học xem trọng và có mặt trong
tt cả các chương trình đào tạo, kh năng tiếng Anh của sinh viên sau khi ra trường nhìn
chung vẫn chưa tốt. Một trong những nguyên nhân góp phần vào tình trạng này động lực
học tập của người học chưa cao.
Slavin (2008) khẳng định “một trong những thành phần có tính then cht nhất trong
việc học động lực học tập…mi sinh viên đều động lực học tập”. Nếu người hc
động lực, chất lượng hc tập sẽ vượt trội. Một trong những yếu t làm tăng động lực của
người học là phương pháp giảng dạy của giáo viên.
Trong khi giáo dục thể tạo nên điều k diệu đối với kết quả đào tạo nguồn nhân lực thì
phương pháp giảng dạy lại thể tạo nên đòn bẩy nâng cao chất lượng giáo dục. Keller
(1984) cho rằng giáo viên không thể khiến sinh viên chịu hc nhưng họ thể phát triển
những chiến lược tạo môi trường thúc đy sinh viên học tập. Slavin (2008) cung cấp những
Ảnh hưởng của phương pháp giảng dạy đến động lực học tiếng Anh của sinh viên năm thứ nhất-khối ngành Kế toán đại học Văn Lang - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ảnh hưởng của phương pháp giảng dạy đến động lực học tiếng Anh của sinh viên năm thứ nhất-khối ngành Kế toán đại học Văn Lang - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Ảnh hưởng của phương pháp giảng dạy đến động lực học tiếng Anh của sinh viên năm thứ nhất-khối ngành Kế toán đại học Văn Lang 9 10 742