Ktl-icon-tai-lieu

Ảnh hưởng của tâm lý tiểu nông đối với việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 3878 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Ảnh hưởng của tâm lý tiểu nông đối với việc
xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ
nghĩa ở Việt Nam hiện nay
Cao Thị Sính
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Luận án TS. ngành: Chủ nghĩa duy vật biện chứng và Chủ nghĩa duy vật lịch sử
Mã số: 62 22 80 05
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Thúy Vinh, TS. Lưu Minh Văn
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Hệ thống hoá một số vấn đề lý luận về tâm lý tiểu nông và xây dựng nhà
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam (NNPQ XHCN) ở Việt Nam hiện
nay. Làm rõ ảnh hưởng của tâm lý tiểu nông đối với việc xây dựng NNPQ XHCN ở
Việt Nam hiện nay trên một số phương diện cơ bản. Đề xuất một số giải pháp chủ
yếu nhằm khắc phục ảnh hưởng tiêu cực của tâm lý tiểu nông đối với việc xây dựng
NNPQ XHCN ở Việt Nam hiện nay.
Keywords. Triết học; Chủ nghĩa duy vật biện chứng; Chủ nghĩa duy vật lịch sử;
Nhà nước pháp quyền; Tâm lý tiểu nông
Content
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trên thế giới hiện nay, nhà nước đang là vấn đề được đặc biệt quan tâm, xem xét,
nghiên cứu. Những biến đổi to lớn của nền kinh tế thế giới đang đòi hỏi mọi nhà nước cần
phải nhìn lại những vấn đề căn bản về tổ chức quyền lực nhà nước, về mối quan hệ giữa
quyền lực nhà nước và xã hội, về vai trò của nhà nước trong phát triển nền kinh tế thị trường
v.v .. nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia. Xây dựng nhà nước pháp
quyền (NNPQ) được coi là giải pháp tốt để giải quyết có hiệu quả nhiều vấn đề cốt yếu liên
quan đến đời sống chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội… của mọi quốc gia, dân tộc. Chính vì
vậy, xây dựng NNPQ có ý nghĩa và vai trò quan trọng đối với sự phát triển của xã hội hiện
đại.
ở Việt Nam, công cuộc đổi mới đang diễn ra một cách sâu rộng, đồng bộ và toàn diện
trên tất cả các lĩnh vực. Những bước tiến về đổi mới kinh tế, xây dựng và phát triển nền kinh
tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN), đẩy mạnh hơn nữa sự nghiệp công
nghiệp hoá, hiện đại hoá (CNH, HĐH) đất nước, cũng như yêu cầu phát huy hơn nữa nền dân
chủ XHCN… đang đòi hỏi những đổi mới tương ứng về hệ thống pháp luật, chức năng,
phương thức hoạt động và quản lý của Nhà nước. Sự thay đổi to lớn về nhiều mặt của đất nước ta trong những năm đổi mới vừa qua đang làm thay đổi nhanh chóng cơ sở hạ tầng của

xã hội và đòi hỏi sự thay đổi tương ứng trong kiến trúc thượng tầng, trước hết là Nhà nước.
Vì vậy, xây dựng NNPQ XHCN trở thành một nhiệm vụ cần thiết khách quan nhằm đáp ứng
yêu cầu phát triển của đất nước ta hiện nay.
Mặc dù, ở nước ta đã có rất nhiều công...
Ảnh hưởng của tâm lý tiểu nông đối vi vic
xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội ch
nghĩa ở Vit Nam hin nay
Cao Th Sính
Trường Đại hc Khoa học Xã hội và Nhân văn
Luận án TS. ngành: Ch nghĩa duy vật bin chứng và Chủ nghĩa duy vật lch s
Mã số: 62 22 80 05
Người hướng dn: PGS.TS. Nguyn Th Thúy Vinh, TS. Lưu Minh Văn
Năm bảo v: 2012
Abstract. H thống hoá một s vấn đề luận v tâm tiểu nông xây dựng nhà
nước pháp quyền xã hội ch nghĩa Vit Nam (NNPQ XHCN) Vit Nam hin
nay. Làm rõ ảnh hưởng của tâm lý tiểu nông đối vi việc xây dựng NNPQ XHCN
Vit Nam hiện nay trên một s phương diện bản. Đề xut mt s giải pháp chủ
yếu nhm khc phc ảnh hưởng tiêu cực của tâm tiểu nông đối vi việc xây dựng
NNPQ XHCN Vit Nam hin nay.
Keywords. Triết hc; Ch nghĩa duy vật bin chng; Ch nghĩa duy vật lch s;
Nhà nước pháp quyền; Tâm lý tiểu nông
Content
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đi
Trên thế giới hiện nay, nhà nước đang vấn đề được đặc biệt quan tâm, xem xét,
nghiên cứu. Những biến đổi to lớn của nền kinh tế thế giới đang đòi hỏi mọi nhà ớc cần
phải nhìn lại những vấn đề căn bản về tổ chức quyền lực nhà ớc, về mối quan hệ giữa
quyền lực nhà nước và xã hội, về vai trò của nhà nước trong phát triển nền kinh tế thị trường
v.v .. nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia. Xây dựng nhà nước pháp
quyền (NNPQ) được coi giải pháp tốt để giải quyết hiệu quả nhiều vấn đề cốt yếu liên
quan đến đời sống chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội… của mọi quốc gia, dân tộc. Chính
vậy, xây dựng NNPQ ý nghĩa vai trò quan trọng đối với sự phát triển của hội hiện
đại.
ở Việt Nam, công cuộc đổi mới đang diễn ra một cách sâu rộng, đồng bộ và toàn diện
trên tất cả các lĩnh vực. Những bước tiến về đổi mới kinh tế, xây dựng phát triển nền kinh
tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa (XHCN), đẩy mạnh hơn nữa sự nghiệp công
nghiệp hoá, hiện đại hoá (CNH, HĐH) đất nước, cũng như yêu cầu phát huy hơn nữa nền dân
chủ XHCN… đang đòi hỏi những đổi mới tương ứng về hệ thống pháp luật, chức năng,
phương thức hoạt động quản của Nhà ớc. Sự thay đổi to lớn về nhiều mặt của đất n-
ước ta trong những năm đổi mới vừa qua đang làm thay đổi nhanh chóng sở hạ tầng của
Ảnh hưởng của tâm lý tiểu nông đối với việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ảnh hưởng của tâm lý tiểu nông đối với việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Ảnh hưởng của tâm lý tiểu nông đối với việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay 9 10 544