Ktl-icon-tai-lieu

Ảnh hưởng của trường bức xạ Laser lên hấp thụ phi tuyến sóng điện từ yếu bởi điện tử giam cầm trong siêu mạng hợp phần (Tán xạ điện tử - phonon quang)

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1133 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ảnh hưởng của trường bức xạ Laser lên hấp thụ
phi tuyến sóng điện từ yếu bởi điện tử giam cầm
trong siêu mạng hợp phần (Tán xạ điện tử phonon quang)
Nguyễn Thị Tuyết Mai
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; Khoa Vật lý
Chuyên ngành: Vật lý lý thuyết và vật lý toán; Mã số: 60 44 01
Người hướng dẫn:TS. Đinh Quốc Vương
Năm báo vệ: 2011
Abstract. Chương 1: Siêu mạng hợp phần và ảnh hưởng của trường bức xạ Laser lên
sự hấp thụ sóng điện từ yếu bởi điện tử trong bán dẫn khối. Chương 2: Phương trình
động lượng tử và biểu thức giải tích cho hệ số hấp thụ sóng điện từ yếu bởi điện tử
giam cầm trong siêu mạng hợp phần khi có mặt trường bức xạ Laser (trường hợp tán
xạ điện tử - phonon quang). Chương 3: Khảo sát số và thảo luận
Keywords. Siêu mạng hợp phần; Trường bức xạ laser; Sóng điện từ; Vật lý toán

Content:
Bằng phương pháp phương trình động lượng tử, nghiên cứu lý thuyết ảnh hưởng
của trường bức xạ Laser lên sự hấp thụ sóng điện từ yếu bởi điện tử giam cầm trong
siêu mạng hợp phần đã nhận được biểu thức giải tích cho hệ số hấp thụ sóng điện từ.
Hệ số hấp thụ phụ thuộc phi tuyến vào các tham số đặc trưng cho cấu trúc của siêu
mạng hợp phần cũng như phụ thuộc vào biên độ và tần số của sóng điện từ yếu và
trường bức xạ laser. Các kết quả được tính toán số cho siêu mạng hợp phần GaAs Al0.3Ga0.7As cho thấy trong các điều kiện xác định, hệ số hấp thụ có thể chuyển thành
hệ số gia tăng. Đây là kết quả mới có khác biệt so với bài toán tương tự nhưng trong
bán dẫn khối và trong siêu mạng hợp phần trường hợp hấp thụ một sóng.
I. MỞ ĐẦU
Bài toán vật lý nghiên cứu hấp thụ phi tuyến sóng điện từ yếu bởi điện tử giam
cầm trong bán dẫn khối cũng như trong siêu mạng hợp phần đã được thực hiện trong
các công trình [3,4,5]. Bài toán vật lý trên cũng đã được mở rộng khi xét đến sự có
mặt của từ trường ngoài trong [3,4]. Tuy nhiên, đối với sự có mặt của trường bức xạ
1

laser vẫn còn bỏ ngỏ. Do đó trong bài báo này chúng tôi nghiên cứu ảnh hưởng của
trường bức xạ laser lên hấp thụ sóng điện từ yếu bởi điện tử giam cầm trong siêu
mạng hợp phần. Các kết quả nhận được chỉ ra rằng hệ số hấp thụ có thể nhận giá trị
âm, nghĩa là hệ số hấp thụ có thể chuyển thành hệ số gia tăng.
II. PHƯƠNG TRÌNH ĐỘNG LƯỢNG TỬ
Khảo sát hệ tương tác hệ điện tử-phonon trong siêu mạng hợp phần trong trường
hợp có mặt hai sóng điện từ được mô tả dưới dạng véc tơ cường độ điện trường




E (t )  E 01 sin  1t   E 02 sin  2t  với E 01 và 1 tương ứng là biên độ điện tường và tần số

vủa sóng điện...
1
Ảnh hưởng của trường bức xạ Laser lên hấp thụ
phi tuyến sóng điện từ yếu bởi điện tử giam cầm
trong siêu mạng hợp phần (Tán xạ điện tử -
phonon quang)
Nguyễn Thị Tuyết Mai
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; Khoa Vật lý
Chuyên ngành: Vật lý lý thuyết và vật lý toán; Mã số: 60 44 01
Người hướng dẫn:TS. Đinh Quốc Vương
Năm báo vệ: 2011
Abstract. Chương 1: Siêu mạng hợp phần ảnh hưởng của trường bức xạ Laser lên
sự hấp thụ sóng điện từ yếu bởi điện tử trong bán dẫn khối. Chương 2: Phương trình
động lượng tử biểu thức giải tích cho hệ shấp thụ sóng điện từ yếu bởi điện tử
giam cầm trong siêu mạng hợp phần khi mặt trường bức xạ Laser (trường hợp tán
xạ điện tử - phonon quang). Chương 3: Khảo sát số và thảo luận
Keywords. Siêu mạng hợp phần; Trường bức xạ laser; Sóng điện từ; Vật lý toán
Content:
Bằng phương pháp phương trình động lượng tử, nghiên cứu lý thuyết ảnh hưởng
của trường bức xạ Laser lên shấp thụ ng điện từ yếu bởi điện tử giam cầm trong
siêu mạng hợp phần đã nhận được biểu thức giải tích cho hệ số hấp thụ sóng điện từ.
Hệ số hấp thụ phụ thuộc phi tuyến vào các tham sđặc trưng cho cấu trúc của siêu
mạng hợp phần cũng như phụ thuộc vào biên độ tần số của sóng điện từ yếu
trường bức xạ laser. Các kết quả được tính toán số cho siêu mạng hợp phần GaAs -
Al
0.3
Ga
0.7
As cho thấy trong các điều kiện xác định, hệ số hấp thụ có thể chuyển thành
hệ số gia tăng. Đây kết quả mới khác biệt so với bài toán tương tự nhưng trong
bán dẫn khối và trong siêu mạng hợp phần trường hợp hấp thụ một sóng.
I. MỞ ĐẦU
Bài toán vật nghiên cứu hấp thụ phi tuyến sóng điện tyếu bởi điện tử giam
cầm trong bán dẫn khối cũng như trong siêu mạng hợp phần đã được thực hiện trong
các công trình [3,4,5]. Bài toán vật trên cũng đã được mở rộng khi xét đến sự
mặt của từ trường ngoài trong [3,4]. Tuy nhiên, đối với sự mặt của trường bức xạ
Ảnh hưởng của trường bức xạ Laser lên hấp thụ phi tuyến sóng điện từ yếu bởi điện tử giam cầm trong siêu mạng hợp phần (Tán xạ điện tử - phonon quang) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ảnh hưởng của trường bức xạ Laser lên hấp thụ phi tuyến sóng điện từ yếu bởi điện tử giam cầm trong siêu mạng hợp phần (Tán xạ điện tử - phonon quang) - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Ảnh hưởng của trường bức xạ Laser lên hấp thụ phi tuyến sóng điện từ yếu bởi điện tử giam cầm trong siêu mạng hợp phần (Tán xạ điện tử - phonon quang) 9 10 330