Ktl-icon-tai-lieu

Ảnh hưởng của trường bức xạ Laser lên hấp thụ sóng điện từ yếu bởi điện tử giam cầm trong hố lượng tử (tán xạ điện tử - Phonon âm)

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1284 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Ảnh hưởng của trường bức xạ Laser lên hấp
thụ sóng điện từ yếu bởi điện tử giam cầm
trong hố lượng tử (tán xạ điện tử - Phonon âm)
Đoàn Thị Thanh Ngần
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Khoa Vật lý
Luận văn Thạc sĩ ngành: Vật lý lý thuyết và vật lý toán
Mã số: 60 44 01
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Vũ Nhân
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Giới thiệu về hố lượng tử và bài toán về hấp thụ sóng điện từ yếu bởi điện
tử trong bán dẫn khối khi có mặt sóng điện từ mạnh (Laser). Nghiên cứu về phương
trình động lượng tử và biểu thức giải tích của hệ số hấp thụ sóng điện yếu từ bởi
điện tử giam cầm trong hố lượng tử khi có mặt trường bức xạ Laser. Trình bày tính
toán số và vẽ đồ thị các kết quả lý thuyết cho hố lượng tử GaAs/ GaAsAl.
Keywords. Vật lý toán; Trường bức xạ laser; Sóng điện từ; Hố lượng tử; Tán xạ
điện tử
Content
MỞ ĐẦU
Lý do chọn đề tài
Sự mở rộng các nghiên cứu về hệ bán dẫn thấp chiều, trong đó có hệ hai chiều trong
thời gian gần đây đã đem lại nhiều ứng dụng to lớn trong đời sống, lôi cuốn sự tham gia
nghiên cứu của nhiều nhà khoa học trên khắp thế giới. Việc chuyển từ hệ ba chiều sang các
hệ thấp chiều đã làm thay đổi nhiều tính chất vật lý cả về định tính lẫn định lượng của vật
liệu, Trong số đó, có bài toán về sự ảnh hưởng của sóng điện từ mạnh lên hấp thụ sóng điện
từ yếu trong các loại vật liệu.
Trong khi ở bán dẫn khối, các điện tử có thể chuyển động trong toàn mạng tinh thể
(cấu trúc 3 chiều) thì ở các hệ thấp chiều, chuyển động của điện tử sẽ bị giới hạn nghiêm ngặt
dọc theo một (hoặc hai, ba) hướng tọa độ nào đó. Phổ năng lượng của các hạt tải trở nên bị
gián đoạn theo phương này. Sự lượng tử hóa phổ năng lượng của hạt tải dẫn đến sự thay đổi

cơ bản các đại lượng của vật liệu như: hàm phân bố, mật độ trạng thái, mật độ dòng, tương
tác điện tử - phonon… Như vậy, sự chuyển đổi từ hệ 3D sang hệ 2D, 1D đã làm thay đổi
đáng kể những tính chất vật lý của hệ.
Trong lĩnh vực nghiên cứu lý thuyết, các công trình về sự ảnh hưởng của sóng điện từ
mạnh lên sóng điện từ yếu trong bán dẫn khối đã được nghiên cứu khá nhiều. Thời gian gần
đây cũng đã có một số công trình nghiên cứu về ảnh hưởng sóng điện từ Laser lên hấp thụ phi
tuyến sóng điện tử yếu từ bởi điện tử giam cầm trong các bán dẫn thấp chiều . Tuy nhiên, đối
với hố lượng tử, sự ảnh hưởng của trường bức xạ Laser lên hấp thụ sóng điện từ yếu bởi điện
tử giam cầm vẫn còn là một vấn đề mở, chưa được giải quyết. Do đó, trong luận văn này, tôi
chọn vấn đề nghiên cứu của mình là “Ảnh hưởng của trường bức ...
Ảnh hưởng của trường bc x Laser lên hấp
th sóng điện t yếu bởi điện t giam cm
trong h ng t (tán xạ điện t - Phonon âm)
Đoàn Thị Thanh Ngn
Trường Đại hc Khoa hc T nhiên
Khoa Vật lý
Luận văn Thạc sĩ ngành: Vt lý lý thuyết và vt lý toán
Mã số: 60 44 01
Người hướng dn: PGS.TS. Nguyễn Vũ Nhân
Năm bảo v: 2011
Abstract. Gii thiu v h ng t và bài toán về hp th sóng điện t yếu bởi điện
t trong bán dẫn khối khi mặt sóng điện t mạnh (Laser). Nghiên cứu v phương
trình động lượng t biểu thc giải tích của h s hp th sóng điện yếu t bi
điện t giam cm trong h ng t khi mặt trường bc x Laser. Trình bày tính
toán số và vẽ đồ th các kết qu lý thuyết cho h ng t GaAs/ GaAsAl.
Keywords. Vật lý toán; Trường bc x laser; Sóng điện t; H ng t; Tán xạ
điện t
Content
MỞ ĐẦU
Lý do chọn đề tài
S m rộng các nghiên cứu v h bán dn thp chiều, trong đó h hai chiu trong
thi gian gần đây đã đem lại nhiu ng dng to lớn trong đời sống, lôi cuốn s tham gia
nghiên cứu ca nhiều nhà khoa học trên khắp thế gii. Vic chuyn t h ba chiều sang các
h thp chiều đã làm thay đổi nhiều nh chất vật cả v định nh lẫn định lượng ca vt
liu, Trong s đó, bài toán về s ảnh hưởng của sóng điện t mạnh lên hp th sóng điện
t yếu trong các loại vt liu.
Trong khi n dn khối, các điện t thể chuyển động trong toàn mng tinh th
(cấu trúc 3 chiều) thì ở các hệ thp chiu, chuyển động của điện t s b gii hạn nghiêm ngt
dc theo mt (hoặc hai, ba) hướng tọa độ nào đó. Ph năng lượng của các hạt ti tr nên b
gián đoạn theo phương y. S ng t hóa ph năng lượng ca ht ti dẫn đến s thay đổi
Ảnh hưởng của trường bức xạ Laser lên hấp thụ sóng điện từ yếu bởi điện tử giam cầm trong hố lượng tử (tán xạ điện tử - Phonon âm) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ảnh hưởng của trường bức xạ Laser lên hấp thụ sóng điện từ yếu bởi điện tử giam cầm trong hố lượng tử (tán xạ điện tử - Phonon âm) - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Ảnh hưởng của trường bức xạ Laser lên hấp thụ sóng điện từ yếu bởi điện tử giam cầm trong hố lượng tử (tán xạ điện tử - Phonon âm) 9 10 494