Ktl-icon-tai-lieu

Ảnh hưởng của trường bức xạ Laser lên hấp thụ sóng điện từ yếu bởi điện tử giam cầm trong hố lượng tử (tán xạ điện tử - Phonon Quang)

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1211 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ảnh hưởng của trường bức xạ Laser lên hấp thụ
sóng điện từ yếu bởi điện tử giam cầm trong hố
lượng tử (tán xạ điện tử - Phonon Quang)
Ngô Thị Thanh Hiếu
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Khoa Vật lý
Luận văn Thạc sĩ ngành: Vật lý lý thuyết và vật lý toán; Mã số: 60 44 01
Người hướng dẫn: GS.TS.Nguyễn Quang Báu
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Giới thiệu về hố lượng tử, bài toán hấp thụ sóng điện từ yếu bởi điện tử trong
bán dẫn khối khi có mặt trường bức xạ laser. Nghiên cứu phương trình động lượng tử và
biểu thức giải tích của hệ số hấp thụ sóng điện tử yếu bởi điện tử giam cầm trong hố
lượng tử khi có mặt trường bức xạ Laser: phương trình động lượng tử của điện tử giam
cầm trong hố lượng tử khi có mặt hai sóng; tính hệ số hấp thụ phi tuyến sóng điện tử
yếu bởi điện tử giam cầm trong hố lượng tử khi có mặt trường bức xạ Laser. Đưa ra tính
toán số và vẽ đồ thị kết quả lý thuyết cho hố lượng tử.
Keywords. Vật lý lý thuyết; Trường bức xạ laser; Sóng điện từ; Hố lượng tử
Content
MỞ ĐẦU
Lý do chọn đề tài
Việc chuyển từ hệ ba chiều sang các hệ thấp chiều đã làm thay đổi nhiều tính chất vật lý,
trong đó có tính chất quang của vật liệu. Sự giam giữ điện tử trong các hệ thấp chiều đã cho
phản ứng của hệ điện tử đối với các tác dụng bên ngoài (sóng điện từ, từ trường…) xảy ra rất
khác biệt so với các bán dẫn khối thông thường. Các cấu trúc thấp chiều đã làm thay đổi đáng
kể nhiều đặc tính của vật liệu, làm xuất hiện nhiều hiệu ứng mới mà hệ điện tử ba chiều không
có.[ 1  8]
Trong khi ở bán dẫn khối, các điện tử có thể chuyển động trong toàn mạng tinh thể (cấu
trúc 3 chiều) thì ở các hệ thấp chiều bao gồm cấu trúc hai chiều,chuyển động của điện tử sẽ bị
giới hạn nghiêm ngặt dọc theo một(hoặc hai,ba) hướng tọa độ nào đó. Phổ năng lượng của các
hạt tải trở nên bị gián đoạn theo phương này. Sự lượng tử hóa phổ năng lượng của hạt tải dẫn
đến sự thay đổi cơ bản các đại lượng của vật liệu như: hàm phân bố, mật độ trạng thái, mật độ
1.

dòng, tương tác điện tử - phonon…Như vậy, sự chuyển đổi từ hệ 3D sang 2D,1D sang 0D đã làm
thay đổi đáng kể những tính chất của hệ [9  20]
Trong lĩnh vực nghiên cứu lý thuyết, các công trình về sự ảnh hưởng của sóng điện từ
mạnh (bức xạ laser) lên hấp thu sóng điện từ yếu trong bán dẫn khối đã được nghiên cứu khá
nhiều. Thời gian gần đây cũng đã có một số công trình nghiên cứu về ảnh hưởng sóng điện từ
mạnh(bức xạ laser) lên hấp thụ sóng điện từ yếu bởi điện tử giam cầm trong các bán dẫn thấp
chiều. Tuy nhiên, đối với hố lượng tử, ảnh hưởng của...
Ảnh hưởng của trường bc x Laser lên hấp th
sóng điện t yếu bởi điện t giam cm trong h
ng t (tán xạ điện t - Phonon Quang)
Ngô Thị Thanh Hiếu
Trường Đại hc Khoa hc T nhiên
Khoa Vật lý
Luận văn Thạc sĩ ngành: Vật lý lý thuyết và vật lý toán; Mã số: 60 44 01
Người hướng dn: GS.TS.Nguyễn Quang Báu
Năm bảo v: 2011
Abstract. Gii thiu v h ng tử, bài toán hấp th sóng điện t yếu bởi điện t trong
bán dẫn khi khi có mặt trường bc x laser. Nghiên cứu phương trình động lượng t
biu thc giải tích của h s hp th sóng điện t yếu bởi điện t giam cm trong h
ng t khi mặt trường bc x Laser: phương trình động lượng t của điện t giam
cm trong h ng t khi mặt hai sóng; nh hệ s hp th phi tuyến sóng điện t
yếu bởi điện t giam cm trong h ng t khi có mặt trường bc x Laser. Đưa ra tính
toán số và vẽ đồ th kết qu lý thuyết cho h ng t.
Keywords. Vật lý lý thuyết; Trường bc x laser; Sóng điện t; H ng t
Content
M ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Vic chuyn t h ba chiều sang các hệ thp chiều đã làm thay đổi nhiều tính chất vật lý,
trong đó tính chất quang ca vt liu. S giam gi điện t trong các hệ thp chiu đã cho
phn ng ca h đin t đi với các tác dụng bên ngoài (sóng điện t, t trường…) xy ra rt
khác biệt so với các bán dẫn khối thông thường. Các cấu trúc thấp chiều đã làm thay đổi đáng
k nhiều đặc tính của vt liệu, làm xuất hin nhiu hiu ng mới h đin t ba chiều không
có.[ 1
8]
Trong khi bán dn khối, các điện t thể chuyển động trong toàn mạng tinh th (cu
trúc 3 chiều) thì các hệ thp chiu bao gm cấu trúc hai chiều,chuyển động của điện t s b
gii hạn nghiêm ngặt dc theo mt(hoặc hai,ba) ng tọa độ nào đó. Ph năng lượng của các
ht ti tr nên b gián đoạn theo phương này. Sự ng t hóa ph năng lượng ca ht ti dn
đến s thay đổi bản các đại ng ca vt liệu như: hàm phân b, mật đ trạng thái, mật độ
Ảnh hưởng của trường bức xạ Laser lên hấp thụ sóng điện từ yếu bởi điện tử giam cầm trong hố lượng tử (tán xạ điện tử - Phonon Quang) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ảnh hưởng của trường bức xạ Laser lên hấp thụ sóng điện từ yếu bởi điện tử giam cầm trong hố lượng tử (tán xạ điện tử - Phonon Quang) - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Ảnh hưởng của trường bức xạ Laser lên hấp thụ sóng điện từ yếu bởi điện tử giam cầm trong hố lượng tử (tán xạ điện tử - Phonon Quang) 9 10 7