Ktl-icon-tai-lieu

Ảnh hưởng của văn hóa tín ngưỡng truyền thống đến đời sống đạo của giáo dân H'Mông ở giáo xứ Sapa (Lào Cai)

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 2126 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Ảnh hưởng của văn hóa tín ngưỡng truyền
thống đến đời sống đạo của giáo dân H'Mông
ở giáo xứ Sapa (Lào Cai)
Trần Thị Thu Giang
Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn
Luận văn ThS. ngành: Triết học; Mã số: 60 22 80
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Hồng Dương
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Khái quát về Công giáo ở Việt Nam nói chung và lược sử quá trình hình
thành, phát triển giáo xứ Sapa - đồng thời chỉ ra những đặc điểm văn hóa tín ngưỡng
truyền thống của dân tộc H‟Mông. Nghiên cứu và làm rõ ảnh hưởng của văn hóa tín
ngưỡng truyền thống dân tộc H‟Mông trong sinh hoạt tôn giáo và nghi lễ vòng đời
người của giáo dân H‟Mông giáo xứ Sapa hiện nay.
Keywords. Triết học; Văn hóa tín ngưỡng; Công giáo; Người H'Mông; Lào Cai
Content
1. Lý do chọn đề tài
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
khoá VIII đã chỉ rõ:“Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc... mỗi dân tộc có một bản sắc
riêng, tạo nên tính đa dạng và phong phú của văn hoá Việt Nam...”. Đó là sự khẳng định vai
trò to lớn của văn hoá tộc người đối với sự phát triển chung của văn hoá Việt Nam. Trong đại
gia đình các dân tộc Việt Nam ấy, tín ngưỡng văn hoá truyền thống của người H‟Mông đang
góp phần làm phong phú thêm nền văn hoá Việt Nam vừa đa dạng, vừa thống nhất.
Tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của bộ phận nhân dân, đang và sẽ tồn tại
cùng dân tộc trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Đồng bào các tôn giáo là
bộ phận của khối đại đoàn kết dân tộc. Đó cũng chính là những quan điểm rất biện chứng của
Đảng, Nhà nước ta về tôn giáo.
Trên nền tảng tinh thần ấy, trải dài từ Bắc vào Nam với 54 dân tộc anh em, chúng ta
đang xây dựng đời sống văn hoá mới “tốt đời, đẹp đạo” đặc biệt đối với đồng bào dân tộc
thiểu số có đạo. Bước tiến dài trên con đường đồng hành cùng dân tộc của Công giáo đã có
ảnh hưởng, tác động không nhỏ đến đời sống văn hoá của các dân tộc ở Việt Nam, trong đó,
có dân tộc H‟Mông; ngược lại tín ngưỡng truyền thống ấy cũng tác động trở lại đến đời sống
đạo của đồng bào Công giáo tạo nên một sự giao thoa văn hoá đặc sắc, kết hợp được yếu tố
truyền thống và hiện đại, chất bản địa và nét văn hoá ngoại sinh. Thư chung năm 1980 của
Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng đã đưa ra đường hướng mới của Giáo hội Công giáo là
“Sống Phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”.
Hiểu biết về điều đó trong giai đoạn hiện nay là hết sức cần thiết để có thể góp phần
gìn giữ, bảo tồn và phát huy những thành tố văn hoá thể hiện bản sắc dân tộc, ...
Ảnh hưởng của văn hóa tín ngưỡng truyn
thống đến đời sống đạo của giáo dân H'Mông
giáo xứ Sapa (Lào Cai)
Trn Th Thu Giang
Trường Đại hc Khoa học xã hội và Nhân văn
Luận văn ThS. ngành: Triết hc; Mã số: 60 22 80
Người hướng dn: PGS.TS. Nguyn Hồng Dương
Năm bảo v: 2011
Abstract. Khái quát về Công giáo Việt Nam nói chung lược s quá trình hình
thành, phát triển giáo xứ Sapa - đồng thi ch ra những đặc đim văn hóa tín ngưỡng
truyn thng của dân tộc H‟Mông. Nghiên cứu và làm rõ ảnh hưởng của n hóa tín
ngưỡng truyn thống dân tộc H‟Mông trong sinh hoạt tôn giáo và nghi lễ vòng đời
người của giáo dân H‟Mông giáo xứ Sapa hin nay.
Keywords. Triết hc; Văn hóa tín ngưỡng; Công giáo; Người H'Mông; Lào Cai
Content
1. Lý do chọn đề tài
Ngh quyết Hi ngh ln th 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cng sn Vit Nam
khoá VIII đã chỉ rõ:“Việt Nam một quốc gia đa dân tc... mỗi dân tộc một bn sc
riêng, tạo nên tính đa dạng và phong phú của văn hoá Việt Nam...”. Đó là sự khẳng định vai
trò to ln của văn hoá tộc người đối vi s phát trin chung của văn hoá Việt Nam. Trong đại
gia đình các dân tộc Vit Nam ấy, tín ngưỡng văn hoá truyền thng của người H‟Mông đang
góp phần làm phong phú thêm nền văn hoá Việt Nam vừa đa dạng, va thng nht.
Tín ngưỡng, tôn giáo nhu cầu tinh thn ca b phn nhân dân, đang s tn ti
cùng dân tộc trong quá trình y dng ch nghĩa hội nước ta. Đồng bào các tôn giáo
b phn ca khối đại đoàn kết n tộc. Đó cũng chính là những quan đim rt bin chng ca
Đảng, Nhà nước ta v tôn giáo.
Trên nền tng tinh thn y, trải i từ Bắc vào Nam vi 54 dân tộc anh em, chúng ta
đang xây dựng đời sống văn hoá mới “tốt đời, đp đạo” đặc biệt đối với đồng bào dân tộc
thiu s đạo. Bước tiến dài trên con đường đồng hành cùng dân tộc ca Công giáo đã
ảnh hưởng, tác động không nhỏ đến đời sống n hoá của các n tộc Việt Nam, trong đó,
n tộc H‟Mông; ngược li tín ngưỡng truyn thng y cũng tác đng tr lại đến đời sng
đạo của đồng bào Công giáo to nên một s giao thoa văn hoá đc sc, kết hợp được yếu t
truyn thống hiện đại, cht bản địa nét văn hoá ngoại sinh. Thư chung năm 1980 của
Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng đã đưa ra đường hướng mi của Giáo hội Công giáo
“Sng Phúc âm giữa lòng dân tộc để phc v hạnh phúc của đồng bào”.
Hiu biết v điều đó trong giai đon hiện nay hết sc cn thiết đ thể góp phần
gìn giữ, bo tồn phát huy nhng thành t văn hoá th hin bn sắc dân tộc, giúp họ tiếp
cận hài hoà với nhng yếu t văn hoá mới, tiên tiến trong quá trình phát triển, đặc bit, vi
Ảnh hưởng của văn hóa tín ngưỡng truyền thống đến đời sống đạo của giáo dân H'Mông ở giáo xứ Sapa (Lào Cai) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ảnh hưởng của văn hóa tín ngưỡng truyền thống đến đời sống đạo của giáo dân H'Mông ở giáo xứ Sapa (Lào Cai) - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Ảnh hưởng của văn hóa tín ngưỡng truyền thống đến đời sống đạo của giáo dân H'Mông ở giáo xứ Sapa (Lào Cai) 9 10 275