Ktl-icon-tai-lieu

Áp dụng ISO 9000 trong xây dựng

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 69 trang   |   Lượt xem: 4173 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN ISO 9000
TRONG XÂY DỰNG

1

ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
ISO 9000 TRONG XÂY DỰNG
PGS.TS. Nguyễn Tiến Cường
Phó cục trưởng Cục Giám định
I. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9000 - ĐẶC ĐIỂM VẬN
DỤNG TRONG NGÀNH XÂY DỰNG CỦA NƯỚC TA
Sự ra đời và áp dụng rộng rãi các tiêu chuẩn ISO 9000 là một trong các thành tựu
đặc thù cuối thế kỷhai mươi. Với mong muốn làm cho chất lượng cuộc sống ngày càng
tốt hơn, các tiêu chuẩn của hệ Quản lý chất lượng theo ISO 9000 minh chứng trong kinh
tế thị trường các tổ chức kinh doanh không chỉ đảm bảo lợi ích của bản thân họ mà đồng
thời cũng phục vụ lợi ích của khách hàng, của mọi người. Các tiêu chuẩn ISO 9000 đã đi
vào cái gốc chi phối chất lượng sản phẩm đó là công cụ điều tiết hành trình làm ra sản
phẩm. Đặc điểm các tiêu chuẩn ISO 9000 là chuẩn mực đảm bảo chất lượng có tác dụng
chung cho tất cả các ngành công nghiệp và thương mại. Thực hiện các tiêu chuẩn này
luôn có bên thứ 3 để kiểm tra cả nhà cung cấp lẫn khách hàng. Với các tiêu chuẩn này ,
các nhà cung cấp có một tiêu chuẩn chung để hình thành hệ đảm bảo chất lượng, các
khách hàng cũng có tiêu chuẩn chung để nhận dạng , đánh giá các nhà cung cấp.
Ngành xây dựng có những đặc thù riêng, do vậy có sự nghiên cứu , áp dụng riêng
các tiêu chuẩn ISO 9000 trong xây dựng. Nước ta nói chung và ngành xây dựng ở nước
ta nói riêng đang nghiên cứu, áp dụng các tiêu chuẩn ISO 9000. Nên tìm hiểu những đặc
thù của thế giới ở thời kỳ đầu phổ biến các tiêu chuẩn này. ISO 9000 có gốc từ các tiêu
chuẩn Anh quốc BS 5750 đã được phổ biến nhanh và rộng rãi trong thập kỷ 80 và đầu
thập kỷ 90 do nhu cầu hoà nhập của Cộng đồng Châu Âu. Liền đó kéo theo các bạn hàng
lớn của Châu Âu là Mỹ, Nhật Bản. Và cuối cùng là sự thừa nhận quốc tế hết sức nhanh
chóng. Châu Á mà cụ thể là ngành xây dựng ở Đông Nam Á áp dụng có chậm hơn,
nhưng cũng không phải quá chậm. Tại Hồng Kông, bắt đầu áp dụng từ năm 1991 và
trong hai năm đầu chỉ các hãng xây dựng được bên thứ 3 cấp chứng chỉ ISO 9000 mới
được dự thầu các dự án xây dựng nhà. Singapore và một số nước khu vực khác cũng có
những diễn biến tương tự. Không nghi ngờ gì trong một tương lại gần ISO 9000 vẫn là
những tiêu chuẩn quản lý chất lượng tốt nhất.
1. Tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9000 trước năm 2000
Trước năm 2000 cấu trúc các tiêu chuẩn ISO 9000 và các mô hình đảm bảo chất
lượng được mô tả tóm tắt theo sơ đồ và bảng sau:

2

ISO 9001
ISO 9002
ISO 9003

CAC MÔ HÌNH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

thiết kế

cung ứng

thử nghiệm...
1
ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN ISO 9000
TRONG XÂY DỰNG
Áp dụng ISO 9000 trong xây dựng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Áp dụng ISO 9000 trong xây dựng - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
69 Vietnamese
Áp dụng ISO 9000 trong xây dựng 9 10 362